Geluidsbelastingkaart-en Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maken bekend dat zij op 20 september 2022 geluidsbelastingkaarten voor het jaar 2021 hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 Wet milieubeheer. Deze kaarten geven inzicht in de geluidsbelasting door wegverkeer, railverkeer en industrie.

De verplichting voor de gemeente Apeldoorn om elke 5 jaar geluidsbelastingkaarten vast te stellen is opgenomen in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai in Nederland. Deze geluidsbelastingkaarten laten de berekende geluidssituatie in 2021 zien van wegverkeer, railverkeer en industrie in Apeldoorn. De kaarten geven informatie over de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen, ziekenhuizen en scholen), de stiltegebieden en het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan een bepaalde geluidsbelasting van de diverse geluidsbronnen.

Inzage

De stukken zijn met ingang van 26 september 2022 gedurende 6 weken ook in te zien bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Bezwaar en/of beroep

Tegen de vaststelling van de geluidsbelastingkaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk

De kaarten zijn de basis voor het actieplan geluid dat burgemeester en wethouders in 2024 zullen opstellen. Het ontwerp van dit plan zal in 2024 voor de bewoners worden gepubliceerd, waarbij eenieder zijn zienswijze daarover naar voren kan brengen.

Uw Reactie
Uw Reactie