Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft de gemeente iets gedaan of een besluit genomen dat rechtmatig is en u heeft daarvan onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek doen om nadeelcompensatie.

 
Duur Acht weken. Bij het instellen van een Adviescommissie zes maanden.
Kosten € 300,- . Dit kunt u bij (gedeeltelijke) toewijzing terugkrijgen.
Lees meer

Mensen moeten een bepaalde mate van overlast of financieel nadeel als gevolg van wat de gemeente doet of wat de gemeente besluit accepteren. Dat heet het normaal maatschappelijk risico. Als u in vergelijking met anderen onevenredig veel nadeel ondervindt van een rechtmatige handeling of besluit van de gemeente, komt u in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Voor toekenning van nadeelcompensatie gelden deze voorwaarden: 

 • u bent door het besluit of de handeling onevenredig zwaarder getroffen dan anderen in een vergelijkbare positie
 • uw schade was niet te voorzien en valt buiten het normaal maatschappelijk risico; bij inkomstenverlies van ondernemers kijken wij onder andere naar de omzet- en/of inkomstendaling op jaarbasis
 • de schade is het (directe) gevolg van het besluit of de handeling
 • er is geen verzekering, wettelijke regeling of andere voorziening die de geleden schade vergoedt
 • u heeft zelf alles dat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om de nadelige gevolgen te beperken of te voorkomen

Het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie kost € 300,- .

Het kan op twee manieren:

 • Online via bovenstaande knop (met DigiD)
 • stuur een brief naar:

Gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES  Apeldoorn

Zet in de brief:

 • uw naam en contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • om welk besluit of handeling van de gemeente het gaat
 • waarom u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie
 • omschrijving van uw nadeel (omvang en bijlage(n) met bewijzen)
 • bij inkomstenderving van uw onderneming:
  • jaarrekening van het boekjaar waarin de schade is geleden
  • jaarrekeningen van de drie voorafgaande jaren, als referentieperiode

Zo gaat het daarna

U krijgt een ontvangstbevestiging.

Wij beoordelen uw verzoek om nadeelcompensatie zelf. Soms stellen we een adviescommissie in om op de aanvraag om nadeelcompensatie te beslissen. Dan duurt de procedure langer.

U krijgt een brief waarin staat of wij uw verzoek wel of niet toewijzen en de redenen daarvoor.

We proberen uw verzoek binnen 8 weken af te handelen. Soms kan dat langer duren, bijvoorbeeld als er meer informatie nodig is voor de beoordeling of als een adviescommissie is ingesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie