Klachten, bezwaren, schade

Met een klacht laat u weten dat u ontevreden bent. Met een bezwaar geeft u aan dat u het ergens niet mee eens bent, en dat u niet wilt dat het gebeurt. Met een claim vraagt u om een schadevergoeding.

Meest bezocht onder Klacht en bezwaar

Bezwaar tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld over de plek van een laadpaal, het verlenen van een vergunning of het toekennen van een bijstandsuitkering of subsidie? Dan kunt u bezwaar maken.

Klacht over hoe u bent behandeld

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat de ambtenaar onvriendelijk was of omdat u te laat of geen reactie van ons heeft ontvangen? Voordat u een klacht indient, raden wij u aan eerst de onderstaande informatie onder de ‘lees meer’ button te lezen.

Niet tijdig beslissen van de gemeente

Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar beslist, kunt u met een dwangsom de gemeente aansporen alsnog een besluit te nemen. Dit doet u via het online formulier of schriftelijk.

Meldingen openbare ruimte

Er is een situatie die u wilt melden bij de gemeente. U wilt dat de gemeente dit weet en er zo mogelijk iets mee doet. Dan doet u een melding.

2 overige producten. Ga naar Klacht en bezwaar

Meest bezocht onder Schade en claims

Planschade/Nadeelcompensatie

U kunt (financiële) schade hebben als de gemeente een planologisch besluit neemt. Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding van deze schade.

Schadeclaim: gat in de weg, afgevallen tak of verstopping van de riolering

Heeft u schade of nadeel door een onrechtmatige handeling van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft de gemeente iets gedaan of een besluit genomen dat rechtmatig is en u heeft daarvan onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek doen om nadeelcompensatie.

0 overige producten. Ga naar Schade en claims
Uw Reactie
Uw Reactie