Groenplan en eco-gids

Apeldoorn is een groene gemeente. Ons beleid om dit te onderhouden en te beheren hebben we vastgelegd in ons Groenplan en de Eco-gids.

Groenplan gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een groene gemeente. Ons Groenplan (pdf, 1.3 MB) gaat over wat we willen behouden en versterken van ons groene karakter. Dat doen we door de komende jaren te focussen op drie groene doelen:

 1. Het natuurlijk systeem vormt een veerkrachtige basis voor natuur en ecologisch systeem
 2. Groen helpt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken
 3. Groen draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners

Deze doelen realiseren we in vier groene opgaven: het versterken van ons groen-blauwe netwerk in en om de stad, meer groen en blauw in dé Binnenstad van de Veluwe, meer en beter groen in wijken en dorpen en het versterken van karakteristieke landschappen. De vervanging van boomstructuren en beplanting en meer kleur en fleur maken integraal onderdeel uit van het plan. We werken daarin nauw samen met bewoners, dorps- en wijkraden, maatschappelijke organisaties, ondernemers, partners en andere overheden.

Eco-gids

De Eco-gids (pdf 1.6 MB) geeft inzicht in de stand van de natuur in Apeldoorn én geeft aan welke extra inzet nodig is om de ecologische samenhang en biodiversiteit te behouden en te versterken. We houden hierbij ook rekening met de grote maatschappelijke zorg over de forse achteruitgang in soortenrijkdom en aantallen van bijvoorbeeld insecten en bijen. Als gemeente kunnen we een bijdrage leveren aan de versterking van biodiversiteit. Naast dat we onze wettelijke taken natuurlijk moeten vervullen, zetten we in op herstel van zowel de groene als bebouwde ruimte. Deels vormt het een verdieping op het Groenplan. We zetten in op vier actieve doelen. Samenwerken met inwoners is daarbij belangrijk:

 1. Actiever beschermen
 2. Natuurinclusiever bouwen
 3. Biodiverser beheren
 4. Bewuster beleven

De Eco-gids komt voort uit de Notitie Dierenwelzijn. De raad heeft aandacht gevraagd voor inzicht in de actuele visie van Apeldoorn op gebied van ecologie, ontwikkelingen en knelpunten. Door deze specifieke aandacht vormt de gids ook een verdieping van het Groenplan op biodiversiteit en ecologie.

Hoe voeren we dat uit?

De doelen uit ons Groenplan en de Eco-gids realiseren we op twee manieren: De eerste is door als gemeente zelf initiatief te nemen. We versterken de hoofdgroenstructuur, we doen aan ecologisch beheer en we zorgen ervoor dat onze beeldbepalende boomstructuren verzorgd worden en zo nodig op tijd worden vervangen.

Daarnaast nodigen wij ook onze als inwoners actief uit om ervoor te zorgen dat er meer groen komt en meer ruimte voor planten en dieren. Dat doen we allemaal samen met partners, zoals waterschap Vallei en Veluwe en IVN Apeldoorn.

Groene Mal

Sinds 2001 hanteren we de zogenaamde Groene Mal in ons beleid. Dit is een soort routekaart door de hele gemeente Apeldoorn waarin belangrijke groene gebieden zijn vastgelegd. De Groene Mal is vooral gericht op de ontwikkeling en behoud van de groene gebieden en beekherstel. 

De Groene Mal doorkruist ook de stad. Op die manier laten we zien dat Apeldoorn een groene stad is, in hart en nieren. Die groene delen hebben veel functies. Ze bieden een groene werk- en woonomgeving, maken het verblijf in Apeldoorn prettig en verleiden maken het aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers om naar buiten te gaan. Maar ze dragen ook bij aan onze gezondheid, aan verkoeling in de stad bij oplopende temperaturen, en maken speelplekken levendiger. En ze zijn uiteraard ook een uitvalsbasis voor stadsnatuur, voor biodiversiteit.

Je kunt de groene gebieden, ook wel groenstructuren genoemd, in de stad opgebouwd zien: 

 • De lanen, de parken, de groene bermzones langs de hoofdwegen
 • De beken en de sprengen
 • Het Apeldoorns kanaal en de Weteringen
 • De groene gebieden die stad en buitengebied verbinden (Wolvenbos, Drostendal, Zonnehoeve, Elsbosweg)
 • De groene gebieden in de stadsranden (Weteringsebroek, Landgoed Woudhuis, Beekbergerwoud)

De Groene mal heeft ertoe geleid dat er ongeveer 30 hectare grote groene parkzone is aangelegd in de wijk Zuidbroek. Deze groene zone maakt verbinding met het Weteringsebroek en het park in de wijk Zonnehoeve. Dat park maakt weer verbinding met het Woudhuis. Ook de ontwikkeling van natuur- en recreatief medegebruik in het Weteringsebroek is gebaseerd op de Groene Mal.

Met invoering van de Omgevingsvisie wordt gewerkt aan een Klimaatrobuuste Groene Mal, waarbij ook de groenstructuren in het buitengebied met elkaar verbonden worden. Naast groen willen we ook meer water vasthouden en bewaren in de lage delen. Daarmee maken we Apeldoorn klimaat robuuster.

Uw Reactie
Uw Reactie