Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval

Inwoners van de gemeente Apeldoorn die vanwege een ziekte of handicap veel medisch afval hebben kunnen in aanmerking komen voor de bijdrageregeling Medisch afval.

Lees meer

 • U woont en bent ingeschreven op een adres in de gemeente Apeldoorn.
 • U heeft medisch afval, daaronder verstaan wij; incontinentiemateriaal, materiaal dat gebruikt wordt door nierdialyse patiënten en/of stomamateriaal.
 • U kunt een bewijsstuk van uw zorgverzekeraar, uw apotheek of een recept dat op uw naam is opgesteld bijvoegen waaruit blijkt dat u als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.
 • Uw aanvraag heeft betrekking op het lopende kalenderjaar.

U kunt de bijdrage medisch afval aanvragen via bovenstaande knop.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Digitale kopie of schermafbeelding van een bewijsstuk van uw zorgverzekeraar, uw apotheek of een recept dat op uw naam is opgesteld waaruit blijkt dat u als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.

Het proces ziet er als volgt uit:

 • Wij nemen binnen 6 weken een besluit. Soms hebben wij extra informatie nodig. In dat geval nemen we contact met u op.
 • Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor de regeling, ontvangt u een toekenning.
 • De aanvraag heeft betrekking op het lopende kalenderjaar en kan voor meerdere kalenderjaren worden toegekend.
 • Mocht er in het kalenderjaar iets veranderen in uw persoonlijke situatie dient u dit dan zo snel mogelijk aan ons door te geven. Veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte of vorm van de bijdrage. Veranderingen kunt u mailen naar recycleservice@apeldoorn.nl of telefonisch doorgeven op werkdagen via 14 055.

De bijdrage wordt jaarlijks uitbetaald en is gelijk aan de totale kosten voor het tien maal legen van een minicontainer met een inhoud van 140 liter voor restafval. In 2023 is de bijdrage € 77,50 per kalenderjaar.

U kunt een verzoek tot verhoging van de bijdrage aanvragen indien u minimaal 20 keer een minicontainer met een inhoud van 140 liter met restafval per jaar heeft aangeboden. Wij vragen u om dit aan te tonen door uw aanslagbiljet gemeentebelastingen te overleggen waaruit blijkt dat u in het voorafgaande kalenderjaar minimaal 20 keer een minicontainer met een inhoud van 140 liter voor restafval heeft aangeboden.

De bijdrage wordt verhoogd tot een bedrag dat gelijk is aan de totale kosten voor het legen van 20 keer een minicontainer met een inhoud van 140 liter voor restafval. In 2023 is dit € 155,00 per kalenderjaar.

Als de verhoogde bijdrage nog niet voldoende is kunt u zich beroepen op de hardheidsclausule.

Als de bijdrageregeling aan u is toegekend, dan kunt u de eenmalige kosten voor de aanschaf van een minicontainer van 140 liter voor restafval terugvragen bij de gemeente Apeldoorn. U dient dan een betaalbewijs te overleggen zodat wij kunnen zien dat de aanschafkosten aan Circulus Berkel zijn betaald. Dit betaalbewijs mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Wij helpen u graag.

Neem hiervoor contact op door een e-mail naar recycleservice@apeldoorn.nl te sturen of bel met ons op 14 055 en vraag naar een medewerker van de Recycleservice.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen of liever een invulformulier toegestuurd krijgt dan kunt u een e-mail sturen naar recycleservice@apeldoorn.nl of bel ons via telefoonnummer: 14 055. Vraagt u dan naar een medewerker van de Recycleservice. 

U kunt ook met uw vragen en het helpen invullen van de aanvraag terecht bij het spreekuur van de sociaal raadslieden van Stimenz. Deze zitten in de wijken. Kijk op de website van Stimenz naar de de spreekuren  of bel 088 784 64 64.

Uw Reactie
Uw Reactie