Catharinastraat
Fotograaf: Rob Voss
Catharinastraat

In de groenstructuur van de Parken behoort deze weg tot het zogenaamde ‘franje'. Het groene karakter wordt vooral door enkele grotere bomen in de voortuinen en de twee monumentale beuken in de grindberm in het oostelijke deel van de straat.

Behoud van grindbermen en ruimte voor bomen in de Catharinalaan

De straat heeft een sterke bocht, een parkeerverbod in de binnenbocht en verspreid over de straat staan enkele kleine bomen (meidoorn). Het groene karakter van de straat is vooral te danken aan het privé groen in de voortuinen. De meidoorns dragen hier nauwelijks aan bij. De vitaliteit van de meidoorns is matig tot slecht. Dit komt door de beperkt beschikbare groeiruimte ondergronds.

 

Werkzaamheden aan de Catharinalaan

De Catharinalaan is een rechte weg waarbij het verkeer afgeremd wordt door één drempel (ter hoogte van huisnummer 5) en het parkeren dat gedeeltelijk op de rijweg plaatsvindt.

Het groene karakter van de straat wordt in belangrijke mate bepaald door enkele grotere bomen in de voortuinen en twee monumentale beuken midden in de grindberm in het oostelijke deel van de straat. 

In de groenstructuur van de Parken behoort deze weg tot het zogenaamde ‘franje’; er staan een aantal kleine bol acacia’s die een zeer klein effect hebben op het groenbeeld van de straat. 

Behoud grindbermen

De grindbermen maken hier geen onderdeel uit van een groter geheel, maar zijn wel de laatste grindbermen in De Parken. En daarmee ook cultuurhistorisch van waarde. Grindbermen hebben in dit krappe profiel ook zeker voordelen. Zoals de ‘overrijdbaarheid’ bij passeren, flexibiliteit in parkeerruimte, flexibiliteit in posities van inritten, maar ook bijvoorbeeld voor de infiltratie van regenwater. Momenteel zijn de grindbermen versnipperd geraakt door een aantal inritten die zijn bestraat. Dit heeft niet alleen zijn effect op het beeld, maar ook op de wijze van beheer. Dat is hierdoor extra intensief, omdat machinaal onderhoud door de vele onderbrekingen niet mogelijk is.

Om bovengenoemde redenen zetten wij in op behoud van de grindbermen, maar dan ook zo robuust als mogelijk, met zo min mogelijk onderbrekingen. Dat betekent dat we de inritten die nu nog voorzien zijn van bestrating vervangen door grind, zodat er een aaneengesloten grindberm ontstaat.

Minder valide bewoners en/of rolstoelgebruikers bieden we de mogelijkheid om een toegangspad van klinkers aan te vragen. Het betreft dan een pad van 1,20 meter breed van de rijbaan naar de perceelsgrens. Bent u minder valide en/of rolstoelgebruiker? Dan kunt u zich bij ons melden via deparken@apeldoorn.nl en dan gaan we hierover in overleg met u.

Aanbod voor boom erbij in voortuin

Zoals gezegd bepalen de privé tuinen en de twee grote beuken nu vooral het groene karakter van de straat. Grindbermen zijn zeker geschikt voor bomen, omdat ze waterdoorlatend zijn. Maar op deze plekken zijn ze wel gevoelig voor aanrijdschade. En het nadeel van beschermende vakken om een boom is dat deze qua beeld dan weer zorgen voor een onderbreking van de grindberm. Daarnaast heeft de huidige knot acacia vaak onderhoud nodig (het zogenaamde ‘afzetten’ van takken) waardoor er met regelmaat een kaal beeld ontstaat.

Een aantal bewoners heeft bij ons aangegeven het jammer te vinden dat in ons eerste ontwerpvoorstel de acacia’s verdwenen en er geen nieuwe bomen voor terug kwamen. Door het relatief smalle profiel liggen in de grindbermen ook kabels en leidingen in de grond. Dat maakt het lastig om nieuwe bomen te planten. Deze mogen namelijk niet in de buurt van kabels en leidingen geplant worden. Daarom kiezen we ervoor de acacia’s toch te behouden.

Gratis boom voor bewoners

Aanvullend bieden we de bewoners een gratis boom aan om aan te planten in hun voortuin. Hiermee vergroten we de biodiversiteit. Zeker als we kiezen voor soorten met bloemen en bessen, die zowel bijen als vogels aantrekken. We hebben hiervoor bomen geselecteerd die relatief klein blijven (maximaal 6-8m), gezien de beschikbare ruimte in de voortuinen. Diverse bewoners hebben gebruik gemaakt van ons aanbod. Erg fijn! We maken nog nadere afspraken over het afleveren van de boom.

Ter hoogte van huisnummer 9 versmallen we de weg plaatselijk met 70 cm naar 3,5 m om meer groeiruimte voor de beuk op die locatie te  creëren. Deze wegversmalling combineren we met een drempel zodat de boomwortels bij de reconstructie zo goed mogelijk intact blijven.

Nieuwe ontwerp Van Hasseltlaan
Nieuwe situatie Catharinalaan. Illustratie: Gemeente Apeldoorn

Overige details van het nieuwe ontwerp

  • Bij de herinrichting wordt in de rijweg een nieuwe gebakken klinker donkerbruin (mangaan kleurig) toegepast zoals ook op andere plekken in De Parken al te zien is. De grindbermen worden opnieuw geprofileerd met hetzelfde soort grind dat er nu ligt.
  • Rijbaanbreedte is 4,2m waarbij er geen aparte molgoot komt zoals in de huidige situatie, maar langs de kant van de rijweg een zogenaamde rollaag met 20cm smalle gootkolken om zo overtollig regenwater af te voeren.
  • Grindbermen (morenegrind 5/15) aan beide zijden van de rijweg, ieder ca 1,5 m breed. De grens tussen rijweg en grindberm bestaat uit een vlakke 12 cm brede betonband die iets verzonken ligt onder het niveau van het grind. Grindbermen zijn als voetpad te gebruiken.
  • Parkeren kan in grindbermen.
  • Twee drempels: één ter hoogte van huisnummer 18 en één ter hoogte van de bestaande beuk tegenover huisnummer 9.
  • De grindberm leidt in principe niet tot beperking van inritbreedte of inrit positie. Dit omdat de inrichting op één straatniveau is.
  • De huidige lichtmasten worden niet vervangen en staan aan de rand van de perceelsgrenzen in de grindberm.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met projectleider Sander Baan.

Projectleider de Parken

E-mail: deparken@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie