Subsidie voor afkoppelen regenwater

Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. Gemeente Apeldoorn wil haar inwoners stimuleren om de regenpijp bij de woning af te koppelen van het riool en stelt daarom een subsidie beschikbaar. Let op! Vraag de subsidie aan voordat je begint met het afkoppelen. Lees de voorwaarden voor subsidie afkoppelen regenwater door op lees meer te klikken.

 
Duur Zes weken
Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Om subsidie voor het afkoppelen te krijgen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het pand (huurders mogen ook subsidie aanvragen, maar bij de aanvraag dient de huurder van het pand een door de eigenaar van het pand ondertekende verklaring te overleggen waarin blijkt dat de eigenaar de huurder toestemming geeft tot het verrichten van het afkoppelen van het hemelwater en dat de eigenaar verklaart dat de afgekoppelde situatie in stand blijft).
 • Het pand (ook bouwwerken zoals een aan-/uitbouw) is voor 2012 gebouwd en staat in een gebied met gemengd rioolstelsel (de witte gebieden op de kaart).
  • De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het riool
  • Het (totale) dakoppervlak dat u gaat afkoppelen is minimaal 30 m²*
  • U zorgt voor een goede wateropvang, bovengronds of ondergronds
  • U zorgt voor voldoende berging (vuistregel is zowel bij bovengronds als ondergronds afkoppelen een berging van 20 liter per afgekoppelde vierkante meter dakoppervlak)
  • Wanneer je regenwater wilt opvangen met behulp van een regenton, is het belangrijk om te weten dat de regenpijp nog steeds afgekoppeld moet worden van het rioolstelsel. Het gebruik van een vulautomaat is daarbij niet toegestaan. Meer informatie over de voorwaarden voor het afkoppelen met een regenton vind je op deze pagina

Is het antwoord op deze vragen ja dan kunt u met bovenstaande knop een aanvraag indienen.

Vóórdat u begint, controleer of u  de volgende gegevens paraat heeft :

 • DigiD inloggegevens
 • Adresgegevens
 • Grootte van dakoppervlak in m² (zie hieronder een voorbeeld van de berekening*)
 • Schets van de afkoppelmethode (geef aan hoe u gaat afkoppelen (boven- of ondergronds) en hoe groot (in liters) de inhoud van de wateropvang is)
 • Hoogte van het subsidiebedrag (kijk hieronder op 'Hoeveel subsidie kunt u krijgen?')
 • Planning wanneer u gaat afkoppelen
 • Foto’s van de huidige situatie

*Dakoppervlak berekenen
Op een schuin dak valt evenveel regen als op een plat dak, dus dat maakt voor uw  berekening niets uit. De oppervlakte van het dak is dan de breedte van het huis keer de lengte. Is uw  woning bijvoorbeeld 6 meter breed en 10 meter lang dan is het oppervlak: 6 x 10 = 60 m².

Het proces ziet er als volgt uit:

 • Wij nemen binnen 6 weken een besluit. Soms hebben we nog wat extra informatie nodig. In dat geval nemen we contact met u op.
 • Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie, ontvangt u een voorlopige toekenning.
 • U kunt dan beginnen met de werkzaamheden en de regenpijp afkoppelen van het riool.
 • Na afloop en tijdens het proces maakt u een aantal foto’s.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden meldt u via het zogenaamde ‘vaststellingsformulier’ dat u gereed bent. Hierbij stuurt u de foto’s van de werkzaamheden en het resultaat mee. Als uw dakoppervlak groter is dan 250 m²  stuurt u ook de originele rekening van de werkzaamheden mee.
 • We controleren of u volgens de voorwaarden hebt afgekoppeld en de werkzaamheden binnen een jaar na aanmelding zijn uitgevoerd. Indien uw dakoppervlak groter is dan  250 m²  controleren we ook de ingediende facturen. Bij akkoord betalen we binnen 6 weken het subsidiebedrag uit.

Wij nemen binnen 6 weken een besluit over uw aanvraag. Krijgt u subsidie? Dan is dat een voorlopig besluit. We stellen de subsidie  definitief vast, nadat u de afvoer van het regenwater heeft afgekoppeld en wij het vaststellingsformulier met de gereed melding van u hebben ontvangen.

U kunt uw vaststelling online indienen. De volgende bijlage(n) moet u meesturen:

 • Foto’s van de afgekoppelde regenpijp(en) en afkoppelvoorziening(en), waaruit blijkt dat het pand is afgekoppeld. Bij een ondergrondse afkoppelvoorziening dient u foto’s van de aanleg mee te sturen.   
 • Bij een afgekoppeld dakoppervlak groter dan  250 m2: originele gespecificeerde rekening en betalingsbewijs van de werkzaamheden meesturen.

Vraagt u subsidie voor een dak van minder dan 250 m2 dakoppervlak?

Vangt u het regenwater boven de grond op? Dan is de subsidie maximaal € 7 per m2 dak. 

Vangt u het regenwater op onder de grond? Dan is de subsidie maximaal € 14 per m2 dak.

Vraagt u subsidie voor een dak van meer dan 250 m2 dakoppervlak?

Dan krijgt u subsidie voor de werkelijke kosten. Daarvoor geldt wel een maximum:
Vangt u het regenwater boven de grond op? Dan is de subsidie maximaal € 7 per m2 dak. 

Vangt u het regenwater op onder de grond? Dan is de subsidie maximaal € 14 per m2 dak.

Vraagt u subsidie aan voor het afkoppelen van uw dak op de openbare ruimte?

 • Voor het afkoppelen op een sloot, greppel of vijver. Dan krijgt u subsidie voor de werkelijke kosten.
 • Voor het afkoppelen op een openbare weg of wadi krijgt u alleen de werkelijke kosten vergoed wanneer er voldoende rekening is gehouden met het afkoppelen van particulier oppervlak.

Meer informatie over het afkoppelen van regenwater en voorbeelden leest u op de pagina regenwater

Deze subsidie is mede dankzij Waterschap Vallei en Veluwe tot stand gekomen.

Uw Reactie
Uw Reactie