Subsidieregeling pilots jeugd Specialistische GGZ

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidieregeling pilots jeugd SGGZ.

Lees meer

In 2022 en 2023 is het budgetplafond voor de producten SGGZ tijdelijk afgeschaft. Tegelijkertijd zetten we in 2022 en 2023 in een project SGGZ in op verdere transformatie van de jeugdhulp samen met jeugdhulpaanbieders. Het doel hiervan is snellere en beter passende hulpverlening en inzicht in de SGGZ. Dit doen we door middel van drie deelprojecten: pilots door aanbieders, procesregie door het CJG en gesprekvoering. Deze subsidieregeling richt zich op het eerste deel, namelijk pilots door jeugdhulpaanbieders.

Het doel van de pilots is snellere en beter passende jeugdhulp voor Apeldoornse jeugdigen. In de pilots is het mogelijk om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en interventies, om op die manier stappen te zetten in de transformatie van de jeugd SGGZ. In 2023 is er 150.000 euro beschikbaar om pilots te subsidiëren.

U kunt online een aanvraag indienen met bovenstaande knop. Vul eerst het plan van aanpak subsidieregeling pilots jeugd SGGZ in, voordat u een aanvraag indient. Dien vervolgens het plan van aanpak in als bijlage bij uw aanvraag.

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van:

 1. Het plan van aanpak;
 2. een begroting;
 3. het meest recente jaarverslag of jaarrekening;
 4. als de aanvrager een onderneming betreft: een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring.

Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de pilot voldoen aan de volgende vereisten:

 1. de pilot zet zichtbaar in op het behalen van één of meerdere van de transformatiedoelen zoals deze in de toelichting van de Jeugdwet beschreven zijn;
 2. de pilot heeft invloed op de zorg in de SGGZ;
 3. de pilot richt zich op Apeldoornse jeugdigen;
 4. er is aantoonbaar behoefte aan het initiatief;
 5. de aanvrager werkt samen met andere aanbieders, Samen055 of andere partners in het lokale of regionale zorgveld;
 6. er is sprake van cofinanciering van de organisatie (in tijd of middelen).

Eisen aan de aanvrager

Een aanvraag kan ingediend worden door een jeugdhulpaanbieder die gecontracteerd is onder de ‘Raamovereenkomst Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo lokaal en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ’.

De aanvrager voldoet daarnaast aan de volgende voorwaarden:

 1. de aanvrager heeft in 2021 of 2022 zorg geleverd aan jeugdigen woonachtig in de gemeente Apeldoorn; en,
 2. de aanvrager heeft 1 of meerdere producten Jeugd-GGZ geleverd in 2021 of 2022.

Een aanvraag kan ook ingediend worden door een samenwerkingsverband van organisaties. In dit geval neemt één organisatie de rol van penvoerder op voor het gehele samenwerkingsverband, waarbij in ieder geval één deelnemer in het samenwerkingsverband dient te voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen tussen 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023. Dit is de eerste aanvraagronde en is een tenderprocedure. Alle aanvragen die in deze periode zijn ingediend, worden beoordeeld door een beoordelingscommissie.

De commissie beoordeelt de aanvraag op de mate waarin:

 1. de pilot bijdraagt aan transformatie;
 2. de pilot innovatief is;
 3. de volgende vraag (positief) wordt beantwoord: Zou je zelf op deze manier geholpen willen worden als er iets zou gebeuren in je gezin?
 4. de pilot kostenbesparend of kostenbeheersend werkt;
 5. de pilot zich richt op een doelgroep die qua grootte en samenstelling een bijdrage levert aan het project.

Mocht er na deze eerste ronde nog budget over zijn, start de tweede aanvraagronde. Aanvragen in deze ronde kunnen ingediend worden tussen 1 maart 2023 en 31 december 2023. Deze aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 

De vaststelling en uitbetaling is afhankelijk van het toegekende bedrag per subsidie.

Aanvragen tot 10.000 euro worden ambtshalve vastgesteld. Voor subsidies vanaf € 10.001,00 dient de subsidieontvanger binnen 8 weken na afronding van de pilot een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Subsidie tot 50.000 euro worden in één keer in een voorschot uitbetaald. Bij subsidies hoger dan 50.000 euro staat in de beschikking in welke termijnen en bedragen de subsidie wordt uitbetaald.  

U vindt de publicatie van deze subsidieregeling op de website van de Rijksoverheid .

Uw Reactie
Uw Reactie