Subsidieregeling bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Met deze regeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee ze volwassen, niet inburgeringsplichtige inwoners ondersteunen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze activiteiten vinden plaats in de WEB-regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

 
Meenemen
 • Inhoudelijk verslag
 • Begroting
 • Een verklaring van de samenwerking tussen partijen (alleen voor subsidie lokale projecten volwasseneducatie)

Aanvragen Vanaf 14 december 2023 tot en met 13 maart 2024
Toekenning 8 weken na ontvangst van de aanvraag
Lees meer

Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe

Het Rijk geeft ieder jaar geld aan gemeenten waarmee ze volwassen inwoners die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden kunnen ondersteunen. De gemeente Apeldoorn ontvangt als contactgemeente het geld en zorgt ervoor dat er in de hele arbeidsmarktregio cursussen en opleidingen zijn waar inwoners naartoe kunnen.

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de volgende kosten:

 • Het verder ontwikkelen van de taalhuizen die cursussen en opleiding aanbieden

Voorwaarden

 • Bent u een ANBI instelling die ervaring heeft met het verder ontwikkelen van een Taalhuis? En werkt u daarbij samen met relevante organisaties en netwerken in de arbeidsmarktregio? De arbeidsmarktregio bestaat uit: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen.
 • Voert u één van de volgende activiteiten uit:
  1. Het aanbieden niet diplomagerichte basisonderwijs, gericht op de eindtermen van de WEB.
  2. Werving en training van taalvrijwilligers voor dit basisonderwijs.
  3. Biedt u ondersteuning en advies voor het verbeteren van de basisvaardigheden aan.
 • U gebruikt de Monitor Volwasseneducatie.

U kunt voor subsidie in aanmerking komen. Voor meer informatie gaat u naar de hoofdstuk 1 en 2 van de subsidieregeling.

Lokale projecten volwassenonderwijs

Een lokaal project is gericht op de verbetering van de basisvaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de deelnemers. Het sluit aan bij minimaal één van de volgende onderwerpen:

 • (re-)integratie;
 • aansluiting bij het beroepsonderwijs;
 • financiële zelfredzaamheid;
 • ouderbetrokkenheid en onderwijs, of
 • gezondheid.

Voorwaarden

 • Deze subsidie kan worden verstrekt aan ANBI instellingen, taalaanbieders, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties. Meer hierover leest u in artikel 3.2 van de subsidieregeling.
 • Het onderwijsproject past binnen het Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024  en bevordert de basisvaardigheden van laaggeletterde volwassen duurzaam.  De activiteiten sluiten aan bij de eindtermen van de WEB.  En bij de behoeften en ontwikkeling van de deelnemers. Het project is innovatief of bouwt voort op bestaand project.
 • Het project wordt in samenwerking uitgevoerd. De penvoerder dient de subsidieaanvraag in. Alle correspondentie en de betaling loopt tussen de penvoerder en de gemeente.
 • Er worden vrijwilligers als gekwalificeerde docenten/trainers ingezet.
 • De deelnemende organisaties zetten gebruiken de Monitor Volwasseneneducatie.

 Voldoet uw project aan deze omschrijving en de voorwaarden? U kunt voor subsidie in aanmerking komen. Meer informatie vindt u  in hoofdstuk 1 en 3 van de subsidieregeling.

 • De subsidie per project bedraagt per gemeente maximaal € 25.000,-.

De gemeenten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.  Het plafond bepaalt hoeveel subsidie in een jaar kan worden verstrekt.

Vanaf 14 december 2023 tot en met 13 maart 2024 de aanvraag voor 2024 indienen. U maakt daarvoor gebruik van dit aanvraagformulier.

Met deze aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Een inhoudelijk plan. In artikel 2.4 (Taalhuis) of 3.5 (lokale projecten) van de regeling vindt u de punten die u in het plan beschrijft.
  • Een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten.
  • Voor de aanvraag voor een lokaal project: een van de samenwerking van partijen. Voorbeeld verklaring (Word, 21 kB)

Deze bijlagen kunt u uploaden bij het invullen van de aanvraag.

De subsidie wordt als een voorschot uitbetaald. De subsidie voor het Taalhuis wordt in één keer uitbetaald. De subsidie voor de lokale projecten wordt in twee termijnen uitbetaald. De eerste 6 weken na het versturen van het besluit. De tweede keer halverwege het project. Subsidies tot en met € 10.000,-worden in één keer uitbetaald.

Na afloop van het jaar dient u vóór 1 mei een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

Als bijlagen stuurt u mee:

 • Een inhoudelijk verslag. In dit verslag beschrijft u:
  1. Welke activiteiten u heeft uitgevoerd en welke effecten u hiermee heeft bereikt.
  2. Welke concrete resultaten u heeft bereikt.
  3. Hoe u de voortgang van deelnemers heeft gemeten en vastgelegd en hoe u de Monitor Volwassenenonderwijs hierbij heeft ingezet.
  4. Hoe u een doorlopende leerlijn voor de deelnemers heeft bevorderd.
  5. Met wie en hoe u heeft samengewerkt.
  6. Op welke manier u rekening heeft gehouden met de individuele behoeften en leerwensen van inwoners.
  7. Hoe u doelgroep heeft bereikt, met onderscheid tussen NT1- en NT2-leerders.
 • Een financieel verslag/ balans
  Bij een subsidie van € 50.000,- en meer vragen wij ook om een financieel verslag van de gesubsidieerde activiteiten. Het financieel verslag is op dezelfde opgebouwd als de ingediende begroting. En de balans van het afgelopen jaar met een toelichting.
 • Een Controleverklaring
  Bij een subsidie van meer dan € 200.000,- stuurt u ook de controleverklaring mee. Voor informatie hierover wijzen wij u op het Controleprotocol van de gemeente Apeldoorn. 
Uw Reactie
Uw Reactie