Zevenhuizen / Zuidbroek
Fotograaf: Imre Csany
Zevenhuizen / Zuidbroek

Op deze pagina vindt u informatie over de geplande verbeteringen rond de verkeersontsluiting Zevenhuizen/Zuidbroek. 

Verbetering van de verkeersontsluiting

Eerder heeft het college besloten om drie hoofdentrees voor de wijk te realiseren. Daarnaast om maatregelen te treffen om doorgaand verkeer door de wijk te voorkomen. Dit project is helaas in mei 2021 stilgelegd in verband met het feit dat de huidige regelgeving rond stikstof ons niet toelaat om de geplande maatregelen te realiseren. Op dit moment (juni 2023) werkt de gemeente aan een stikstofstrategie, maar ligt de procedure die nodig is om de gewenste maatregelen in de wijk Zevenhuizen Zuidbroek te realiseren nog steeds stil.

Nieuwe verkeersstromen

De verwachte nieuwe verkeersstromen die optreden als gevolg van het plan zijn in dat onderzoek beoordeeld. Wij verwachten dat door de maatregelen het verkeer meer rond de wijk gaat rijden, over de Laan van Zevenhuizen en Kanaal Noord, en minder door de wijk heen. Voor ons en ook veel inwoners is dat verkeerstechnisch gezien een gewenste ontwikkeling. Het natuuronderzoek dat zich toespitste op het onderwerp stikstof heeft echter aangetoond dat daardoor niet uit te sluiten is dat deze verplaatsing van verkeersstromen effect zal hebben op de omliggende natuurgebieden (Veluwe).

Besluiten ingetrokken

De huidige (landelijke) regelgeving is op dit moment zodanig dat we daardoor op dit moment geen uitzicht hebben op het kunnen realiseren van deze maatregelen. De wetgeving wordt door de landelijke overheid aangepast, maar het is nog niet te voorspellen wanneer dit meer ruimte biedt. Dit gegeven is voor het college aanleiding om de eerder gepubliceerde ontwerpbesluiten in te trekken en daarmee de procedure voorlopig te stoppen.

Voor de gemeente blijft het uitgangspunt dat wij graag voor de wijk drie hoofdentrees willen realiseren. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe stikstofwetgeving, zullen wij opnieuw een besluit nemen en dit ook bekend maken in beide wijken.

De indieners van een zienswijze hebben persoonlijk bericht ontvangen over deze ontwikkeling en wat dat betekent voor hun zienswijze.

Wat houdt de oplossing in?

Het creëren van drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor de wijk Zevenhuizen Zuidbroek:

 • Eerste hoofdentree is via de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg). Dit is een bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als ‘voordeur’ naar de woonwijk.
 • Tweede hoofdentree is voor het toekomstige wijkdeel De Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Met het verder ontwikkelen van dit wijkdeel wordt de verkeersontsluiting vanaf de Deventerstraat meegenomen.
 • Derde hoofdentree is via de Sluisoordlaan (vanaf de Laan van Zevenhuizen), langs winkelcentrum Anklaar, via de Anklaarseweg naar de busbaan tot aan de Laan van de Charleston nabij het Kristal. We passen de wegen aan zodat ze herkenbaar zijn als hoofdentree en om het auto,- en fietsverkeer goed af te kunnen wikkelen.

Download de kaart totaaloverzicht maatregelen Zuidbroek

Maatregelen tegen sluipverkeer

Op de Laan van Zevenhuizen is een groene golf ingesteld waardoor het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenparken) kan bereiken.

Daarnaast zijn er extra maatregelen gepland om doorgaand (sluip)verkeer door de wijk tegen te gaan:

 1. Gedeeltelijke afsluiting van de Laan van de Dierenriem, op de grens tussen het woongebied en het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, op maandag t/m zaterdag van 06.00 - 08.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
  Toelichting: deze afsluiting is vooral bedoeld om werkverkeer met de bestemming Apeldoorn Noord via de Laan van Zevenhuizen te laten rijden en niet door de wijk. We gaan de afsluiting vormgeven met automatisch beweegbare palen, bebording en bijbehorende verkeerslichten, zoals die nu in de busbaan staan. Hulpdiensten kunnen de palen op afstand bedienen, om deze in geval van nood te passeren. Overdag zijn de bedrijven vanuit de wijk bereikbaar.
  Hoe gaat de afsluiting van de Laan van de Dierenriem eruit zien?
 2. Sluiten van de Anklaarseweg, tussen de Symfoniestraat en de Pythagorasstraat, voor gemotoriseerd verkeer.
  Toelichting: Deze afsluiting is vooral bedoeld om de route naar de wijk Zuidbroek via de hoofdentree te markeren. De afsluiting wordt vormgegeven door palen, bebording en een wegversmalling. Hulpdiensten en strooiwagens kunnen de afsluiting passeren door de palen te laten zakken.
  Hoe gaat de afsluiting van de Anklaarseweg eruit zien?
 3. De busbaan en de aansluiting daarvan op de Anklaarseweg gaan veranderen; de busbaan wordt een weg waar iedereen gebruik van kan maken. Ten opzichte van de huidige situatie leggen we extra fietspaden in de berm van de weg aan. De fietsers kunnen vanaf de Sluisoordlaan met voorrang de Anklaarseweg oversteken en langs de busbaan fietsen. Aan de weg zelf wordt niets veranderd, het verschil is met name dat auto’s straks ook van deze rijstrook gebruik kunnen maken. Hoe komt de busbaan eruit te zien?

Distelvlinderlaan

We hebben besloten géén verkeersmaatregel te nemen of afsluiting te realiseren op de Distelvlinderlaan. Met de hierboven genoemde maatregelen, en de groene golf op de Laan van Zevenhuizen, is het risico op sluipverkeer via de Distelvlinderlaan erg klein. Bovendien zou met een afsluiting op de Distelvlinderlaan een zeer onduidelijke verkeerssituatie rond Het Kristal ontstaan. Natuurlijk gaan we wel een vinger aan de pols houden hoe het in de praktijk gaat lopen.

Vervolg

Wat moest er gebeuren?

Om het plan uit te kunnen voeren, moeten we verschillende procedures doorlopen: het nemen van verkeersbesluiten, het verlenen van vergunningen en het aanpassen van het omgevingsplan. Deze trajecten hebben verschillende doorlooptijden. Daarom heeft de gemeenteraad in december 2018 besloten om deze trajecten gebundeld op te pakken.

Rond de zomer van 2019 waren de voorstellen klaar en in het najaar vond de inzage plaats en organiseerden we een inloopbijeenkomst. Tot en met 2 januari 2020 waren de voorstellen in te zien en konden belanghebbenden hun mening over de voorstellen geven, door een zienswijze in te dienen. Zo’n 330 mensen maakten van deze mogelijkheid gebruik. 

Naast het beoordelen en behandelen van alle zienswijzen vond het aanvullende onderzoek naar stikstof plaats, omdat de regelgeving daarover in de loop van de tijd is gewijzigd. Ook zijn de overige onderzoeken geactualiseerd, waarmee we ook tegemoet komen aan inspraakreacties waarin vragen gesteld werden over hoe actueel die onderzoeksgegevens (uit 2016) nog zijn. In die onderzoeken is in 2016 wel rekening gehouden met het toenemende verkeersaanbod, de check die we deden is of de aannames die toen gedaan zijn met de kennis van nu allemaal nog kloppen. Als het om deze onderzoeken gaat, bestaat de kans dat er tegen de tijd dat we dit project kunnen vervolgen, opnieuw een actualisatieslag nodig is. Of dat nodig is, kunnen we dan pas beoordelen.

Eind 2020 meldden we al dat uit stikstofonderzoek een geringe overschrijding naar voren kwam die wettelijk niet is toegestaan. Daardoor was nader onderzoek op het gebied van stikstof nodig. Dit betekent specifiek voor het project ‘verkeersontsluiting Zevenhuizen Zuidbroek’ dat de gemeente de procedure om de gewenste verkeersontsluiting op dit moment nog niet opnieuw kan opstarten. Wij houden u op de hoogte op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Op deze webpagina laten we u weten of er al meer duidelijkheid is over de stikstofregelgeving. Die duidelijkheid is er helaas nog steeds niet. Wij zijn samen met de betrokken overheidsinstanties en de provincie bezig met het uitwerken van een stikstofstrategie. Er zijn diverse plannen en initiatieven die in de gemeente spelen die de uitstoot van stikstof tot gevolg hebben. Wettelijk is het niet toegestaan dat kwetsbare natuurgebieden met een extra neerslag van stikstof te maken krijgen. Concreet betekent dat dat nieuwe ontwikkelingen alleen mogelijk zijn wanneer zij niet leiden tot extra neerslag van stikstof op de Veluwe. Wanneer dat wel het geval is, moet dat gecompenseerd worden door een afname. Dit kan bijvoorbeeld doordat een bedrijf dat stikstof uitstoot stopt.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

We hebben de veelgestelde vragen over de geplande maatregelen voor u op een rijtje gezet.

Bel: 14 055 menukeuze 6

E-mail: zevenhuizenzuidbroek@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie