Schade en claims

Alle producten onder Schade en claims

Planschade (bestemmings)

Als uw bedrijf schade lijdt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Schadeclaim: gat in de weg, afgevallen tak of verstopping van de riolering

Heeft u schade of nadeel door een onrechtmatige handeling van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft de gemeente iets gedaan of een besluit genomen dat rechtmatig is en u heeft daarvan onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek doen om nadeelcompensatie.

Uw Reactie
Uw Reactie