Veel gestelde vragen Subsidieregeling kosten peuteropvang

U leest hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de subsidieregeling kosten peuteropvang.

Nee, dat hoeft niet. In 2024 kunt u gedurende het hele kalenderjaar aanvragen doen. In principe kunt u dus bij iedere aanmelding die voldoet aan de voorwaarden van deze subsidieregeling opnieuw subsidie aanvragen.

Voor 2025 moet u wel een inschatting maken van het aantal peuters dat u verwacht, omdat u de subsidie voor 1 oktober 2024 moet aanvragen voor het hele kalenderjaar 2025. U maakt een inschatting op basis van het aantal peuters in 2024 en aanvragen die u voor 2025 al heeft ontvangen. Dat zal eerst nog lastig zijn, maar in de loop van de jaren zal steeds duidelijker worden hoeveel peuters die onder de regeling vallen een of meer van uw kinderopvang-locaties bezoeken.

U berekent de hoogte van de subsidie per uur per kind als volgt:

Inkomen

Uurprijs houder in euro’s

Uurprijs voor berekening subsidie (max.€ 10,25 per uur)

Subsidie kind 1 per uur in euro’s

Subsidie kind 2 e.v. per uur in euro’s

Ouderbijdrage kind 1 in euro’s

Ouderbijdrage kind 1 en 2 in euro’s

15.000

9,75

9,75

96%    = 9,36

96%    = 9,36

0,39

0,78

30.000

9,75

9,75

94,4% = 9,20

95,4% =  9,30

0,55

0,45

15.000

10,95

10,25

96%    = 9,84

96%    = 9,84

0,41

0,41

30.000

10,95

10,25

94,4% = 9,68

95,4% = 9,78

1,27

1,17

             
             

Voor het derde en volgende kind ontvangt u hetzelfde subsidiebedrag als voor kind 2.

Om de totale subsidie uit te rekenen, vermenigvuldigd u de subsidie met 8 uur en vervolgens met 40 weken voor een heel kalenderjaar. DUS voor kind 1: 9,36 x 8 uur x 40 weken = € 2.995.

De gemeente verstrekt de subsidie voor maximaal 1 kalenderjaar. Subsidies die u voor het kalenderjaar 2024 aanvraagt, verstrekken wij tot en met 31 december 2024. Subsidies die u voor 1 oktober aanvraagt voor het komende kalenderjaar verstrekken wij van maximaal 1 januari tot en met 31 december. Of u ook in het volgende kalenderjaar subsidie ontvangt, hangt af van de hoogte van de subsidie die alle kinderopvangorganisaties gezamenlijk aanvragen. Ook de dag waarop u uw subsidieaanvraag volledig indient bij de gemeente is van belang. Blijft het totaal van de aanvragen onder het subsidieplafond dan kunnen alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, worden gehonoreerd. Is het totaal van de subsidieaanvragen hoger dan het subsidieplafond dan is de dag waarop uw aanvraag volledig bij ons is ingediend belangrijk. Er vindt namelijk een loting plaats tussen de aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend waarmee het subsidieplafond zou worden overschreden als wij de aangevraagde subsidies zouden honoreren. Aanvragen die na deze datum zijn binnengekomen, weigeren wij in verband met het overschrijden van het subsidieplafond. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat u in een voorgaand jaar wel subsidie heeft ontvangen.

Afhankelijk van de hoogte van de subsidie ontvangt u deze in één of in meerdere termijnen. In de beschikking waarmee wij u de subsidie verstrekken, staat het aantal termijnen. Subsidies onder de € 10.000,- betaalt de gemeente in één keer, subsidies tot € 20.000,-  per halfjaar, tot € 50.000,- per kwartaal en vanaf € 50.000,- per maand.

Ouders betalen de ouderbijdrage conform de tabel kinderopvangtoeslag van het rijk. U kunt de factuur voor de ouderbijdrage eventueel verhogen met het bedrag per uur dat uw uurprijs boven de landelijke uurprijs ligt (2024: € 10,25).

Het is niet de bedoeling dat u ouders de normale uurprijs in rekening brengt en dit achteraf verrekend met de subsidie. Dit kan voor ouders een te hoge financiële drempel opwerpen om gebruik te maken van kinderopvang.

Een subsidieplafond betekent dat dit het maximale bedrag is dat de gemeente aan subsidie kan verstrekken op basis van deze subsidieregeling. Vragen de kinderopvangorganisaties in totaliteit voor een hoger bedrag  subsidie aan, dan bepalen wij door middel van loting welke aanvragen wij wel en niet kunnen honoreren. Die loting vindt plaats tussen de aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend en waarmee bij toekenning het  subsidieplafond wordt   overschreden. Alle aanvragen die wij na deze datum ontvangen, weigeren wij, omdat het subsidieplafond is bereikt. Dit betekent dus dat u geen subsidie krijgt, ook al voldoet u wel aan de voorwaarden.

Ja, dat klopt. Als achteraf blijkt dat u minder subsidie nodig had dan aan u is verstrekt, dan moet u de subsidie die resteert, terugbetalen aan de gemeente. Dit kan gebeuren als een peuter uitstroomt  die gebruik maakt van een gesubsidieerde plek en u geen nieuwe aanmeldingen krijgt van peuters vallend onder deze regeling. Of als het gezin in de loop van het kalenderjaar toch kinderopvangtoeslag kan aanvragen bij de belastingdienst. U zult dan een deel van de subsidie moeten terugbetalen.

Blijkt achteraf dat ouders onjuiste informatie hebben verstrekt waardoor ten onrechte een beroep is gedaan op subsidie, dan brengt u de normale uurprijs alsnog bij ouders in rekening. Houdt u hierdoor subsidie over in het lopende jaar, dan vordert de gemeente dat bedrag terug. Is de subsidie over het betreffende jaar al vastgesteld dan vindt er geen verrekening plaats, tenzij het om een bedrag boven de € 10.000,- gaat. U doet hiervan melding bij de gemeente.

Ja, het opgegeven inkomen blijft voor een kalenderjaar het uitgangspunt. In de subsidie aanvraag voor het volgende kalenderjaar rekent u wel met het veranderde inkomen van ouders.

Gaat ook de andere ouder in de loop van het kalenderjaar werken (of de alleenstaande ouder krijgt werk) dan verwachten we dat ouders kinderopvangtoeslag bij het rijk aanvragen en geen gebruik meer maken van een gesubsidieerde plek.

Algemeen kan over de verantwoording wordt gezegd dat u jaarlijkse een opgave doet bij de gemeente van het aantal gesubsidieerde uren dat daadwerkelijk is gebruik in dat jaar, het aantal kinderen dat er gebruik van heeft gemaakt en de inkomenscategorie waartoe ouders behoren. Verder doet u een financiële verantwoording. Bij subsidies boven de € 50.000,- vragen we een controleverklaring conform ons controleprotocol.

De gemeente kan steekproefsgewijs controles uitvoeren of bij verdenking van onregelmatigheden. U verantwoordt de subsidie over enige kalenderjaar voor 1 mei van het volgende kalenderjaar.

Nee, de gemeente kan nooit meer subsidie uitbetalen dan is verstrekt. In 2024 speelt dit nog niet omdat u gedurende de resterende maanden van het jaar voor iedere peuter die instroomt afzonderlijk subsidie kunt aanvragen. Vanaf 2025 moet u voor 1 oktober van het voorliggende jaar subsidie aanvragen. Dus voor 1 oktober 2024 doet u een aanvraag voor 2025. U zult dus een inschatting moeten maken. Blijkt u met deze subsidie niet uit te komen, dan krijgt u achteraf geen extra subsidie van de gemeente.

Subsidies moeten voor 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verstrekt hun verantwoording indienen. Dus de subsidie 2024 moet voor 1 mei 2025 worden verantwoord. De gemeente stelt de subsidie daarna vast binnen 8 weken. De gemeente kan deze termijn van 8 weken eenmaal verlengen met 8 weken. Alleen in situaties waarin de aanvrager opzettelijk foute informatie geeft, kan op een later moment nog subsidie worden teruggevorderd.

en het aantal peuters dat wel in aanmerking komt voor deze subsidieregeling maar waarvoor ik geen subsidie ontvangen?

De gemeente vraagt deze informatie op om zicht te krijgen op het aantal peuters dat in aanmerking zou kunnen komen voor de peuterregeling. Deze informatie helpt om te beoordelen of het budget dat voor de peuterregeling beschikbaar is, toereikend is.

volstaat dan de jaaropgave van de nu nog werkende ouder?

Ja, het gaat om het gezinsinkomen (bruto jaarsalaris) op het moment van de aanvraag. De jaaropgave van de ouder die op het moment van aanvragen werkt, is dan voldoende. Houd er wel rekening mee dat als de andere ouder weer gaat werken, het recht op subsidie vervalt. Het is dus van groot belang dat ouders veranderingen in het gezinsinkomen tijdig melden. Dat geldt ook als de kostwinner meer gaat verdienen. U brengt dan een hogere ouderbijdrage in rekening en heeft dus minder subsidie nodig.

Uw Reactie
Uw Reactie