Vragen en antwoorden bijeenkomst Masterplan Veldhuis 28 juni 2023

Het hele plan gaat over ongeveer 126.000 m2 bruto vloeroppervlakte nieuwbouw. Dit is zonder het hoofdkantoor van Talens, het Magazijn en het Ketelhuis. Deze gebouwen zijn in het plan ingepast.

Ongeveer 8.000 m2 van het bruto vloeroppervlakte is voor onderwijs, 4.000 m2 voor economische functies. De rest is voor woningbouw. De uiteindelijke verdeling van functies kan bij de uitwerking nog wel wat verschillen.

Het plan is om het busstation en de opstelplaatsen later te verplaatsen naar de overkant van het spoor. Daar komt ook een mobiliteitshub. De invulling van het Stationsplein valt buiten het Masterplan. Het plan biedt wel mogelijkheid om het gebied Veldhuis en het station te verbinden.

De witte lijn is de brug in de Oost-West-fietsroute. Deze passeert Veldhuis over de Spoorstraat. Van daaruit wordt een verbinding over het kanaal gemaakt.

De oorsprong van het plan ligt bij de Nettenfabriek. Later kwamen daar andere locaties bij waar ontwikkelingen zijn voorzien. Bijvoorbeeld de oude Drukkerij aan de Molendwarsstraat en de supermarktlocatie aan Kanaal Noord. Op dit moment voorzien we geen ontwikkelingen in het gebied Veldhuisstraat-Kanaal-Polstraat. Daarom hebben we dit niet als ontwikkellocatie in het Masterplan opgenomen.

De inspraakperiode valt voor een deel samen met de zomervakantie. We willen het Masterplan graag in december voorleggen aan de gemeenteraad. Om ook tijd te hebben om de reacties te verwerken, moet het Masterplan rond die tijd ter inzage liggen. Het college van B&W heeft vorig jaar besloten dat er in de zomer gepubliceerd mag worden. Maar dan moet dit wel op tijd bekend worden gemaakt. De inspraakperiode duurt 6 weken, van 29 juni tot en met 9 augustus.

Bij het maken van de plannen hebben we de marktkennis van de ontwikkelaars meegenomen. Daarbij is de behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen nog altijd groot.

We krijgen veel verzoeken en vragen. Daarbij spelen verschillende belangen. Voor sommige bewoners is het schuiven met een gebouw iets positiefs. Voor anderen kan het juist negatief zijn. Ook spelen andere zaken een rol. Bijvoorbeeld de inpassing van monumenten of de openbare ruimte. We proberen opmerkingen zo goed mee te nemen of andere oplossingen te bedenken. Zo maken we stappen en komen we tot een plan.

Op de plek waar een zichtlijn is gemaakt voor het Talens-hoofdgebouw, staat een toren. De enige aanpassing is de onderbouw schuin is afgesneden zodat er zicht op de Talensfabriek ontstaat.

In het Masterplan is ook ruimte voor andere functies dan wonen. Bijvoorbeeld voor onderwijs en bedrijfjes. Bij de verdere uitwerking kijken we ook of detailhandel een mogelijkheid kan zijn. De huidige supermarkten moeten een plek krijgen in de ontwikkeling direct aan de overzijde van het kanaal. Naast de bestaande brug is er een nieuwe brug over het kanaal voorzien.

In het gebied Binnenstad – Spoorzone – Kanaalzone (BSK) willen we 5.000 woningen toevoegen. We zoeken naar vergroening en verdichting, daar hoort hoogbouw bij. We hebben de bestaande industriegebouwen omarmd. Zij vormen de basis voor het plannen. De nieuwbouw baseren we hierop met daarop een afwijkende opbouw. Dit idee is ontstaan specifiek op deze plek.

In november hebben we een bezonningsstudie gedaan op basis van de stand van zaken op dat moment. De bebouwing is echt gewijzigd. De uitkomsten zijn dus ook niet wezenlijk anders dan de vorige keer getoond. Het Masterplan zal echter nog verder worden uitgewerkt. Ook moeten de verschillende bouwplannen nog uitgewerkt worden. Daarbij worden aspecten als privacy, bezonning en geluid ook verder onderzocht en in beeld gebracht.

Op basis van de eerste verkenning, die in november is gepresenteerd, denken we dat het op deze manier kan. We gaan dit nog meer gedetailleerd bekijken. Dat maakt ook deel uit van de onderzoeken die voor de bestemmingsplannen nodig zijn.

Er zijn al onderwijsinstellingen in het gebied, die er willen blijven en groeien. Zij hebben aangegeven dat er in de toekomst behoefte is aan extra ruimte. Uit onderzoek blijkt ook dat er behoefte is aan studentenhuisvesting in Apeldoorn. 

In het plan is een optie voor een binnenhaven niet meegenomen.

Terecht punt. Dit heeft de aandacht. We zijn aan de slag om dit in goede banen te leiden. Met de ontwikkeling van Veldhuis, maar ook door maatregelen in de omgeving, gaat er veel veranderen.

We zijn bezig met maatregelen op het gebied van mobiliteit. Met als doel om meer woningen in het centrum mogelijk te maken en de bereikbaarheid voor auto’s op peil te houden. Een groot deel van het verkeer van Veldhuis gaat naar de Hub. Dat  betekent inderdaad dat er extra verkeersbewegingen zijn. De bedoeling is het doorgaande verkeer meer naar buiten te brengen. Sinds de Laan van Ossenveld weer open is, zien we al wat verbetering.

Uw Reactie
Uw Reactie