Niet tijdig beslissen van de gemeente

Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar beslist, kunt u met een dwangsom de gemeente aansporen alsnog een besluit te nemen. Dit doet u via het online formulier of schriftelijk.

 
Wanneer Na verloop van de beslistermijn
Hoe Online formulier of Schriftelijk
Lees meer

Wanneer u een aanvraag of bezwaarschrift heeft ingediend en de beslistermijn is verstreken zonder dat u een beslissing heeft ontvangen, dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de gemeente in gebreke stellen. Dit kan via het online formulier of per post.

Online formulier

Via bovenstaande knop naar het online formulier kunt u de gemeente in gebreke stellen. Hierin vragen wij de volgende informatie van u:

 • Datum aanvraag/bezwaarschrift
 • Zaaknummer aanvraag/bezwaarschrift
 • Aanvullende informatie, zoals behandelende afdeling/team/ambtenaar
 • Uw rekeningnummer (niet verplicht)
 • Kopie van uw aanvraag (niet verplicht)

Post

U kunt de gemeente ook per post om een dwangsom vragen en in gebreke stellen.

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

In uw ingebrekestelling vermeldt u in ieder geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • om welke aanvraag of welk bezwaarschrift het gaat inclusief zaaknummer;
 • dat de gemeente te laat is met het nemen van een besluit;
 • dat u een dwangsom vraagt.

Na ontvangst

Na ontvangst heeft de gemeente 2 weken de tijd alsnog een beslissing te nemen. 

Is er binnen die 2 weken geen beslissing genomen, dan verbindt de wet daaraan 2 gevolgen:

De dwangsom begint automatisch te lopen

 • Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen besluit genomen, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de gemeente te laat is. De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 23 per dag, de veertien dagen daarna € 35 per dag en de laatste veertien dagen € 45 per dag. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.
 • U kunt direct beroep instellen Als u de overheid in gebreke heeft gesteld en twee weken later is er nog geen besluit genomen, dan kunt u meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Na afloop ontvangt u een besluit op de ingebrekestelling.

Als de gemeente niet tijdig beslist, overschrijdt ze de beslistermijn. Meestal staat de beslistermijn in de wet vermeld. Zo niet, dan geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is, hangt af van de beslissing. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig om een goede beslissing te nemen. In het algemeen is een termijn van 8 weken redelijk.

Verlengen beslistermijn

Het is in ieders belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag of bezwaarschrift. Daarom kan de gemeente deze beslistermijn 1 keer verlengen. Daar staat dan meteen vermeld wat de nieuwe beslistermijn is. In een aantal gevallen kan de gemeente de beslissing nog verder uitstellen. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie van u of een buitenlandse instantie, als u schriftelijk instemt met een verlenging van de beslistermijn of als de vertraging aan u zelf toe te rekenen is. In deze gevallen krijgt de redelijke of wettelijke beslistermijn een verlenging zolang dat nodig is.

Neem gerust contact op met de gemeente Apeldoorn als u nog vragen heeft.

Over subsidie, vergunning en bezwaarschrift wilt u als aanvrager snel een beslissing van de gemeente. Daarom is op 1 oktober 2009 de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Als de gemeente niet tijdig op uw aanvraag beslist, geeft deze wet u mogelijkheden de gemeente aan te sporen alsnog een besluit te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift.

Uw Reactie
Uw Reactie