Vragen en antwoorden bewonersbijeenkomst 29 november 2022

Begeleiding raapleging- B. Wattel, gespreksleider. Onderstaand een samenvatting van de vragen en geleverde input vanuit de aanwezigen uit het gebied per thema weergegeven.

Hoeveel woningen staat nu vast en waar is dit op gebaseerd?
Hierover zijn afspraken gemaakt met de provincie en het Rijk. De aantallen zijn gebaseerd op de behoefte van Apeldoorn. Met die opgave zijn er plekken onderzocht en met studies berekend wat haalbaar is. En dit moet zoveel mogelijk binnenstedelijk gerealiseerd worden. Voor Veldhuis wordt in de Visie Veldhuis uitgegaan van ca 780 woningen. Dit is geen hard getal, maar een uitgangspunt. Bij de uitwerking en nadere concretisering kunnen aandachtpunten en knelpunten naar voren komen die mogelijk tot afwijking van de visie leiden.

Aan wat voor toekomstige woningen denkt u, koop of huurwoningen?
Over het definitieve programma van het hele gebied is nog geen besluit genomen, op dit moment gaat het alleen op niveau van bouwmassa’s. Over huur of koop op exacte plekken is nog niets te zeggen. Het plan zal een gedifferentieerd programma bevatten van sociale huur, betaalbaar, middelduur en duur. De gemeente heeft ambitie voor een groot aandeel woningen in de betaalbare categorie.

Hoe zit het met de Molenstraat-Centrum, naast het verzorgingstehuis. Waarom is hier nog niet over het programma en bouwhoogte beslist?
Het is nog in de fase van verkennen. Er is nog geen definitief plan. Dit zou een gebouw van 12 woonlagen kunnen zijn, maar dit nog in onderzoek. We zijn hier nog niet zover mee als bij de rest van het gebied.

Hoe komt de achteringang Talens eruit te zien. In de vorige presentatie was hier hoogbouw, nu meer laagbouw?
Klopt, dit is aangepast om meer aan te sluiten bij de bestaande bebouwing van de Veldhuisstraat.

Veldhuisstraat blijft laag, betekent dit dat het elders hoger wordt?
Dat klopt, in Veldhuisstraat zetten we in op laagbouw. Op andere plekken zetten we in op hoogbouw. Dat is nodig om het woningbouwprogramma te halen.

Waarom dan niet de hoogbouw meer aan het spoor?
Verdichting vindt naast de andere locaties ook plaats aan het spoor. Alleen hoogbouw langs het spoor geeft ook onvoldoende ruimte om het woningbouwprogramma te realiseren.

Op één locatie aan de Molenstraat-Centrum staat nu een heel hoog gebouw, naast het Talens gebouw. Waarom juist hier zo’n hoog gebouw?
Dit is het gebied waar de Kayersbeek het gebied in komt en het kayersbeekpark begint, daarom een mooi punt om hier meer de hoogte in te gaan. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de drie deelgebieden en het diagonaal.

Locatie voormalige drukkerij Molendwarsstraat. Hoe dicht komt het gebouw daar op de straat?
De wens en gedachte is om daar woningen te bouwen. Wij kunnen u nog niet exact zeggen hoe dicht het gebouw daar aan de straat komt te staan. Dit is nog in studie. Het masterplan geeft een beeld van het bouwvolume.

Hoe hoog wordt de parkeergarage onder het magazijngebouw?
De totale parkeergarage wordt naar verwachting c.a. 6m hoog. Echter zal een deel hiervan onder de grond zitten en zal de wand naar verwachting 4 meter hoog boven maaiveld worden. Door steller wordt het volgende meegegeven: de parkeergarage staat op zeer korte afstand van de achtertuin. Er ontstaat dan een wand van 4 meter direct achter de tuin. Bewoners maken zich hier zorgen over.

Groen is veel genoemd, maar als dit op het dak van zo’n hoog gebouw ligt, zien we dat niet. Hoe zit dit dan aan en op de gebouwen, valt dit niet weg tegen de massa van de gebouwen?
Er is veel (gebruiks)groen tussen de gebouwen. De hoogbouw wordt ingepast, waardoor ook tussen deze gebouwen veel groen zichtbaar wordt. Ook groen aan bijvoorbeeld de gevel van het gebouw is zichtbaar en kan bijdragen aan een groen beeld. De huidige situatie is vooral versteend. In de nieuwe situatie is dit al veel groener. Groen op het gebouw heeft ook een andere bedoeling. Bijvoorbeeld (meer) voor de bewoners van het gebouw.

De supermarkten verdwijnen, maar waar komen de nieuwe supermarkten?
We zijn met de supermarkten in gesprek, om ze te laten verhuizen naar de voormalig busstation locatie aan de Wapenrustlaan.

Hoe zit het met de wind? Wordt er ook gekeken naar de bestaande bewoners, dat ze wel op hun balkon kunnen blijven zitten?
Zeer terecht punt, op dit moment is dit nog niet uitgewerkt. Windberekeningen en ook geluidberekeningen zijn pas mogelijk als het plan verder is uitgewerkt. Er moeten bijvoorbeeld meer details bekend zijn over de gevels en vormgeving van de gebouwen.

De schoorsteen moet van alle kanten zichtbaar blijven, maar staat in geen verhouding tot de hoogbouw en ook het magazijngebouw van Talens valt weg vanwege de vele hoge gebouwen eromheen. Hoe zien jullie dat?
Maat en schaal zijn relatief, dat klopt. We willen bewust omgaan met de schoorsteen, zodat het van alle hoeken zichtbaar blijft. Dat gaat heel goed samen met hoogbouw.

Aandachtspunten:

  • Betrokkene verzoekt de muurschildering van Harry Meek in de nettenfabriek te behouden
  • Waardering voor de organisatie voor deze avond. Het verzoek om zorg te hebben voor het gebouwde erfgoed en dit met respect in te bouwen in de architectuur.
    • Bijv. Talens: Behoud is niet alleen dat het blijft staan, juist ook dat het tot hun recht komt.
    • Erfgoed mag “er uit springen”

Worden er aan de kanaalzijde karakteristieke panden gesloopt?
De bestaande panden aan de Kanaalstraat Noord zijn ingepast in het plan.

Blijft Veldhuisstraat met de auto bereikbaar voor bewoners?
Ja, Veldhuisstraat blijft met de auto bereikbaar voor bewoners.

Is er ook aan bezoekers van de Veldhuisstraat gedacht?
Voor het gebied wordt uitgegaan van parkeernormen, ook voor bezoekersparkeren. Er is een parkeerbalans voor het hele gebied, dus inclusief bezoekers. Bezoekers moeten uitwijken naar bestaande restruimte in parkeergarage of de toekomstige mobiliteitshub.

De Hub; spoor ligt op 4/5 m hoogte. Hoe komen we naar het gebied?
Dit is één van de studiegebieden. Daarbij wordt ook de kruising met het spoor betrokken. Het proces wordt nu gestart.

Hoe komen hulpdiensten in het gebied?
Met routes voor hulpdiensten wordt rekening gehouden in het ontwerp.

Aandachtspunt:

  • In de toekomstige situatie wordt een deel van het parkeren opgelost in de mobiliteitshub. Zorg over bewoners of/en bezoekers die die slecht ter been zijn, maar wel gebruik moeten maken van de hub.

Er staan al wat panden leeg bijv. aan de Molendwarsstraat. Is er enig idee wanneer gestart wordt met de bouw?
We willen zo snel mogelijk beginnen. De gebiedsontwikkeling Veldhuis zal een totale doorlooptijd hebben van ca. 10 jaar. De verschillende ontwikkellocaties hebben echter verschillende ontwikkelsnelheden (in proces en tijd) en zullen dus op verschillende momenten starten.

Uw Reactie
Uw Reactie