Voorwaarden

Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Bedoeling en deelname

Doel van het project is ervaring opdoen met tiny houses en de bijbehorende leefstijl. De gemeente legt in de proef sterk de nadruk op innovatie en duurzaamheid.

De doelgroep voor het project zijn de eigenaren of ontwikkelaars van een uniek tiny house. Deelnemers zijn verplicht een vorm van onderlinge samenwerking op te richten en hieraan actief deel te nemen. De gemeente gaat ervan uit dat ze zelf hun regels bepalen, passend bij het experiment, waarbij ze hun kennis met elkaar delen. Als buren gaan ze op een goede manier met elkaar om, ze zoeken elkaar op. 

Duur van het experiment

Bij het plaatsen van de tiny houses gaat het om een tijdelijk experiment. De gemeente biedt ruimte voor maximaal 5 jaar, ongeacht wanneer een deelnemer zich meldt. Hierna moeten deelnemers de locatie leeg (boven- en ondergronds) en schoon opleveren. De gemeente heeft maximaal 10 kavels voor tiny houses.

Om het risico van lege plekken (en de bijbehorende kosten) te verkleinen, gaat het experiment alleen door wanneer er 10 of meer inschrijvingen voor een lot zijn. Waar nodig, komt er een reservelijst. Wanneer er 7 of meer huurovereenkomsten getekend zijn, gaat het experiment door.

Aan het einde van het project wordt met bewoners en omwonenden geëvalueerd. Een eenmalige verlenging met nog eens 5 jaar is niet uitgesloten. Zo nodig zal het college van burgemeester en wethouders hiertoe een voorstel aan de gemeenteraad doen.

Voorwaarden tiny house

Een tiny house moet het hele jaar bewoond worden door de initiatiefnemer en mag niet worden verhuurd. Een tiny house kan worden gebouwd of worden aangeschaft, zowel nieuw als tweedehands. 

Een tiny house is maximaal totaal 28 m² netto gebruiksoppervlakte, waarin meegerekend 1 eventuele volwaardige bovenverdieping, balkon, veranda of grondoppervlakte onder een overstek. Bovenop het tiny house mag duurzame energie opgewekt worden. Andere bouwwerken dan het tiny house (schuurtjes, opslagkasten, enz) verhardingen en afscheidingen zijn verboden, met uitzondering van eventuele collectieve voorzieningen. Elke eigenaar van een tiny house mag 100 m² gebruiken (waarvan maximaal 35 m² voor het bouwwerk). De tiny houses staan, gemeten vanaf de buitenwand, minimaal 3 meter uit elkaar. Dit in verband met de brandveiligheid.

De tiny houses zijn welstandsvrij en worden niet getoetst aan de Welstandsnota of voorgelegd aan de Welstandscommissie.

De tiny houses zijn in principe zelfvoorzienend. De gemeente verwacht van de deelnemers dat zij zich inspannen om een aansluiting op water, riool, gas, elektra en kabel te voorkomen. Dit wordt ook wel ‘off-grid’ wonen genoemd. De gemeente vraagt deelnemers om te experimenteren met duurzame alternatieven voor deze voorzieningen. De tiny houses zijn daarnaast gemakkelijk verplaatsbaar.

Deelnemers met een overeenkomst hebben 6 maanden de tijd om een omgevingsvergunning te krijgen. Daarna gaan de periode van 5 jaar en de bijbehorende huur in. Wanneer u een tiny house zelf gaat bouwen, moet deze binnen 6 maanden na het verkrijgen van de tijdelijke omgevingsvergunning bewoond zijn.

Wat de inspanningen op het gebied van duurzaamheid betreft toetst de gemeente de plannen op een aantal criteria:

  • Zelfvoorzienend: geen aansluiting op nutsvoorzieningen.
  • Uitstoot: zoveel mogelijk beperken van schadelijke gassen bij zowel de productie als tijdens het wonen in de tiny house.
  • Circulariteit: zoveel mogelijk hergebruik van materialen.
  • Materiaalgebruik: bij voorkeur gebruik van materialen die qua herkomst en productie weinig belastend zijn voor het milieu en passen in het landschap.
  • Energieprestatie: zo min mogelijk energieverbruik.

Voorwaarden buitenruimte

De gemeente gaat ervan uit dat de deelnemers afspraken maken over het gebruik van de ruimte tussen en om hen heen. Deze ruimte wordt niet door de gemeente beheerd. De groensingel beheert de gemeente wel. Voor eventuele centrale voorzieningen of bouwwerken in de tussenruimte vragen de deelnemers vergunningen aan, nadat met de gemeente overlegd is. De ruimte tussen de tiny houses wordt niet voor opslag of stalling gebruikt.

Om de proef te laten passen bij de tiny house leefstijl en het tijdelijke karakter van het experiment, moet de locatie een open uitstraling hebben. Gemeente en deelnemers scheiden het terrein op geen enkele wijze af met heggen, schuttingen of hekwerken af.

De deelnemers parkeren binnen de locatie en zorgen niet voor extra parkeerdruk op de Rumbastraat en Honingzwam. De gemeente verwacht dat maar heel beperkt parkeerplaatsen op het terrein nodig zijn omdat huurders zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame vormen van vervoer (deelauto, openbaar vervoer).

Communicatie

Nadat alle huurovereenkomsten getekend zijn, verenigen deelnemers zich. De deelnemers vergaderen minstens 1 x per jaar met omwonenden en zo nodig de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek over de voortgang van het experiment. De 10 woningeigenaren wijzen samen een contactpersoon voor de gemeente aan.

Financiën

Meedingen naar een kavel kan door in te schrijven voor de loting, dit kost €50. Dit bedrag krijgt een deelnemer niet terug, ongeacht of een deelnemer wel of niet ingeloot wordt. Een reservering kost €1000,-. Dit is borg die na 5 jaar wordt geretourneerd, mits de tiny houseplek schoon opgeleverd is.

De borg wordt niet geretourneerd, als een deelnemer korter dan 5 jaar een plek huurt. Als een deelnemer besluit om toch niet een huurovereenkomst te ondertekenen, dan krijgt hij €700 retour. Een tiny houseplek huren kost €300,- per maand. De gemeente verhoogt de huur jaarlijks met alleen inflatie.

Uw Reactie
Uw Reactie