Subsidieregeling kosten peuteropvang

Met de subsidieregeling kosten peuteropvang wil het college gezinnen tegemoetkomen in de kosten van kinderopvang als ze geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het rijk. Ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag van het Rijk omdat bijvoorbeeld één van de ouders niet werkt of omdat een alleenstaande ouder arbeidsongeschikt is. Voor deze gezinnen zijn de kosten voor kinderopvang vaak moeilijk te betalen, wat als gevolg heeft dat zij hun kinderen niet naar de opvang laten gaan. Met deze subsidieregeling kunnen ook de peuters uit deze gezinnen spelen bij een peuteropvang en daar in contact kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Gezinnen die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerde plek in de kinderopvang kunnen contact opnemen met de organisatie waar zijn hun kind willen aanmelden en vragen of zij een gesubsidieerde plek beschikbaar hebben.

 • Subsidie kan door kinderopvangorganisaties worden aangevraagd voor peuters van 2 tot 4 jaar waarvoor geen recht bestaat op een andere vorm van tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
 • Aanvragen kunnen gedurende het hele kalenderjaar 2024 worden gedaan.
 • Het subsidiebudget voor 2024 bedraagt maximaal € 269.928,-.
 • Iedere periode doet de kinderopvangorganisatie een opgave van het aantal peuters dat voldoet aan de voorwaarden van deze regeling.
Lees meer

 • U voldoet als houder aan de Wet kinderopvang en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang
 • Het kindercentrum of de kindercentra waarvoor u subsidie vraagt
  - staa(t)(n) ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang
  - voldoe(t)(n) aan de kwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteit kinderopvang
  - is/zijn geen lasten onder dwangsom opgelegd
 • Het kindercentrum of de kindercentra waarvoor u subsidie aanvraagt, heeft/hebben in de administratie van ieder gezin:
  - Een verklaring van ouders dat hun kind niet in aanmerking komt voor voorschoolse educatie
  - Een verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
  - Een inkomensverklaring of recente jaaropgave

Via deze link kunt u de tekst van de subsidieregeling bekijken. 

De gemeente subsidieert maximaal 8 uur kinderopvang per week gedurende de schoolweken. Bij de berekening van de hoogte van de subsidie hanteert de gemeente als maximum de landelijk vastgestelde uurprijs voor dagopvang, in 2024 € 10,25. Hierop wordt de bijdrage die ouders betalen in mindering gebracht.

Bij de aanvraag stuurt u per kindercentrum een bijlage mee waarop u aangeeft hoe u het subsidiebedrag voor de betreffende locatie heeft berekend.

Klik hier om bijlage 1 te downloaden (excel, 12 kB)

Op bijlage 2 geeft u aan tot welke inkomenscategorie de ouders behoren van de peuters waarvoor u de aanvraag doet.

Klik hier om bijlage 2 te downloaden (excel, 14 kB)

Deze informatie geeft de gemeente zicht op de gezinnen die profiteren van de subsidieregeling kosten peuteropvang. Beide bijlagen kunt u downloaden en toevoegen aan uw digitale aanvraag.

De ouderbijdrage is gelijk aan de ouderbijdrage die ouders betalen die recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Rekent de kinderopvang een lager uurtarief, dan wordt de ouderbijdrage op dit lagere uurtarief in mindering gebracht. Ligt het uurtarief hoger dan wordt voor de subsidie uitgegaan van het maximum uurtarief zoals landelijk vastgesteld. Het meerdere betalen ouders zelf bovenop de ouderbijdrage.

De subsidie wordt verstrekt voor maximaal een kalenderjaar. Omdat de subsidieregeling in de loop van 2024 van kracht is geworden, kunnen organisaties gedurende de resterende maanden in 2024 aanvragen doen voor 2024. De subsidie gaat niet eerder in dan de datum waarop de aanvraag is gedaan, ook als de peuter in de eerste maanden van 2024 de opvang al bezocht. Dient de kinderopvangorganisatie de subsidieaanvraag in voor de datum waarop de peuter de opvang daadwerkelijk bezoekt, dan is de ingangsdatum van de subsidie de eerste dag waarop de peuter naar de opvang gaat.

Iedere periode doet u een opgave van het aantal peuters dat voldoet aan de voorwaarden van deze regeling. Dit doet u via de knop ‘Periode opgave’ bovenaan deze pagina. Bij deze periodieke opgave stuurt u de bijlage ‘Periodieke opgave’ mee. 

Uw Reactie
Uw Reactie