Omgevingsvisie samengevat

We gaan ‘stadmaken’, werken aan vitale dorpen en buitengebied en gaan ons fysieke en sociale fundament versterken. Maar wat betekent dit precies en hoe doen we dat? Bekijk ook de ‘tussenstand’ die we per thema in 2030 willen bereiken en de samenvatting van de ruimtelijke hoofdkeuzes richting 2040.

 

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit.

Met vier samenhangende opgaven wil Apeldoorn de toekomst tegemoet gaan en nóg aantrekkelijker worden: we gaan ‘stadmaken’, vitale dorpen en buitengebied realiseren, en werken aan het versterken van ons fysieke en sociale fundament.

Wat betekent dit precies en hoe doen we dat? Welke ‘tussenstand’ hopen we te bereiken in 2030 en wat zijn ruimtelijk de hoofdkeuzes die we maken op weg naar 2040? Daarover leest u meer op deze pagina.

Stadmaken

Apeldoorn is een groeiende stad met meer dan 165.000 inwoners en 100.000 banen. We verwachten de komende jaren te groeien naar minstens 180.000 inwoners. Stadmaken betekent dat we nieuwe woon-en werkgebieden gaan toevoegen, waarbij bouwen wel samengaat met vergroenen. In onze centrumgebieden - binnen­stad, spoorzone en kanaalzone – zoeken we een nieuw soort Apel­doornse stedelijkheid. De centrumgebieden kennen straks een mix van stedelijke functies waarbij we ook nieuwe groenstructuren aanleggen. Er komt meer hoogbouw. Er wonen meer mensen, die ook voor extra levendigheid in het centrum zorgen. Het ontwikkel­perspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ schetst de contouren voor een transitie naar een unieke binnen­stad.

We kunnen niet álle benodigde woningbouw in de bestaande stad realiseren. Daarom breiden we ook uit, zodat voldoende open ruimte in de stad overblijft.

Aantrekkelijke woonwijken

We gaan bestaande wijken in onze gezinsstad verder transformeren naar kind­vriendelijke, duurzame en slimme woongebieden, waar ruimte is voor werken én ontmoeting, met altijd een stadspark in de nabijheid. Die goede sociale infrastructuur hoort ook bij een gezinsstad. Enkele winkelcentra zullen gedeeltelijk transformeren tot ‘wijkservicepunten’ met ruimte voor nieuwe woon­vormen en maatschappelijke functies. We verduurza­men en vernieuwen tegelijk, waarbij de buitenruimte in iedere buurt centraal staat.

Hoogwaardige werkgebieden: nieuw én bestaand

Onze bedrijventerreinen zijn op dit moment bijna uit­verkocht. Als we gaan groeien als gemeente, neemt de vraag naar werklocaties alleen maar toe. Naast de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen maken we werk van het opknappen, verduurzamen en waar mogelijk intensiveren van bestaande bedrijven­terreinen. Belangrijke groeisectoren zijn de maakindustrie, de logistiek, de ICT en de zorg. We zien kansen voor bedrijvigheid gericht op veiligheid, innovatie en circulariteit. Om in de vraag te voorzien zoeken we nieuwe bedrijfslocaties rondom de stad, zoveel mogelijk verbonden aan de snelwegen. De ontwikkeling bij het spoor, binnenstad en kanaal geeft een impuls aan nieuwe kantoorfuncties, het onderwijs en kennisuitwisseling. Het zorgt ook voor een gemengd woon- en werkmilieu van wonin­gen, innovatieve bedrijvigheid en startups. Op veel plekken blijft de maakindustrie in de stad aanwezig en maken we onze werkterreinen toekomstbestendig.

Andere thema’s die raken aan het onderwerp stadmaken en aan bod komen in de Omgevingsvisie zijn dat we dé stad van ‘safety and security’ zijn, dat we werken aan goede bereikbaarheid en slimme mobiliteit, en aan digitalisering (Smart City).

impressie Veldhuis
Sfeerbeeld van ontwikkeling van Veldhuis. Impressie: -
impressie Veldhuis
Wonen langs de dorpsrand van Uddel. Impressie: -
impressie Veldhuis
Energie opwekking op eigen grond. Impressie: -

Vitale dorpen en buitengebied

Apeldoorn heeft unieke dorpen en buurtschappen in het buitengebied en daar zijn we trots op. De leefbaarheid is goed, maar kan onder druk komen te staan. We streven naar behoud van winkels en voorzieningen, zoals de sportfaciliteiten. We kijken daarbij ook naar innovatieve oplossingen, zoals het combineren van functies. Zowel werkgelegenheid als nieuwe wonin­gen zijn belangrijk om de dorpen vitaal te houden.

Naast deze vitale dorpen is er meer in ons uitgestrek­te buitengebied. Een groot deel van onze identiteit hebben we aan de Veluwe te danken, waardoor re­creatie & toerisme een belangrijke economische pijler is. In de VeluweAlliantie werken we samen aan het vernieuwen en versterken van de recreatieve sector. Een andere economische tak in het buitengebied is de agrarische sector. Daar zijn de opgaven: het bieden van een toekomstperspectief voor de sector en het inzetten van de transitie naar een meer natuurin­clusieve kringlooplandbouw. Dorpen als Uddel en Loenen huisvesten veel bedrijvigheid en bieden veel lokale werkgelegenheid. We stellen in deze dorpen het behoud van werkgelegenheid centraal, samen met een nieuw agrarisch perspectief en zeker ook een kwalitatieve ontwikkeling vanuit de typische dorpse kwaliteiten. Deze opgaven gaan gelijk op met andere opgaven, zoals de transitie van de intensieve landbouw naar circulaire landbouw, duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en natuur.

Ruimte voor energieopwekking

Op het gebied van duurzame energie zijn we ambi­tieus en hebben we ons gecommitteerd aan opwek op eigen grond in de vorm van zon en wind. Het doel is volledige energieneutraliteit vóór 2050. Dat opwekken doen we in de stad zelf, maar ook gebundeld en goed ingepast in het landschap er omheen. Groot­schalige opwek vraagt om ruimte en zorgvuldige land­schappelijke inpassing in ons buitengebied. We sturen daarbij op integratie en ‘koppelkansen’, waardoor landschapskwaliteiten en bestaande structuren nog sterker kunnen worden.

Tussenstand 2030: stadmaken, vitale dorpen en buitengebied

Versterken fysiek en sociaal fundament

Groei van de stad biedt tegelijk kansen om het fysieke fundament én het sociale fundament te versterken. Met fysiek bedoelen we de bodem, waarop de stad is gegroeid; ons natuurlijk systeem van water en groen én ons erfgoed. Daarom werken we aan de Groene Mal - groene vingers en waterlopen - die stad en buitengebied verbindt. Veluws water is van hoge kwaliteit, dus dat willen we vasthouden en hergebruiken. We maken erfgoed zichtbaar en stimuleren hoogwaardige architectuur.

Ons sociaal fundament ondersteunen we door te bouwen aan een inclusieve stad. We zijn een hechte gemeenschap; niet alleen in de dorpen en buurtschappen maar ook in de stad. Dat willen we graag zo houden. Dit sociale karakter komt verder tot bloei in wijken en dorpen met een gezonde, groene buitenruimte. Op plekken waar voorzieningen binnen handbereik zijn en waar een gevarieerd aanbod van (betaalbare) nieuwe woningen voorhanden is.

De groei van Apeldoorn biedt ook volop kansen om ge­mengde woonbuurten te ontwikkelen. Voor elk wat wils, voor iedere portemonnee. Er is een grote vraag naar vernieuwende woonvormen. Wonen in clus­tervorm voor ouderen of juist wonen in gemengde sa­menstellingen. We stimuleren het experiment; samen kijken naar de mogelijkheden en behoeftes.

Dit geheel maakt die typische gezinsstad Apeldoorn waar het comfortabel wonen is.

Bekijk ook

Uw Reactie
Uw Reactie