Begrotingssubsidie

In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

Lees meer

Dit gaat om een beperkt aantal organisaties die bekend zijn bij de gemeente en een langjarige subsidierelatie met de gemeente hebben. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau via subsidiebureau@apeldoorn.nl.

U kunt online begrotingssubsidie aanvragen. Bij de aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Activiteitenplan: Dit is een omschrijving van activiteiten en/of prestaties waarvoor u subsidie vraagt, inclusief een toerekening van de gevraagde subsidie naar de verschillende activiteiten en producten.

  • Begroting: In de begroting dient u waar mogelijk de volgende kostensoort te onderscheiden: personeelskosten, huisvestingskosten, materiele kosten en onderhoudskosten.

  • Opgave van eventuele andere subsidieverzoeken: Dit betreft een opgave van subsidieaanvragen of verzoeken om sponsering die u eventueel bij andere bestuursorganen of organisaties heeft ingediend te behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen of verzoeken.

U kunt een verzoek tot uitstel van de aanvraag indienen net zoals bij de vaststelling.

De vaststelling kunt u online indienen. Bij de vaststelling moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Activiteitenverslag            
  • Financieel verslag en/of jaarrekening    
  • Accountantsverklaring; indien u meer dan € 200.000 subsidie heeft ontvangen of als er in de beschikking duidelijk om gevraagd is  

U kunt een verzoek tot uitstel van de vaststelling indienen.

Uw Reactie
Uw Reactie