Geldlening Stadsbank

Als u extra geld nodig heeft, kunt u in sommige gevallen een lening aanvragen bij de Stadsbank.

Lees meer

U kunt een lening aanvragen als:

 • U meerderjarig bent.
 • Uw bruto-inkomen lager is dan € 2.514,72. Dit is 130% van het wettelijk minimumloon.

Is uw  bruto-inkomen hoger dan € 2.514,72?  Dan kunt u een lening aanvragen als één van de volgende voorwaarden voor u gelden:

 • U schulden heeft of een negatieve BKR-registratie,
 • U een afwijzing heeft van een andere bank voor dezelfde soort lening,
 • U 65 jaar of ouder bent,
 • U een tijdelijke verblijfsvergunning heeft.

Meer informatie vindt u in de Algemene Voorwaarden (pdf, 41 kB) van de Stadsbank voor een persoonlijke lening.

Als u extra geld nodig heeft, kunt u in sommige gevallen een lening aanvragen bij de Stadsbank. U heeft maximaal 3 jaar om de lening af te lossen. De lening is een schuld waar u rente over betaalt. Het bedrag dat u kunt lenen hangt onder andere af van het bedrag dat u iedere maand kunt terugbetalen.

Een geldlening bij de Stadsbank vraagt u met de bovenstaande knop aan.

Binnen 10 werkdagen hoort u van ons of u de geldlening krijgt. Let op! Geld lenen kost geld.

U betaalt rente over uw lening. In het overzicht vindt u de meest voorkomende leningen en looptijden. Dit geeft u inzicht in wat de lening u gaat kosten. Als u wilt, kunt u (een deel van) de lening eerder terugbetalen zonder extra kosten.

Kredietverlening is mogelijk aan iedereen met een inkomen tot 130% van het bruto minimumloon.

Per 1 juli 2022 is dit bedrag € 2.514,72 (zie verder onze voorwaarden in de brochure).

Met betrekking tot een persoonlijke lening zijn als voorbeeld zestien kredietsommen met de daarbij meest gebruikelijke betalingsregelingen opgenomen.

 Looptijd in maanden Aflossing per maand Totale som Verschuldigde kredietvergoeding Effectieve rente op jaarbasis *

 

Kredietsom

Looptijd

Aflossing

Totale som 

Verschuldigde
kredietvergoeding 

Rente

€ 455 12 € 38,39 € 460,68 € 5,68 2,3%
€ 680 12 € 57.37 € 688,44 € 8,44 2,3%
€ 905 12 € 76,35 € 916,20 € 11,20 2,3%
€ 1.360 24 € 58,02 € 1.392,48  € 32,48 2,3%
€ 1.815 24 € 77,43 € 1.858,32 € 43,32 2,3%
€ 2.270 24 € 96.85 € 2.324,40 € 54,40 2,3%
€ 1.360 36 € 39,12 € 1.408,32 € 48,32 2,3%
€ 2.270 36 € 65,30 € 2.350,80 € 80,80  2,3%
€ 3.630 36 € 104,42 € 3.759,12 € 129,12 2,3%
€ 4.540 36 € 130,59 € 4.701,24 € 161,24 2,3%
€ 3.630 48 € 79,20 € 3.801,60 € 171,60 2,3%
€ 4.540 48 € 99,05 € 4.754,40 € 214,40 2,3%
€ 6.810 48 € 148,58 € 7.131,84 € 321,84 2,3%
€ 9.075 48 € 197,99 € 9.503.52 € 428.52 2,3%
€ 6.810 60 € 120,20 € 7.121,00 € 402,00 2,3%
€ 9.075 60 € 160,18 € 9,610,80 € 535,80 2,3%

Looptijd = in maanden
Aflossing = per maand
Rente = effectieve rente op jaarbasis. Dit is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

Let op! Geld lenen kost geld

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE LENING

In deze algemene voorwaarden komt u de volgende begrippen tegen:

 • Kredietbank: Het lid van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, dat de persoonlijke lening verstrekt. Hierna ‘wij’.
 • Kredietnemer: De natuurlijke persoon of personen die een persoonlijke lening bij de kredietbank aangaat of aangaan. Hierna ‘u’

De kredietnemer
1. Als u samen met uw partner de persoonlijke lening aangaat, zijn u en uw partner allebei verantwoordelijk voor het terugbetalen ervan. U moet zich ook allebei houden aan alle verplichtingen die in de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden staan. U kunt geen van beiden een beroep doen op de artikelen 6:9 lid 2 en 6:11 BW waarin uitzonderingen op de gezamenlijke aansprakelijkheid worden gemaakt.

Wanneer de vordering overgaat naar een andere kredietbank, neemt deze de plaats in van de oorspronkelijke kredietbank. De nieuwe schuldeiser neemt alle rechten van ons over (dit wordt subrogatie genoemd, ex art. 6:12 BW).

2. U moet ons meteen schriftelijk op de hoogte stellen als er iets verandert in uw persoonlijke en/of financiële omstandigheden.

De aflossingen
3. a. U lost de lening af door geld over te maken naar IBAN NL65 BNGH 0285 1827 73 op naam van Gemeente Apeldoor.

b. Als u ons een volmacht heeft verleend, zullen wij de bedragen van uw rekening afschrijven. Indien anders overeengekomen kunnen wij met een volmacht de bedragen inhouden op uw participatiewet uitkering of uw salaris.

De kredietvergoedingen
4. Als u de persoonlijke lening niet volgens het aflossingsschema aflost, betaalt u een vertragingsvergoeding.

5. Ook als u de persoonlijke lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflost, kunt u een vergoeding aan de bank verschuldigd zijn. Feit is dat bij vervroegde aflossing soms wel, soms niet een vergoeding wordt gevraagd. Dit hangt onder andere af van het moment waarop vervroegd wordt 

Vervroegde opeisbaarheid
6. Wij kunnen de persoonlijke lening eerder opeisen als:

 • u minimaal twee maanden achterstand heeft in de betaling van een termijnbedrag en nog steeds niet betaalt nadat wij u in gebreke hebben gesteld;
 • als u naar het buitenland vertrekt om zich daar te vestigen, of als u dat binnen enkele maanden gaat doen;
 • als u bent overleden en we hebben goede redenen om aan te nemen dat bijvoorbeeld uw partner of nabestaanden de verplichtingen niet zullen nagekomen;
 • als u failliet bent verklaard of door een uitspraak van de rechter bent toegelaten tot de schuldsanering (de Wet schuldsanering natuurlijke personen);
 • als u de zaak die als zekerheid is gesteld, heeft verduisterd;
 • als u ons, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt. Het gaat hierbij om de situatie dat wanneer wij de juiste stand van zaken hadden geweten, wij u de persoonlijke lening niet of onder andere voorwaarden hadden verstrekt.

Te bedingen zekerheden
7. Wij mogen zakelijke en persoonlijke zekerheden van u vragen om ervoor te zorgen dat u de verplichtingen uit de kredietovereenkomst nakomt. Dit zijn bijvoorbeeld pandrecht en borgtocht.

Kwijtschelding bij overlijden
8. Als de eerste en / of tweede kredietnemer overlijdt, kunnen wij (een deel van) het nog niet afgeloste deel van de persoonlijke lening tot een nader vast te stellen bedrag kwijtschelden.

9. De partner of nabestaanden moeten hierom verzoeken binnen zes maanden na het overlijden. Stuur een kopie mee van een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand.

10. De in artikel 8 bedoelde kwijtschelding geldt niet:

 • voor achterstallige termijnen en de kosten die daaruit voortkomen;
 • als het overlijden het rechtstreeks gevolg is van oorlogsgeweld, binnenlandse onlusten, natuurrampen of epidemische ziekten;
 • als het overlijden een gevolg is van zelfdoding en plaatsvindt binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst;
 • als in de overeenkomst is afgesproken dat kwijtschelding niet mogelijk is.
 • Indien u overlijdt ten gevolge van een ziekte waaraan u leed ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 1.     Als kwijtschelding op basis van de voorgaande artikelen niet mogelijk is, kunnen wij besluiten alsnog kwijtschelding te verlenen.

Overige bepalingen
12. Als u de persoonlijke lening geheel heeft afgelost, kunt u schriftelijk vragen om een gespecificeerde afrekening. Deze kost niets.

13. Wij houden een administratie bij van alle aflossingen op uw lening en het saldo van de lening dat nog openstaat. Als er onenigheid is over de hoogte van de betalingen, dan geldt onze administratie als bewijs en kunt u tegenbewijs leveren.

14. Wij zijn aangesloten bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Wij melden het krediet en eventuele achterstanden aan bij BKR.

15. Bent u het niet eens met de afwikkeling van de overeenkomst? Neem dan contact op met een medewerker van de Stadsbank Apeldoorn. Zij kunnen u meer uitleg geven over een klacht- of herzieningsprocedure.

Wilt u eerst advies voordat u een lening aanvraagt? Vul het contactformulier in voor een adviesgesprek met een adviseur van de Stadsbank. Het gesprek is gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie