Plan van aanpak Pilot JEUGD SGGZ

Bij aanvraag van subsidie voor een pilot gebruikt u dit format om een plan van aanpak op te maken. Geef hieronder per onderdeel minimaal antwoord op de vragen. U mag uiteraard verder toelichten en bijlagen toevoegen waar nodig.

Algemeen 

Doel van de pilot

 • Wat wil de organisatie bereiken met deze pilot?
 • Formuleer de doelstelling SMART. Voeg hier indicatoren aan toe waarmee het effect van de pilot gemeten wordt.

Projectresultaat

 • Wat ligt er als het project klaar is?
 • Wat levert het op voor cliënten?
 • Wat levert het op voor andere organisaties?
 • Hoe draagt de pilot bij aan het GGZ-veld in Apeldoorn?

Activiteiten

Doelgroep

 • Beschrijf de doelgroep waar deze pilot zich op richt, zowel in omvang als kenmerken (wanneer dit relevant is voor de pilot). Geef aan welk deel van de doelgroep Apeldoornse jeugdigen zijn.

Inhoud pilot

 • Wat is de inhoud van de pilot?
 • Hoe gaan jullie de activiteit uitvoeren?
 • Hoe draagt de pilot bij aan de transformatiedoelen?
 • Op welke manier is de pilot innovatief?
 • Op welke manier kan de pilot bijdragen aan kostenbesparing of kostenbeheersing?

Randvoorwaarden

 • Waaruit blijkt dat er behoefte is aan het initiatief?
 • Op welke manier wordt de opbrengst/kennis gedeeld met andere organisaties en regio’s?
 • Wat valt buiten de scope van de pilot?
 • Op welke manier wordt de pilot gemonitord?

Projectorganisatie

 • Welke andere aanbieders zijn betrokken?
 • Wat is ieders verantwoordelijkheid, rol en bijdrage?
 • Hoe worden andere organisaties (zorgaanbieders, onderwijs, etc.) betrokken bij de pilot?

Planning

 • Wat is de looptijd van de pilot?
 • Beschrijf de planning voor de pilot. Neem hier beslis- en evaluatiemomenten in mee.

Kosten

 • Beschrijf in de begroting de te verwachten kosten en opbrengsten van de activiteiten (begroting). Vermeld hierbij welke opbrengsten u van andere organisaties of van andere personen aan subsidie of vergoeding heeft gevraagd of ontvangen. Geef aan op welke manier co-financiering vorm krijgt (tijd of middelen).
Uw Reactie
Uw Reactie