Samenvatting bewonersbijeenkomst 29 november

Aanwezigen:
Ca. 75 personen. Gemengd gezelschap van mensen uit Veldhuis en geïnteresseerden, ontwikkelaars, raadsleden, wijkraad en buurtraad/commissie.

Vanuit gemeente:
Bram Wattel (gespreksleider), Alex Sannes (projectleider), Kirsten Dijksman (projectleider), Sanne Derksen (projectsecretaris), Roelof de Graaf (programmamanager), Bas Tutert (adviseur mobiliteit), Vincent Huntink (communicatieadviseur), Wim Willems (wethouder).
Vanuit KCAP:
Ruurd Gietema (Stedenbouwkundige)

ALGEMEEN VERSLAG

Opening en doel

Door B. Wattel- sheet 1 t/m 2;
De bijeenkomst van vandaag is georganiseerd in navolging op de bijeenkomst in juni 2022. Doelstelling van de avond is om bewoners en andere geïnteresseerden bij te praten over de stand van zaken van het Masterplan Veldhuis en om input op te halen voor de nog te maken afwegingen. Ook wordt ingegaan op vragen die gesteld zijn op de bijeenkomst van 22 juni. Verder worden de aanwezigen geïnformeerd over het proces en wordt toelichting gegeven over de planning en de momenten voor inspraak.
Ieder programmadeel start met een presentatie/ toelichting en wordt afgesloten met een plenair gesprek waarin u uw vragen kunt stellen en input mee kunt geven.

Door A. Sannes- sheet 3;
De beoogde gebiedsontwikkeling heeft al een lange historie. Uiteindelijk is in juli 2021 de gebiedsvisie Veldhuis vastgesteld door de gemeenteraad. Sinds die periode is een nieuwe projectfase aangebroken. De gebiedsvisie wordt nu verder uitgewerkt in een Masterplan. De principes, uitgangspunten uit de gebiedsvisie en inzichten voortkomend uit aanvullende gesprekken en onderzoeken worden in deze projectfase verder uitgewerkt en onderzocht. Het masterplan is concreter dan de gebiedsvisie Veldhuis, maar nog steeds een plan op hoofdlijnen. De informatie van vanavond is een fotomoment van de stand van zaken. Het Masterplan is nog niet ‘af’. Als het concept Masterplan klaar is wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Door J. Graber- sheet 4 t/m 10;
De gebiedsontwikkeling Veldhuis maakt onderdeel uit van een bredere ontwikkeling; Programma Stadmaken op de Veluwe. De Binnenstad, Kanaalzone en de Spoorzone (BSK) maken onderdeel uit van dit programma. Veldhuis is één van de gebieden in deze BSK-zone. De gemeente heeft een grote woningbouwopgave. Een groot deel van deze woningen moet in de bestaande stad gerealiseerd worden; maar de gemeente zet daarbij in op het bouwen van een aangename stad en de uitbreiding van het groen (verblijfsgebied). Dit is ook van toepassing op de gebiedsontwikkeling Veldhuis.

Masterplan

Door R. Gietema- sheet 11 t/m 69;
KCAP is het stedenbouwkundig bureau dat ondersteunt bij het ontwikkelen van het Masterplan. Tijdens de inwonersbijeenkomst datum juni 2022 zijn bewoners geraadpleegd over de stand van zaken op dat moment. Vandaag wordt de actuele stand van zaken van dit moment gedeeld met de aanwezigen. Ook heeft KCAP een eerste bezonningsstudie uitgevoerd; dit naar aanleiding van vragen uit de vorige bewonersbijeenkomst. Een windstudie is in deze fase van het Masterplan nog niet mogelijk.

Het Masterplan versie datum 29-11-2022

Het Masterplan gaat uit van 3 deelgebieden; Nieuw Veldhuis Kayersbeekpark, bestaand Veldhuis en nieuw Veldhuis Kanaalzone.

 • Hoogbouw is een essentieel onderdeel van het plan. Door de afstand tot huizen en de inpassing en de oriëntatie van gebouwen wordt rekening gehouden met de bestaande woningen.
 • Een groene diagonaal verbindt de nieuw te ontwikkelen gebieden met de omringende omgeving. Groen is een belangrijke pijler in de identiteit van het nieuwe gebied.
 • De Kayersbeek en het nieuwe gebied aan het kanaal zorgen voor een nieuwe belevingswaarde.
 • Het plan bouwt voort op het bestaande karakter van Veldhuis, maar voegt ook nadrukkelijk een nieuwe tijdslaag toe aan het gebied. Industrieel erfgoed, zoals het hoofdkantoor van Talens, het magazijn en het ketelhuis met schoorsteen, blijven behouden en worden ingepast. Ook de lintbebouwing aan de Veldhuisstraat wordt ingepast in het stedenbouwkundig plan. De architectuur en beeldkwaliteit van de nieuwe gebouwen sluiten aan bij het industriële karakter van het gebied. Op deze wijze wordt ingezet op het inpassen en aanvullen van het erfgoed. Oud en nieuw “in balans” samenbrengen vormt de identiteit van het nieuwe gebied.
 • Het plan geeft ruimte aan de afgesproken woningbouwontwikkelingen tussen Rijk en gemeente, zoals vastgelegd in de WBI- aanvraag. De opgave vanuit het Rijk staat vast; de inpassing van onderwijs is in onderzoek.
 • De ontwikkeling zet in op een autoluw gebied met nieuwe hoofdroutes. Parkeervoorzieningen worden zoveel als mogelijk ondergronds gesitueerd. De parkeerbehoefte wordt deels opgevangen in de nog te ontwikkelen mobiliteitshub aan de overzijde van het spoor.
 • Op dit moment verkent de gemeente, samen met initiatiefnemers, de uitbreidingsruimte van woningbouw op de kavel naast het zorgcentrum aan de Molenstraatcentrum. De getoonde plaatjes betreffen een eerste denkrichting voor de ontwikkeling.

Bezonningsstudie

Door R. Gietema- sheet 57-62;
Naar aanleiding van vragen in de bijeenkomst van juni is ook een bezonningstudie gedaan. De effecten qua zon (de zogenaamde ‘bezonning’) zijn met plaatjes weergegeven. KCAP neemt o.a. bezonning mee in de afwegingen die gemaakt worden in het ontwerp Masterplan.
Tijdens de vorige inwonersbijeenkomst waren er ook vragen over o.a. wind en geluid. De effecten voor wind en geluid hangen samen met de architectuur van een gebouw. Deze aspecten worden onderzocht in het ruimtelijk vervolgonderzoek van planinitiatieven. In deze fase is de architectuur nog niet zodanig uitgewerkt. Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk om hier goede berekeningen voor te maken.

Mobiliteit

Door B. Tutert- sheet 70t/m 88;
Na de bewonersbijeenkomst van juni waren er vragen en zorgen over het effect van de plannen op het verkeer en parkeren. Dit waren met name vragen over de doorstroom op de Molenstraat-Centrum, mogelijke toename van sluipverkeer en de parkeerdruk die mogelijk ontstaat vanwege de bouw van nieuwe woningen. De gemeente heeft een verkeersonderzoek uitgevoerd. De vragen en resultaten worden gepresenteerd.

 • Op basis van analyse zowel in tijdelijke als eindsituatie minder verkeer.
 • Op basis van analyse sluipverkeer onwaarschijnlijk
 • Verwachting is minder verkeer in het gebied (op basis van de analyse)
 • Team verkeer denkt aan de voorkant na over (tijdelijke) oplossingen om eventuele parkeerdruk vanwege planontwikkelingen te voorkomen
 • In breder perspectief heeft ook capaciteitsuitbreiding van de ringweg aandacht

Tot slot

Door R. de Graaf;
Vandaag betrof een stand van zaken van het Masterplan op dit moment. Het Masterplan is nog in ontwikkeling. Het projectteam heeft ook de opdracht om te verkennen en te onderzoeken of en hoe een lerend district (huisvesting van onderwijs, studentenhuisvesting, bedrijvigheid en voorzieningen) ingepast kan worden in het gebied. Bij de eerstvolgende informatiebijeenkomst verwachten we dat dit plek heeft in het Masterplan.

Door K. Dijksman;
De inhoudelijke gesprekken gericht op ontwikkeling van het Masterplan vinden plaats in coproductie met grondeigenaren. Daarnaast nemen we de input uit de bewonersbijeenkomsten mee in de te maken afwegingen.

De gemeenteraad wordt naar verwachting half juni gevraagd om het Masterplan vast te stellen. Voorafgaand aan besluitvorming in de raad wordt nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook wordt het Masterplan, voor 4 weken vrijgegeven voor zienswijzen en wordt het plan besproken in de Politieke Markt Apeldoorn.

De gemeente zet de komende tijd actiever in op gebruik van de nieuwsbrief als communicatiemiddel. Nog niet ingeschreven? www.apeldoorn.nl/veldhuis. Tussentijdse vragen kunnen gesteld worden per mail (veldhuis@apeldoorn.nl) of telefoon (14055 en vraag naar Alex Sannes of Kirsten Dijksman).

In de burgerhal staan drie thematafels;

 1. Masterplan/Stedenbouw
 2. Mobiliteit
 3. Proces en participatie.

Na afronding van het plenaire gedeelte kunt u langs deze tafels lopen om door te praten en uw vragen te stellen. Bedankt voor uw komst.

Uw Reactie
Uw Reactie