Fotograaf : Imre Csany

Veelgestelde vragen over De Parken

Kies het onderwerp van uw vraag om de veelgestelde vragen te bekijken. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

n sommige straten wordt regelmatig te hard gereden (zoals de Van Hasseltlaan en de Canadalaan), Welke maatregelen worden genomen om de snelheid te beperken tot 30 km/uur?

We brengen handhaving extra onder de aandacht van de politie. Elke wijkraad heeft de beschikking over een display met snelheidsmeter. Deze kan bijvoorbeeld in de Van Hasseltlaan worden geplaatst. Daarnaast onderzoekt onze verkeerskundige in de ontwerpfase of voor een aantal wegen verkeer remmende maatregelen (zoals drempels) wenselijk zijn.

Wanneer auto’s te hard rijden neemt het geluid ook onacceptabel toe. Wat wordt hieraan gedaan?

Dit heeft onze aandacht, daarom is een specialist geluid betrokken bij het project. De mate van geluidhinder wordt voor een groot deel bepaald door het rijgedrag van mensen en de rijsnelheid van de voertuigen; als voertuigen door de straat ‘denderen’ brengt het naast een onveilig gevoel ook geluidhinder met zich mee. We kijken met speciale aandacht naar de Van Heutszlaan en de Van Hasseltlaan. Mogelijk worden hier aanvullende snelheid beperkende maatregelen toegepast.

Neemt het geluid toe door gebruik van klinkers?

Klinkers leveren, ten opzichte van het huidige (slechte) wegdek, geen verslechtering op als ze strak (machinaal) en in keperverband worden neergelegd. De klinker zelf is veel strakker dan klinkers van ‘vroeger’. Ze komen strak uit de mal en hebben weinig ‘vellingkant’. Hoe strakker de klinker hoe strakker deze gelegd kan worden. Bovendien zullen we de klinker in het – wat geluid betreft – meest gunstige verband leggen: keperverband.

Kan de weg versmald worden waar er te hard gereden wordt?

De Parken wordt fysiek ingericht op maximale rijsnelheden van 30km/u. Hier hoort een veilige wegbreedte bij van ongeveer 5,5 à 6 meter en zijn er her en der drempels aangelegd. Het kan ook een optie zijn de weg iets te versmallen om de bomen meer ondergrondse ruimte te geven.

Worden er bomen geplaatst boven een parkeervak i.v.m. schade aan en plak op auto's?

Bij de plaatsing van bomen wordt altijd bekeken wat de mate van overlast is die een boom kan geven in zijn directe omgeving. We proberen zoveel mogelijk de bestaande situaties met bomen en parkeervakken te handhaven.

Wat is het geschatte percentage van het aantal bomen dat vervangen moet worden?

Hier is in alle eerlijkheid nog niks over te zeggen. Nadere onderzoeken zullen daar helderheid in geven. Daarom vinden ‘trekproeven’ plaats om te kijken naar de stabiliteit en sterkte van de boom. Veiligheid gaat boven alles, maar we hebben alle oog voor de grote waarde van de monumentale bomen in uw buurt.).

Is het mogelijk eerder een nieuwe boom te laten planten?

Nee, de aanplant van bomen gebeurt tegelijk met alle andere werkzaamheden aan riolering en wegdek.

Wordt het assortiment bomen anders dan het nu is?

Er is een onderverdeling in het “frame” van de wijk met beeldbepalende laanbomen (dit zijn hoofdzakelijk eiken en beuken) en “franje”, dit zijn straten waar bomen staan en / of worden geplant van een kleinere en andere soort.

De Parken is een rijksbeschermd stadsgezicht. In hoeverre heeft het rijk inspraak in de plannen?

De voorschriften i.v.m. het beschermd stadsgezicht waaraan het nieuwe ontwerp moet voldoen zijn onder andere vastgelegd in bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. De landelijke overheid hoeft hierdoor niet alle tekeningen e.d. nog afzonderlijk te controleren. De plannen lopen ook allemaal via de Commissie Omgevingskwaliteit (welstand) die ook de kwaliteit bewaakt.

Kan mijn inrit worden verbreed?

Er zijn relatief veel inritten waar gekeken moet worden naar maatwerkoplossingen. In de te maken ontwerpen gaan we hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Daarbij handhaven we in het ontwerp zoveel mogelijk de bestaande situatie.In bepaalde gevallen zullen we contact opnemen om te kijken wat we kunnen verbeteren/aanpassen.

Kan de wegbreedte versmald worden (bijvoorbeeld in de Generaal van Heutszlaan of Mariannalaan)?

In verband met de groeikansen voor bomen en/of de breedte van de trottoirs zou het kunnen dat we de wegbreedte versmallen. Een smaller wegprofiel werkt daarnaast over het algemeen snelheidsverlagend. Dergelijke wijzigingen zullen echter in de ontwerpfase duidelijk worden

Kan mijn straat een éénrichtingsweg worden?

Het wijzigen van tweerichtings- naar eenrichtingsverkeer werkt in veel gevallen snelheidsverhogend. Automobilisten verwachten namelijk geen bestuurders meer vanuit de tegenrichting (met uitzondering van fietsers). Dit werkt ook weer nadelig voor de geluidstoename. Het instellen van eenrichtingsverkeer brengt nog een aantal nadelen met zich mee. Ten eerste wordt de bereikbaarheid van diverse woningen in de Parken beperkt. Verschillende bewoners zullen extra kilometers moeten afleggen om hun woning te kunnen bereiken. Daarnaast verschuift de verkeersdruk zich vaak naar omliggende wegen. Per straat wordt in de ontwerpfase daarom gekeken of het wijzigen van de rijrichtingstructuur wenselijk is.

Worden in mijn straat drempels ge- of verplaatst?

Tijdens de ontwerpfase zal onze verkeerskundige bekijken voor welke straten verkeer remmende maatregelen wenselijk zijn. Het verplaatsen van drempels is alleen mogelijk als de verkeerskundige daar directe aanleiding voor ziet. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een extra drempel wordt aangebracht waardoor het wenselijk is om de locaties van de drempels opnieuw te verdelen over een weg.

 Kunnen inritconstructies worden aangepast of extra worden gemaakt i.v.m. veranderde parkeersituatie op eigen terrein?

U kunt hiervoor een vergunning aanvragen via het omgevingsloket. De aanvraag wordt behandeld en eventuele uitvoering ervan kan dan bijvoorbeeld door onze aannemer worden meegenomen.

Hoe worden de stenen gelegd, in welke vorm en waarom?

De stenen worden in keperverband (lijkt sterk op visgraatmotief) gelegd. Dit is voor het geluidsniveau de beste oplossing.

Waarom is voor deze kleur klinkers gekozen?

De kleur waar we voor willen gaan, is mangaan. Een bruine kleur. De klinker is ingetogen, tijdloos en harmonieert met de basaltkleurige stoeptegels. Een vergelijkbare klinker – zelfde kleur – heeft vroeger in een deel van de straten in de wijk gelegen.

Welk materiaal wordt gebruikt voor het aanleggen van de stoep?

Er komen trottoirtegels van 30 x 30 cm die er nu ook liggen.

Wat gaat er gebeuren met extra parkeerplaatsen op eigen terrein waarvoor op dit moment geen oprit is?

U kunt hiervoor een vergunning aanvragen via het omgevingsloket. De aanvraag wordt behandeld en eventuele uitvoering ervan kan dan bijvoorbeeld door onze aannemer worden meegenomen.

Komen er extra parkeerplaatsen in mijn straat (bijvoorbeeld Van Heutszlaan)?

Er zullen in principe geen wijzigingen plaatsvinden in het aantal parkeerplaatsen en de locaties. Toch is het altijd goed om uw specifieke wensen aan ons kenbaar te maken.

Komt er tijdens de uitvoering een verkeerscirculatieplan en parkeerplan?

Jazeker! Het is erg belangrijk om de bereikbaarheid van de wijk – ondanks de overlast – zo goed mogelijk te houden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de overlast te beperken.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er omtrent riolering?

Voor het vervangen van het vuilwaterriool op uw terrein is geen subsidie beschikbaar. Voor het afkoppelen van het regenwater, waarbij het regenwater niet meer op het vuilwaterriool wordt aangesloten, maar plaatselijk in de bodem wordt geïnfiltreerd ofwel bovengronds via de tuin wordt afgevoerd naar de openbare weg, is wél subsidie mogelijk. Lees meer over de subsidie voor afkoppelen van regenwater.

Is regenwater afkoppelen verplicht?

Nee, het is niet verplicht.

Waarom koppelen we regenwater eigenlijk af van het riool?

Afkoppelen is beter voor het milieu (voorkomt verdroging van de ondergrond) en voorkomt overbelasting van het rioolstelsel en overlast van water op straat bij hevige buien. Lees meer over het afkoppelen van regenwater.

Waarom wordt het regenwater eigenlijk niet gebruikt IN het huishouden?

Er bestaan technieken waarbij het in de tuin opgevangen regenwater wordt hergebruikt voor het doorspoelen van bijvoorbeeld het toilet. Dit is echter een relatief kostbare techniek en vergt hoge investeringen (aanleg extra leidingstelsel in de woningen). De kosten hiervan wegen niet op tegen de baten.

Hoe voorkom ik overstroming in mijn (kleine) tuin door enorme regenbuien?

Het water kan in eigen tuin worden opgevangen met een krat of grindkoffer of diepinfiltratie (kolk met een verticale infiltratiebuis van ca. 3 m). De technische mogelijkheden zullen we nader toelichten. Ook kan ervoor worden gekozen om het regenwater naar de weg te leiden waar het in het gemeentelijk infiltratieriool terecht komt. Dit riool infiltreert het regenwater geleidelijk in de grond en voert overtollig regenwater af naar de vijvers

Gaat het straatwater (met bandenrubber en strooizout resten) naar de vijvers?

Het eerste vuil wordt opgevangen in de kolken uit de straat. Dit betreft dan voornamelijk de vaste bestanddelen zoals bandenrubber e.d. De straatkolken worden gemiddeld 2 keer per jaar geleegd door een kolkenzuiger. Het opgeloste strooizout (pekelwater) wordt plaatselijk door de infiltratiebuizen onder de weg geïnfiltreerd in de bodem. Over de effecten van strooizout op grondwater en/of de bodem is weinig bekend. Uit proefvakken langs autosnelwegen zijn metingen verricht naar het zoutgehalte per kilogram droge grond uit de berm. Uit deze metingen kwam naar voren dat de zoutbelasting op ca. 3 m uit de kant van de weg nagenoeg gelijk is aan de natuurlijke zoutwaarde van de bodem. In de gladheidbestrijding worden overigens nieuwe technieken toegepast waardoor de zoutbelasting op de omgeving zoveel mogelijk wordt gereduceerd (natzout techniek en geautomatiseerd strooien in relatie tot de gehanteerde strooibreedten)

Door het afkoppelen van de straten krijgt het vuilwaterriool straks minder spoelwater, geeft dit problemen?

Nee, het rioolstelsel uit de Parkenbuurt vormt onderdeel van een veel groter stelsel van gemengde riolering (stelsel waarbij zowel vuil- als regenwater via dezelfde buizen wordt afgevoerd).In de Parkenbuurt wordt nu – in verhouding tot het totaal aan afgevoerd rioolwater uit dit stelsel – slechts een deel van het af te voeren water plaatselijk van het gemengde stelsel afgekoppeld en middels een gescheiden stelsel lokaal in de bodem geïnfiltreerd ofwel afgevoerd naar open vijverwater.

Hoe is de bereikbaarheid van mijn huis / kantoor / praktijk tijdens de werkzaamheden gegarandeerd en hoe lang gaat het duren?

De aannemer maakt een werkplanning. We kunnen nu nog niet precies zeggen hoe lang het per straat zal duren. De aannemer denkt zoveel mogelijk met u mee, zodat de bereikbaarheid van bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk zo goed mogelijk blijft. Wel zal bij elke woning de situatie zich voordoen dat u een korte periode niet met de auto tot voor uw huis kunt komen. Op de inloopavonden per fase komen we hier gedetailleerd op terug. Dan worden ook de ontwerpen per straat gepresenteerd.

p welke wijze is de veiligheid gewaarborgd met betrekking tot de bereikbaarheid voor hulpdiensten?

Het projectgebied blijft bij calamiteiten te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Tijdelijke verkeersmaatregelen worden bepaald o.b.v. de definitieve fasering van de werkzaamheden. Deze worden voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden aan de direct aanwonenden en de hulpdiensten gecommuniceerd.

Wat wordt gedaan aan handhaving van de 30 km zone in bepaalde (onveilige) straten?

We brengen handhaving extra onder de aandacht van de politie. Elke wijkraad heeft de beschikking over een display met snelheidsmeter. Daarnaast zullen we in de ontwerpfase onderzoeken of verkeersremmende maatregelen wenselijk zijn.

In hoeverre is het thema ‘klimaat’ meegenomen in dit project?

Duurzaamheid en circulariteit zijn het rode draad van dit project. Het gebruik van klinkers is bijvoorbeeld een stuk duurzamer dan het gebruik van asfalt. Ook kan het regenwater beter tussen de klinkers door in de oppervlakte infiltreren (en/of via het infiltratieriool afgevoerd worden). Afkoppelen van de regenpijpen is ook een milieubewuste keuze. De werkzaamheden die we gaan uitvoeren zullen zoveel als mogelijk circulair worden uitgevoerd.

Waarom worden ook wegen van goede kwaliteit opengebroken?

Dit is noodzakelijk om een functionerend rioleringsstelsel te kunnen aanleggen. We kijken in het ontwerpproces zeer zorgvuldig of het openbreken van kwalitatief goede wegen écht nodig is.

Waarom maakt de Molleruslaan geen onderdeel uit van het project? Het hoort toch bij de Parken uitstraling?

De Parkenbuurt wordt als één geheel behandeld. Ook de Molleruslaan maakt onderdeel uit van de integrale visie. De laan heeft de komende jaren geen onderhoud nodig en is daarom niet meegenomen in het huidige project. Als er onderhoud nodig is, zal ook de Molleruslaan klinkerverharding krijgen

Worden er maatregelen genomen tegen mogelijke gevolgen van trillingen door betonplaten verwijderen?

In overleg met de aannemer zal gekeken worden naar de manier van uitvoering. Indien de verwachting is dat er inderdaad een verhoogd risico is op trillingen zullen we bij de huizen vooropnames (foto’s van muren voorafgaand aan de werkzaamheden) laten maken.

Worden trottoirs en trottoirbanden ook vervangen?

Ja. Wel kijken we naar hergebruik van de materialen. Het risico is dat er breuk ontstaat. We zullen nieuw en oud sowieso niet door elkaar heen gebruiken.

Kan zwaar verkeer geweerd worden i.v.m. spoorvorming?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Klinkerwegen worden heel glad bij vorst en ijzel. Wat kan hieraan gedaan worden?

De gladheid bij vorst is inderdaad een nadeel van klinkerverharding. Apeldoorn breed blijft het beleid dat alleen doorgaande routes worden 'gestrooid'. De strooiroutes blijven in principe dan ook ongewijzigd. Dit signaal geven we echter wel mee aan de collega’s van de eenheid Beheer & Onderhoud.

Uw Reactie
Uw Reactie