Kanaal Zuid
Fotograaf: Kees Veenenbos
Kanaal Zuid

Langs Kanaal Zuid - op het deel buiten de bebouwde kom – vonden de laatste jaren ernstige verkeersongelukken plaats. Naar aanleiding van deze ongevallen nam de gemeenteraad in maart en april 2021 moties over Kanaal Zuid aan. De gemeenteraad vroeg het college van burgemeester en wethouders om onderzoek te doen naar verbetervoorstellen voor de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid.

Verbeteren verkeersveiligheid langs Kanaal Zuid

Begin 2022 heeft onafhankelijk adviesbureau Antea onderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie op Kanaal Zuid. Daaruit bleek dat een snelheid van 60 km per uur en aanpassing van de weg voor de meest veilige verkeerssituatie zorgt. Uit het onderzoek van Antea blijkt ook dat het aanpassen van de snelheid gevolgen heeft voor de provinciale weg N786. Samen met Brummen, Rheden en Apeldoorn doet de gemeente daarom onderzoek naar de verschillende verkeers- en leefbaarheidsvraagstukken om tot oplossingen te komen.

Maatregelen korte termijn

Vooruitlopend op het definitieve verkeersbesluit, heeft de gemeente Apeldoorn een aantal maatregelen ingesteld die de verkeersveiligheid op de weg op korte termijn vergroten. Zo geldt er sinds half oktober 2022 een volledig inhaalverbod en hebben er in 2022 en 2023 handhavingsacties op verkeersovertredingen door de politie plaatsgevonden.

Rapport Antea

In het rapport dat in februari 2022 uitkwam, adviseert Antea te kiezen voor 60 km/u op de hele route. Om de risico’s op bermongevallen te verminderen adviseert Antea om op de Kanaalroute een obstakelvrije ruimte van 0,9 meter aan te houden. Met deze obstakelvrije ruimte kunnen veel bomen worden ingepast in de nieuwe inrichting. Maar dit geldt niet voor alle bomen. Om dit profiel te kunnen realiseren, zullen er circa 140  bomen moeten wijken, zoals blijkt uit een eerste ontwerp van de weg. Deels langs de wegvakken en deels ter hoogte van kruisingen, waar het zicht verbeterd moet worden. De gemeente bekijkt nu of bij het verder detailleren van het ontwerp het aantal te kappen bomen kan worden verminderd.  

Daarnaast zijn een flink aantal andere maatregelen aan de weg nodig om ervoor te zorgen dat de weginrichting weer klopt met de functie van de weg (gebiedsontsluitingsweg met limiet van 60 km/u). Maatregelen zoals het aanbrengen van geleiderails op bepaalde plekken, afsluiting van zijwegen en het weren van fietsers op de rijbaan. Bij kruispunten zijn maatregelen nodig zoals het verwijderen van groen en/of bomen voor beter zicht, snelheidsremmers en verbetering van de oversteekmogelijkheden voor fietsers. De kosten voor het aanpassen van de weg bedragen circa 5 miljoen euro op basis van het eerste ontwerp van de weg.

Samenhang N786

Een belangrijk aandachtspunt in het rapport van Antea is de verschuiving van een deel van het verkeer naar de N786  (de provinciale weg door Loenen) die de snelheidsverlaging op de Kanaalroute met zich meebrengt. Volgens de berekeningen neemt het verkeer op de N786 in Loenen met 10% toe. Een verkeersbesluit voor Kanaal Zuid kan daarom niet worden losgezien van de leefbaarheids- en verkeerskundige vraagstukken op de N786.

De provincie Gelderland heeft eind 2021 aangegeven dat zij om financiële en ruimtelijke redenen geen structurele oplossing (rondweg) voor Loenen zou kunnen realiseren. Wel heeft de provincie leefbaarheidsmaatregelen op de N786 in Loenen toegezegd. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeente Apeldoorn en de provincie afgesproken gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de N786 verbeterd kan worden. Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot de koersnota.

Koersnota

De provincie Gelderland en de gemeenten Brummen, Rheden en Apeldoorn werken in het kader van het programma Eerbeek Loenen 2030 momenteel gezamenlijk aan een koersnota.  Daarin worden de verkeerskundige opgaven in dit gebied in samenhang bekeken. Het gaat dan over de leefbaarheids- en verkeersveiligheidsopgave in Loenen op de N786 en de delen buiten de kom, de verkeersveiligheidsopgave op de Kanaalroute en de consequenties van de mogelijke komst van een  Logistiek Centrum Eerbeek en verkeerscirculatieplan Eerbeek.

Reactienota en Voortgangsnotitie

Deel 1 van de Koersnota verscheen in oktober 2022. Tot 20 november 2022 hebben belanghebbenden kunnen reageren op deel 1 van de Koersnota. De reacties zijn beantwoord in de zogenoemde Reactienota. Deze Reactienota bevat antwoorden op (veel)gestelde vragen, reacties op suggesties voor snelheidsverlagingen en voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Ook is er gewerkt aan een Voortgangsnotitie. Dit is de tussenstap tussen deel 1 en  deel 2 van de Koersnota. Deze notitie bevat een voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen van het regionale wegennet. De notitie bevat ook de voorgestelde maatregelen die genomen kunnen worden. Het belangrijkste voorstel voor Kanaal Zuid is een snelheidsverlaging van 60 km per uur.

Hoe nu verder?

De totale Koersnota (deel 1 en 2) wordt naar verwachting na de zomer van 2024 opgeleverd. Daarin staat de gezamenlijke visie van de betrokken partijen op de verkeers- en leefbaarheidsvraagstukken. Dit is inclusief een uitvoeringsprogramma met maatregelen. Ook geeft deel 2 inzicht in welke maatregelen prioriteit krijgen. Iedereen kan daarna opnieuw reageren op de totale Koersnota. Vaststelling door Provinciale Staten en de gemeenteraden is vervolgens voorzien eind 2024.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie