Loenen / N786
Fotograaf: Imre Csany
Loenen / N786

Op de wegen in het gebied Eerbeek-Loenen spelen diverse leefbaarheids- en verkeersveiligheidsvraagstukken. De overlast gaat over de moeilijke oversteekbaarheid van de weg, de verkeersonveiligheid en hinder op het gebied van geluid en luchtkwaliteit die de grote hoeveelheid (vracht-)verkeer met zich meebrengt.

Verkeers- en leefbaarheidsvraagstuk Loenen / N786

Op de wegen in het gebied Eerbeek-Loenen spelen diverse leefbaarheids- en verkeersveiligheidsvraagstukken. Dat geldt met name voor de provinciale weg, de N786, die dwars door Loenen loopt. Omwonenden ervaren overlast van (vracht)verkeer en ook kent de weg verkeerskundige vraagstukken. De overlast gaat over de moeilijke oversteekbaarheid van de weg, de verkeersonveiligheid en hinder op het gebied van geluid en luchtkwaliteit die de grote hoeveelheid (vracht-)verkeer met zich meebrengt. Daarnaast zijn er diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersstromen op deze weg. Maatregelen op de ene weg hebben gevolgen voor een andere weg. Daarom stellen de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden een Koersnota op, waarin de verschillende verkeerskundige opgaven in samenhang worden bekeken.

Daarnaast zijn er diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersstromen op deze weg. Maatregelen op de ene weg hebben gevolgen voor een andere weg. Daarom stellen de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden een Koersnota op, waarin de verschillende verkeerskundige opgaven in samenhang worden bekeken.

Aanleiding

De provincie Gelderland heeft eind 2021 aangegeven dat zij om financiële en ruimtelijke redenen geen structurele oplossing (rondweg) voor Loenen zou kunnen realiseren. Wel heeft de provincie leefbaarheidsmaatregelen op de N786 in Loenen toegezegd. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeente Apeldoorn en de provincie afgesproken gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de N786 verbeterd kan worden. Eén van de mogelijkheden die onderzocht wordt, is snelheidsverlaging.

Daarnaast werkt gemeente Apeldoorn op dit moment aan de verbetering van de verkeerssituatie op Kanaal Zuid. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het aanpassen van de snelheid op deze weg naar 60 km. de beste oplossing biedt om de verkeersveiligheid te vergroten. Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is het verschuiving van een deel van het verkeer naar de N786 die de snelheidsverlaging op de Kanaalroute met zich meebrengt. Volgens de berekeningen neemt het verkeer op de N786 in Loenen met 10% toe. Een verkeersbesluit voor Kanaal Zuid kan daarom niet worden losgezien van de leefbaarheids- en verkeerskundige vraagstukken op de N786.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot het opstellen van de Koersnota door de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden.

Koersnota

De Koersnota bestaat uit twee delen. Deel 1 van de Koersnota betreft een grondige analyse van de achtergrond en voorgeschiedenis, de bestaande situatie en de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Voor de analyse is gebruik gemaakt van opbrengsten uit de vele gesprekken die de laatste jaren zijn gehouden met bewoners(organisaties), bedrijven en andere belanghebbenden. Deel 1 geeft ook een eerste doorkijk naar een overkoepelende visie van het totale wegennet op hoofdlijnen. Deze visie werken we op een later moment uit in deel 2 van de Koersnota. Naast een uitvoeringsprogramma met maatregelen om de visie te realiseren, wordt dan ook gekeken naar een prioritering op basis van de beschikbare financiële middelen.

Reactienota en voortgangsnotitie

Deel 1 van de Koersnota verscheen in oktober 2022. Tot 20 november 2022 hebben belanghebbenden kunnen reageren op deel 1 van de Koersnota. De reacties zijn beantwoord in de zogenoemde Reactienota. Deze Reactienota bevat antwoorden op (veel)gestelde vragen, reacties op suggesties voor snelheidsverlagingen en voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Ook is er gewerkt aan een Voortgangsnotitie. Dit is de tussenstap tussen deel 1 en  deel 2 van de Koersnota. Deze notitie bevat een voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen van het regionale wegennet. De notitie bevat ook de voorgestelde maatregelen die genomen kunnen worden. De belangrijkste voorstellen voor de N786 zijn snelheidsverlaging tussen de A50 en Loenen naar 60 km per uur en een snelheidsverlaging op de N786 in Loenen tussen Hoofdweg en Bergakkerweg/Reuweg naar 30 km per uur.

Vervolg

De totale Koersnota (deel 1 en 2) wordt naar verwachting na de zomer van 2024 opgeleverd. Daarin staat de gezamenlijke visie van de betrokken partijen op de verkeers- en leefbaarheidsvraagstukken. Dit is inclusief een uitvoeringsprogramma met maatregelen. Ook geeft deel 2 inzicht in welke maatregelen prioriteit krijgen. Iedereen kan daarna opnieuw reageren op de totale Koersnota. Vaststelling door Provinciale Staten en de gemeenteraden is vervolgens voorzien eind 2024.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie