Subsidieregeling Gezinsstad - Schoolpleinen

Voor het vergroenen en uitdagend maken van uw schoolplein kunt u de subsidie Schoolpleinen aanvragen.

 
Meesturen
 • projectplan                         
 • ontwerp van een professioneel bureau                       
 • begroting
Max. subsidie € 74.000
Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Het nieuwe schoolplein:

 • nodigt uit tot bewegen.
 • biedt zowel rust als natuurbeleving, creatieve vormen van spelen en avontuurlijk bewegen.
 • is rookvrij.
 • is openbaar toegankelijk voor de buurt tot tenminste 20:00 uur.
 • is voor tenminste 50% van het oppervlak onverhard.
 • is klimaatbestendig En:
 • Bestaande gezonde bomen worden ingepast en onder de boomkroon komt geen verharding.
 • Het ontwerp voldoet aan de gemeentelijke fietsparkeernorm.
 • Op het plein is los natuurlijk materiaal aanwezig (zand, takken stenen, etc)

Verplichtingen

 • Het schoolplein is binnen één jaar na toewijzing van de subsidie heringericht. Eventueel verlengbaar met één jaar.
 • Het regenwater is in het nieuwe ontwerp afgekoppeld van het riool. De gemeente betaalt de eventuele kosten hiervan. U werkt voor het afkoppelen verplicht samen met de gemeente.

De subsidie is niet bedoeld voor:

 • Pleinen van scholen die binnen 4 jaar nieuw gebouwd of grootschalig gerenoveerd worden
 • Vrijwilligerskosten
 • Loonkosten van eigen personeel
 • Kosten voor kunstgras

De volledige lijst van eisen en verplichtingen vindt u in de regeling Schoolpleinen.

De subsidie bestaat uit twee delen: het ontwerp en de aanleg met het eventuele onderhoud. U krijgt alleen subsidie voor het onderhoud als het plein is aangelegd volgens het ingediende ontwerp.

 • max €70.000
 • voor 80% van de kosten voor ontwerp, aanleg, materialen en/of onderhoud.
 • max €4.000 voor ontwerp.

Sluitingsdatum

U kunt voor 2023 geen aanvraag meer indienen. De subsidieronde van 2024 is gestart. Tot 31 mei 2024 kunt u een aanvraag indienden. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. De beoordelingscommissie behandelt uw aanvraag. 

Digitale basisondergrond

Voor het ontwerp is een digitale basisondergrond nodig: een kaart van het schoolgebouw en -plein op schaal uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie, een luchtfoto op dezelfde schaal als de kaart en de hoogtekaart (AHN 3.0). De gemeente verstrekt u de basisondergrond. Stuur hiervoor een mail naar Schoolpleinen@Apeldoorn.nl.

De ontwerpcriteria vindt u in de Regeling Schoolpleinen.

Tips bij het aanvragen:

U ontvangt de subsidie als volgt:

 1. De gemeente vergoedt 80% van de ontwerpkosten. Hiervoor dient u de factuur en het betaalbewijs van de ontwerpkosten in.
 2. U krijgt een voorschot van 80% van de subsidie voor aanleg- en eventuele onderhoudskosten. De rest van de subsidie krijgt u op basis van uw verantwoording.

U stuurt de verantwoording uiterlijk twee maanden na de opening van het schoolplein naar ons toe. Dit doet u met bovenstaande knop.

Bij uw verzoek tot vaststelling voegt u het volgende toe:

 • Foto’s van de voor- en na situatie van het schoolplein;
 • Financieel verslag met toelichting op het verschil tussen begrote en daadwerkelijke kosten;
 • Facturen en betaalbewijzen.
Uw Reactie
Uw Reactie