Privacy BRP

Om uw privacy te waarborgen, houdt de gemeente zich aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt dat er een aparte regeling geldt voor de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin is de Wet BRP bepalend.

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

In de BRP worden van elke inwoner persoonsgegevens vastgelegd. In een zogenoemde persoonslijst staan alle belangrijke gegevens als naam, geboortedatum, adres, huwelijk, kinderen etc. Alle gemeenten in Nederland wisselen BRP-gegevens met elkaar uit. Dit gaat langs elektronische weg, via een gesloten netwerk.

Gemeente Apeldoorn wisselt persoonsgegevens niet alleen met gemeenten uit. Ook andere 'afnemers' zoals de Sociale Verzekeringsbank (AOW en Kinderbijslag), het Ministerie van Justitie, Rijksbelastingen en de Provinciale Entadministratie worden op de hoogte gesteld van wijzigingen in uw persoonsgegevens.

De gemeente is verplicht deze gegevens te verstrekken aan deze afnemers; de minister heeft deze afnemers bevoegd verklaard. Het spreekt voor zich dat het BRP-netwerk tegen misbruik beveiligd is. De BRP-gegevens zijn 'in beheer' bij de eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken. Deze eenheid kan behalve aan bovengenoemde afnemers ook aan interne gemeentelijke eenheden gegevens verstrekken. Ook hierbij wordt rekening gehouden met de privacy.

Voordelen

Door de BRP kan de overheid uw gegevens efficiënter registreren en uitwisselen. De kans op fouten wordt kleiner en de dienstverlening aan u is sneller. Bovendien kan de gemeente de door u opgegeven wijzigingen automatisch en snel aan andere organisaties doorgeven. Mits de organisaties daar recht op hebben, want ook binnen de BRP speelt de bescherming van uw privacy een grote rol. Het privacybeleid is gebaseerd op de Wet BRP en is uitgewerkt in het privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Apeldoorn.

Uw rechten

Naast de inspanning die de gemeente pleegt om over uw privacy te waken, kunt u dit zelf ook doen. U kunt op elk willekeurig moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die in de BRP zijn vastgelegd. Ook kunt u vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of om geheimhouding van uw persoonsgegevens (zie toelichting hierna). Tenslotte kunt u een overzicht opvragen van alle verstrekkingen die het afgelopen jaar over u zijn gedaan. U dient in voorkomende gevallen een schriftelijk verzoek te sturen aan de gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, inclusief een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Geheimhouding

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.
Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Uw plichten

De Wet BRP geeft u rechten, maar ook een belangrijke plicht. U moet veranderingen in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verhuizing, binnen vijf dagen doorgeven aan de gemeente waar u op dat moment woont. Dit is niet alleen in het belang van de overheid, maar ook in uw eigen belang!

Meer informatie?

Voor meer informatie over de BRP en uw rechten en plichten kunt u contact opnemen met de gemeente Apeldoorn via telefoonnummer 14 055.

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is het opzettelijk misbruiken van identificatiemiddelen zoals persoonsgegevens of identiteitspapieren met de bedoeling daarmee een strafbaar feit te plegen. Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Doe daarom altijd aangifte bij de politie!

Uw Reactie
Uw Reactie