Begrotingssubsidie

In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Dit gaat om een beperkt aantal organisaties die bekend zijn bij de gemeente en een langjarige subsidierelatie met de gemeente hebben. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau via subsidiebureau@apeldoorn.nl.

U kunt online begrotingssubsidie aanvragen. Bij de aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Activiteitenplan: Dit is een omschrijving van activiteiten en/of prestaties waarvoor u subsidie vraagt, inclusief een toerekening van de gevraagde subsidie naar de verschillende activiteiten en producten.

  • Begroting: In de begroting dient u waar mogelijk de volgende kostensoort te onderscheiden: personeelskosten, huisvestingskosten, materiele kosten en onderhoudskosten.

  • Opgave van eventuele andere subsidieverzoeken: Dit betreft een opgave van subsidieaanvragen of verzoeken om sponsering die u eventueel bij andere bestuursorganen of organisaties heeft ingediend te behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen of verzoeken.

U kunt een verzoek tot uitstel van de aanvraag indienen net zoals bij de vaststelling.

De vaststelling kunt u online indienen. Bij de vaststelling moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Activiteitenverslag            
  • Financieel verslag en/of jaarrekening    
  • Accountantsverklaring; indien u meer dan € 200.000 subsidie heeft ontvangen of als er in de beschikking duidelijk om gevraagd is  

U kunt een verzoek tot uitstel van de vaststelling indienen.

Uw Reactie
Uw Reactie