Subsidie groene daken

Woningeigenaren en bedrijfseigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op hun woning. Het regenwater wordt dan opgevangen op het dak en wordt opgenomen door de planten. Zo komt er tijdens een regenbui veel minder water in het riool. De gemeente Apeldoorn wil haar inwoners en ondernemers stimuleren om een groen dak aan te leggen en stelt daarom een subsidie beschikbaar. Let op! Vraag de subsidie aan voordat u begint met de aanleg.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

U kunt met bovenstaande knop een aanvraag indienen. Lees hiervoor wel eerst de voorwaarden.

Voor het ontvangen van de subsidie voor een groen dak moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het pand (huurders mogen ook subsidie aanvragen, maar bij de aanvraag dient de huurder van het pand een door de eigenaar van het pand ondertekende verklaring te overleggen waarin blijkt dat de eigenaar de huurder toestemming geeft tot het verrichten van het afkoppelen van het hemelwater en dat de eigenaar verklaart dat de afgekoppelde situatie in stand blijft);
 • Het betreft een bestaand pand in de gemeente Apeldoorn, dat is vergund of opgericht vóór 1 januari 2020.
 • Het dakoppervlak is minimaal 20 m²;
 • Is uw dakoppervlak kleiner dan 20 m² dan mag u uw aanvraag samenvoegen met bijvoorbeeld uw buren of een ander adres in Apeldoorn om zo toch boven de vereiste 20 m² dakoppervlak te komen. Dit andere dak moet ook aan alle overige subsidievoorwaarden voldoen, maar de daken hoeven niet aaneengesloten te zijn;
 • De constructie van uw dak is geschikt voor het extra gewicht;  Dit kan op twee manieren: door middel van een verschilberekening of door het aanleveren van een constructieve berekening die is opgesteld conform de NEN-EN serie welke aangestuurd wordt door het Besluit bouwwerken leefomgeving. Met een verschilberekening kan worden volstaan indien in de bestaande situatie een laag grind ligt of bijvoorbeeld tegels aanwezig zijn.
  Als dit gewicht wordt verwijderd ten behoeve van de aanleg van het groen dak en dit gewicht hoger is dan het gewicht van het verzadigde gewicht van het groen dak dan wordt daarmee aangetoond dat het dak het groen dak kan dragen. Mocht een verschilberekening niet mogelijk zijn dan dient aangetoond te worden met behulp van een constructieberekening dat de dakconstructie het extra gewicht van het groen dak kan dragen;
 • Het groene dak krijgt minimaal drie lagen: een wortelkerende-, substraat- en vegetatielaag;
 • U legt het groene dak aan volgens wettelijke bouwregels;
 • Bij afkoppelen dient per m2 minimaal 20 liter water op gevangen te worden.

Is het antwoord op deze vragen ja dan kunt u met bovenstaande knop een subsidie aanvragen.

Vóórdat u begint, controleer of u  de volgende gegevens paraat heeft

 • DigiD inloggegevens.
 • Adresgegevens.
 • Grootte van dakoppervlak in m² (zie hieronder een voorbeeld van de berekening*)
 • Dakhelling in graden**.
 • Hoogte van het subsidiebedrag (bekijk onder ‘de subsidie’ het bedrag waar jij recht op hebt).
 • Planning wanneer je gaat afkoppelen.
 • Foto’s van het huidige dak.
 • Maatvoering van het aan te leggen groene dak.
 • Beschrijving van de opbouw van het groene dak.
 • Begroting van de kosten.
 • Constructieberekening waarmee je aantoont dat het dak het gewicht kan dragen.

*Dakoppervlak berekenen
De oppervlakte van het dak is de breedte van het huis keer de lengte. Is jouw woning bijvoorbeeld 6 meter breed en 10 meter lang dat is het oppervlak: 6 x 10 = 60 m².

**Dakhelling bepalen
Voor het berekenen van de dakhelling plaats je een waterpas horizontaal tegen het dak (zoals in de afbeelding te zien). Lengte A meet je dan loodrecht op het einde van de waterpas. Lengte B komt overeen met de lengte van de waterpas. Vul je gegevens in en bepaal de hellingshoek.

U kunt uw vaststelling online indienen. De volgende bijlage(n) moet u meesturen:

 • Foto’s van het groene dak
 • Bij een oppervlak van het groene dak van ≥ 250 m2: Originele gespecificeerde rekening en betalingsbewijs van de werkzaamheden. 

U krijgt een vergoeding voor de werkelijke kosten. U krijgt maximaal € 30 per m2.

 • Bent u een particulier? Dan krijgt u maximaal € 2.500 per aanvraag,
 • Bent u een bedrijf? Dat krijgt u een vergoeding voor maximaal 50% van de kosten van het groene dak. Maar u krijgt niet meer dan € 25.000 per aanvraag. Naast de gemeentelijke subsidie is het voor bedrijven waarschijnlijk ook mogelijk om daarbij gebruik te maken van fiscaal voordeel via MIA\Vamil. Daarmee wordt de aanleg van een groen dak financieel nog aantrekkelijker.
 • De onderzoekskosten naar de belastbaarheid of constructieve toetsing van de dakconstructie met het beoogde groen dak door middel van een constructie berekening komt voor subsidie in aanmerking. De vergoeding van deze onderzoekskosten bedragen de werkelijke kosten met een maximum van € 500,- per aanvraag. De onderzoekskosten worden alleen vergoed als onderdeel van een toegekende subsidieaanvraag. Van de onderzoekskosten dient een factuur te worden ingediend. Kosten voor het maken van een zogenaamde verschilberekening worden niet vergoed.

Meer informatie over het aanleggen van een groen dak en voorbeelden leest u op de pagina 'Leg een groen dak aan'.

Deze subsidie is mede dankzij Waterschap Vallei en Veluwe tot stand gekomen.

Uw Reactie
Uw Reactie