Niet tijdig beslissen van de gemeente

Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar beslist, kunt u met een dwangsom de gemeente aansporen alsnog een besluit te nemen. Dit doet u schriftelijk.

 
Wanneer Na verloop van de beslistermijn
Hoe Schriftelijk
Lees meer

Wanneer u een aanvraag of bezwaarschrift ingediend heeft en de beslistermijn verstreken is zonder dat u een beslissing heeft ontvangen, kan onderstaand traject starten.

 • U vraagt de gemeente om een dwangsom en stelt de gemeente schriftelijk in gebreke. In deze brief geeft u het volgende aan:
  • om welke aanvraag of welk bezwaarschrift het gaat
  • dat de gemeente te laat is met het nemen van een besluit
  • dat u een dwangsom vraagt. Let op: een ingebrekestelling kunt u alleen per post of fax naar de gemeente sturen, niet digitaal (e-mail of website).
 • Na ontvangst heeft de gemeente 2 weken de tijd alsnog een beslissing te nemen. 
 • Is er binnen die 2 weken geen beslissing genomen, dan verbindt de wet daaraan 2 gevolgen:
  De dwangsom begint automatisch te lopen
  • Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen besluit genomen, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de gemeente te laat is. De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 20 per dag, de veertien dagen daarna € 30 per dag en de laatste veertien dagen € 40 per dag. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260.
  • U kunt direct beroep instellen
   Als u de overheid in gebreke heeft gesteld en twee weken later is er nog geen besluit genomen, dan kunt u meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Als de gemeente niet tijdig beslist, overschrijdt ze de beslistermijn. Meestal staat de beslistermijn in de wet vermeld. Zo niet, dan geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is, hangt af van de beslissing. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig om een goede beslissing te nemen. In het algemeen is een termijn van 8 weken redelijk.

Verlengen beslistermijn

Het is in ieders belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag of bezwaarschrift. Daarom kan de gemeente deze beslistermijn 1 keer verlengen. Daar staat dan meteen vermeld wat de nieuwe beslistermijn is. In een aantal gevallen kan de gemeente de beslissing nog verder uitstellen. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie van u of een buitenlandse instantie, als u schriftelijk instemt met een verlenging van de beslistermijn of als de vertraging aan u zelf toe te rekenen is. In deze gevallen krijgt de redelijke of wettelijke beslistermijn een verlenging zolang dat nodig is.

Neem gerust contact op met de gemeente Apeldoorn als u nog vragen heeft.

Over subsidie, vergunning en bezwaarschrift wilt u als aanvrager snel een beslissing van de gemeente. Daarom is op 1 oktober 2009 de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Als de gemeente niet tijdig op uw aanvraag beslist, geeft deze wet u mogelijkheden de gemeente aan te sporen alsnog een besluit te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift.

Uw Reactie
Uw Reactie