Antwoordennota Sprengenweg

Schetsontwerp Sprengenweg naar aanleiding van de bewonersavond op 23 januari.

Waarom nemen we deze maatregelen als er bijna geen ongelukken gebeuren?

Uit de enquête en de risicoanalyse voor het Verkeersveiligheidsplan blijkt dat mensen zich onveilig voelen tijdens het fietsen. Daarnaast is de weg aan onderhoud toe en willen we het groen versterken.

Wat is het nut van al deze maatregelen?

Ervoor zorgen dat de Sprengenweg in de nabije toekomst een veilige, prettige en aantrekkelijke weg is, met veel groen, voor iedereen.

Wordt de snelheid 50 of 30 km/uur op dit deel van de Sprengenweg?

Op de bewonersavond hebben wij het schetsontwerp getoond met ontwerpsnelheid van 50 km/uur. We hebben ook laten zien dat het schetsontwerp relatief eenvoudig kan worden aangepast naar 30 km/uur. In dat geval voegen we op twee kruisingen drempelplateaus toe en maken we de drempelopgangen steiler. De definitieve keuze tussen 50 en 30 km/uur wordt gemaakt op basis van het Verkeersveiligheidsplan, dat later dit jaar door het college wordt vastgesteld.

Kunt u extra drempels toevoegen in de Sprengenweg?

Nee, dat is nu niet mogelijk. Gebiedsontsluitingswegen hebben andere normen dan woonstraten, met grotere afstanden tussen snelheidsremmende maatregelen. In het ontwerp hebben we al de maximale drempels toegepast. Bij een eventuele snelheidsverlaging naar 30 km/uur worden er wél extra drempels toegevoegd op de Sprengenweg.

Verlagen drempels de snelheid wel?

Ja, drempels maken de weg langzamer. We moeten daarbij ook denken aan de bussen op de Sprengenweg, dus ze kunnen niet te hoog zijn. Daarnaast blijven we altijd afhankelijk van het gedrag van de verkeersdeelnemers.

Kunt u drempels aanleggen bij de kruising Badhuisweg?

Ja, dit zit al in het ontwerp.

Waarom moeten de parkeerplaatsen voor de ondernemers verdwijnen?

Op dit gedeelte van de Sprengenweg is de ruimte beperkt. Om de bijzondere bomen te behouden, moeten we helaas parkeerplaatsen opofferen voor het verhoogde fietspad. We begrijpen dat dit niet prettig is voor ondernemers, maar het is nodig voor de fietsveiligheid.

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen bij de bloemist?

Niets.

Kunnen de parkeervakken bij de winkels behouden blijven voor levendigheid en bereikbaarheid, gezien de beeldbepalende oude winkels?

Nee, helaas. Op dit gedeelte van de Sprengenweg is de ruimte beperkt. Om de bijzondere bomen te behouden, moeten we parkeerplaatsen opofferen voor het verhoogde fietspad.

Zorgt de oplevering van de appartementen bij Westpoint voor extra parkeerproblemen?

Nee. Volgens de parkeerbalans is er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein van Westpoint.

Is het mogelijk dat een tekort aan parkeerplekken aan de Sprengenweg leidt tot meer parkeren in de zijwegen, waar er onvoldoende ruimte is en bovendien vergunningparkeren geldt?

Volgens het onderzoek is er genoeg parkeerruimte in de zijwegen. We moeten alleen nog nadenken over hoe we het vergunningparkeren gaan regelen.

Is het mogelijk om het fietspad vóór in plaats van achter de parkeervakken te laten lopen om gevaarlijke situaties met openslaande autodeuren te voorkomen?

Nee, het fietspad achter de parkeervakken vermindert het kruisen van parkeerders met het fietspad, wat veiliger is. In beide gevallen bestaat echter kans op conflict met openslaande deuren. De bijrijderszijde heeft minder conflicten omdat de deur daar minder vaak opengaat.

Kunt u extra parkeervakken realiseren op het parkeerterrein bij de bloemist?

Nee. Dat is particuliere grond en niet in eigendom van de gemeente.

Kunnen de vier parkeerplaatsen voor de bakker worden veranderd naar schuin parkeren?

Dit gaan wij onderzoeken, maar verwachten dat er (te)veel haken en ogen aan deze oplossing zitten.

Kunt u parkeerplaatsen maken in de groenstrook aan de zijde van de slijterij?

Nee, het uitgangspunt in het ontwerp is om zoveel mogelijk groen te behouden.

Kan de parkeerzone in de wijk verschuiven van 10 tot 15 uur naar 11 tot 14 uur?

Nee, dit is beleid dat voor heel Apeldoorn geldt.

Kan de Sprengenweg een fietsstraat worden met voorrang voor fietsers?

Nee. De Sprengenweg is een zogenaamde ‘gebiedsontsluitingsweg’ en is daarom een belangrijke weg voor het autoverkeer. Vanwege het hoge aantal auto's is het niet mogelijk om er een fietsstraat van te maken.

Is het niet gevaarlijk als het fiets- en voetpad op gelijke hoogte liggen?

Door ruimtegebrek kunnen we het voetpad niet breed genoeg maken naast de verhoogde fietsstroken. We hebben het voetpad op gelijke hoogte gelegd met het fietspad om het toegankelijk te houden. We kijken nu of we toch een hoogteverschil kunnen maken waar voldoende ruimte is voor het voetpad én fietsers niet op het voetpad gaan rijden.

Hoe pakt u de onveiligheid aan met meerdere fietsers naast elkaar en te snelle automobilisten?

Dat is lastig. Het gaat om het gedrag van weggebruikers en daar kunnen wij helaas niets aan veranderen. Wel kunnen we proberen met de wegindeling gebruikers te stimuleren om zich aan de verkeersregels te houden. Al zal er altijd een kleine groep zijn die zich niet aan de regels houdt.

Kunnen fietsers aan één kant van de spreng rijden en auto's aan de andere kant?

Daar hebben we zelf ook al naar gekeken. Het nadeel daarvan is dat fietsers dan extra moeten oversteken als ze de fietsstraat op of af gaan. Dat zorgt weer voor extra onveiligheid.

Wordt in de nieuwe situatie voorkomen dat auto's in het flauwe bochtje bij de Groeneweg het fietspad deels gebruiken?

Ja. De autostrook wordt breder, namelijk 3,10 meter, waardoor er genoeg ruimte is om het flauwe bochtje te nemen, zonder op de verhoogde fietspaden te komen.

Wordt het veiliger voor fietsers vanaf de stad om ter hoogte van de Koning Lodewijklaan over te steken richting het Sprengeloo?

Dat blijft een uitdaging en daar denken we op dit moment nog over na. Ondanks dat er weinig ruimte is, proberen we hier een passende oplossing te maken, voor zowel overstekende fietsers als voetgangers.

Leidt het verplichte rechts afslaan voor bewoners van de Bartelsweg tot een toename van verkeer op de Ramweg?

Het kan zijn dat automobilisten die vanaf de Bartelsweg naar links willen, nu via de Ramweg en de Jagersweg gaan rijden. We verwachten hier echter geen grote toename van verkeer.

Leidt het verbod om links af te slaan vanaf de Badhuisweg tot extra verkeersdrukte op het aangewezen deel van de Sprengenweg, aangezien automobilisten moeten omrijden via de geplande lussen?

Ja, dat klopt. We willen vooral de verkeersveiligheid verbeteren door geen links afslaan toe te staan, wat het overzichtelijk maakt voor iedereen op de weg..

Waarom zorgen jullie er niet voor dat fietsers alleen achter elkaar kunnen rijden?

Het is niet realistisch dat fietsers alleen achter elkaar mogen rijden. Ouders moeten bijvoorbeeld naast hun kind kunnen fietsen.

Kan er meer gecontroleerd worden op fietsers die het voetpad van de Sprengenweg naar UDO gebruiken?

We hebben dit probleem al aan de school gemeld. Daarnaast gaan we kijken of onze BOA’s hier extra kunnen controleren.

We zijn er geen voorstander van dat het fiets- en voetpad op gelijke hoogte komt. Er is toch voldoende ruimte om extra maatregelen te nemen voor de veiligheid, zodat auto’s, fietsers en voetgangers van elkaar gescheiden blijven?

We hebben de breedtes ontworpen volgens de bestaande richtlijnen. Helaas is er geen extra ruimte tussen de rijbaan en het fietspad. We hebben het voetpad op gelijke hoogte gelegd met het fietspad om het toegankelijk te houden. We kijken nu of we toch een hoogteverschil kunnen maken waar voldoende ruimte is voor het voetpad én fietsers niet op het voetpad gaan rijden.

Willen jullie in het ontwerp ook rekening houden met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van rolstoelers?

Ja, dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Komt er vanaf de Koning Lodewijklaan een veilig oversteek naar de Prinses Beatrixlaan, ook voor rolstoelers?

Ja, dit is al meegenomen in het ontwerp. Er komt een middengeleider waarmee de Sprengenweg in twee keer kan worden overgestoken.

In hoeverre belemmert het vrachtverkeer (laden en lossen) de verkeersstroom?

We verwachten geen belemmering door vrachtverkeer. Omdat er minder parkeerplekken zijn, is er ook minder plek voor laden en lossen. Wel bekijken we nog of we een extra laad- en losplaats kunnen maken.

Waar moeten de vrachtwagens heen die vaak in de loep Bartelsweg/Sprengenweg staan?

Deze brede asfaltstrook verdwijnt in het nieuwe ontwerp. De chauffeurs moeten zelf een nieuwe locatie vinden, afhankelijk van hun bestemming.

Waarom kappen jullie de bomen niet om meer ruimte te maken voor een veiligere inrichting?

De grote bomen langs de spreng zijn 'bijzondere bomen', meer dan 80 jaar oud en dragen bij aan het groene karakter van Apeldoorn. Ze hebben extra bescherming, en kapvergunningen worden alleen in dringende gevallen verleend. Daarom hebben we een ontwerp gemaakt waarbij we deze bijzondere bomen behouden én we de veiligheid vergroten.

Kunnen we zoveel mogelijk bomen behouden en waar mogelijk extra bomen planten?

Ja, dit gaan we zeker doen.

Is het mogelijk om de spreng ondergronds te brengen en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor een voetpad, met als doel meer ruimte voor fietsers en een veiligere omgeving voor voetgangers te creëren?

Nee. Apeldoorn vindt sprengen belangrijk en is daar trots op en daarom wordt deze spreng niet ondergronds gebracht.

Wordt er voldoende rekening gehouden met de grote hoeveelheid regenwater, aangezien er momenteel regelmatig wateroverlast optreedt in ruimten en kelders tussen de Bartelsweg en Jagersweg?

Ja. In de nieuwe plannen gaan we het regenwater afkoppelen van het normale riool, waarbij het water niet naar de particuliere percelen kan lopen.

Zou het een goed plan zijn om de groenstrook voor de slijterij op te geven ten gunste van het verkeer, om zo de veiligheid te vergroten?

Nee, het uitgangspunt in het ontwerp is om zoveel mogelijk groen te behouden.

Wilt u de groene zone alstublieft zoveel mogelijk behouden?

Ja, we gaan dat doen. In het definitieve ontwerp proberen we zoveel mogelijk groen te behouden en eventueel extra toe te voegen waar het kan.

Hoelang gaan de werkzaamheden duren?

We weten nog niet hoelang alle werkzaamheden in totaal gaan duren. Naast de weg moeten we ook de riolering vervangen en aanleggen. Meer details volgen wanneer de definitieve plannen verder zijn uitgewerkt.

Kunt u de bruggetjes over de spreng drempelloos voor betere toegankelijkheid?

Ja. Dit nemen we mee in het definitieve ontwerp.

Kan het bruggetje bij Hoogakkerlaan op dezelfde plaats blijven, zodat fietsers recht kunnen oversteken?

Nee, de bruggetjes zijn zo geplaatst dat ook voetgangers veilig kunnen oversteken. Er is gezocht naar de beste opstelling voor zowel voetgangers als fietsers.

Is het een idee om bij de bruggetjes extra zebrapaden toe te voegen?

We gebruiken geen zebrapaden omdat er niet genoeg mensen de hele dag door oversteken. Als mensen ze weinig gebruiken, lijkt het alsof ze veilig zijn terwijl dat niet zo is. Daarom hebben we besloten geen zebra’s toe te passen.

Kunnen we de kronkel in het voetpad bij het stoepje bij de eerste brug aanpassen?

Ja, dat nemen we mee in het uiteindelijke plan. De kronkel in het voetpad is ontstaan omdat het voetpad uitkwam op een parkeerplaats in plaats van de stoep.

Kunnen de bochten bij de Bartelsweg scherper worden gemaakt, zodat de snelheid van het verkeer wordt verminderd?

Nee, de bochten zijn al ontworpen met modelvoertuigen die op de Sprengenweg rijden. Ze zijn zo scherp mogelijk gemaakt. Nog scherper maken zou schade aan de weg, stoepranden en voertuigen veroorzaken.

Kunt u wat doen aan de reclame in het bushokje bij bloemhandel die het zicht belemmert?

Dit maakt eigenlijk geen deel uit van het project, maar we bekijken hoe we hiermee om kunnen gaan.

Kunnen de twee rijbanen van de Koning Lodewijklaan eenrichtingsverkeer worden met toegevoegde drempels?

We gaan dit idee zeker onderzoeken. Als het mogelijk is, kunnen we ook extra oversteekplaatsen toevoegen bij de kruising Koning Lodewijklaan en Prinses Beatrixlaan.

Kan het voetpad bij de Dokter van Vlaanderenlaan, dat momenteel als halfverharding is ontworpen, volledig worden verhard en voorzien worden van verlichting?

Dat gaan we uitzoeken.

Waarom voegen jullie geen zwart/gele plastic verkeersdrempels toe?

We gebruiken de drempels die wettelijk zijn vastgesteld. Deze specifieke drempels voldoen hier niet aan en kunnen we daarom niet gebruiken.

Kunnen er haaientanden komen bij de uitgang van de Thermen op de Sprengenweg om de blokkering van de kruising Sprengenweg/Badhuisweg te voorkomen?

Nee. Dit deel ligt in de 30 km/zone en daarin worden geen haaientanden toegepast.

Uw Reactie
Uw Reactie