Intentieverklaring Coalitie Kansrijke Start Apeldoorn

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

Een kansrijke toekomst voor alle kinderen in Apeldoorn

De partners van de Coalitie Kansrijke Start Apeldoorn staan er samen voor dat alle kinderen in Apeldoorn gezond en veilig opgroeien en meedoen naar talent en vermogen. Hoe meer problemen we voorkomen bij de start en in de vroege kinderjaren, hoe groter het voordeel voor het kind en de maatschappij. Met deze lokale coalitie willen we samen daadkrachtig werken aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap:

Óp naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in Apeldoorn!

We sluiten hierbij aan bij het Fundament voor Samenwerking - Apeldoorn, voor een goede verbinding, ook na de eerste 1000 dagen. In dit fundament voor samenwerking hebben onderwijs, kinderopvang, CJG, jeugdhulp, welzijn- en jongerenorganisaties afspraken gemaakt op welke wijze zij dit doen met deze uitgangspunten:

 • Onze jeugd groeit zo veilig en kansrijk mogelijk op
 • Wij versterken opvoeders in de eigen rol en verantwoordelijkheid
 • Wij zorgen voor professionele hulp als dat nodig is.

Wij, de ondertekenaars van de Intentieverklaring Kansrijke Start:

 • onderschrijven het belang en de urgentie van een Kansrijke Start, om gelijke kansen te bevorderen en (gezondheids)verschillen te verkleinen;
 • spannen ons in om alle kinderen een goede start te geven;
 • stellen de veiligheid en ontwikkeling van het kind voorop;
 • werken samen met het (aanstaande) gezin aan draagkracht en veerkracht;
 • werken samen met vrouwen en mannen om indien er (nog) geen kinderwens is passende anticonceptie te realiseren.

Dat doen we door:

 • elkaars rollen te respecteren en elkaars expertise optimaal te benutten;
 • te doen wat nodig is en waar dat niet kan samen te zoeken naar mogelijkheden;
 • te zorgen voor continuïteit van zorg;
 • te leren van casuïstiek en van elkaar, zodat we onze ondersteuning continu kunnen verbeteren en ontwikkelen.

Uitgangspunten:

 1. We betrekken ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van onze aanpak en zetten de wensen en behoeften van de (toekomstige) ouders en hun gezinsnetwerk centraal;
 2. Wij gaan in dialoog met opvoeders, ondersteunen vraaggericht en aanvullend op eigen vermogen en dat van familie, vrienden en buren;
 3. We leveren een bijdrage in de ontwikkeling van het hele traject van ondersteuning vóór, tijdens en na de zwangerschap;
 4. We stellen hiervoor middelen en mensen beschikbaar en stimuleren het benutten van elkaars kennis en netwerk;
 5. We gaan voor het leggen van slimme verbindingen en versterken bestaande initiatieven. Waar nodig worden nieuwe initiatieven opgezet;
 6. We richten ons primair op de (ongeboren) kinderen en ouders/opvoeders in Apeldoorn. We delen onze opbrengsten in de regio en werken waar nodig op regionaal niveau samen.

De gezamenlijke ondertekenaars van de Lokale coalitie Kansrijke Start:

 • Gemeente Apeldoorn
 • CJG Apeldoorn
 • Gelre ziekenhuizen
 • Coöperatie Huisartsen Regio Apeldoorn
 • Naviva Kraamzorg
 • Verloskundig Samenwerkingsverband Apeldoorn
 • Kring Verloskundigen Apeldoorn
 • Mee Veluwe
 • Doomijn Kinderopvang
 • Stichting De Passerel
 • Ouder Advies Raad
 • GGNet
 • Proscoop

Subsidieregeling Kanrijke Start

In 2023 bood gemeente Apeldoorn de eerste subsidieregeling aan. In het najaar van 2023 was het mogelijk subsidies aan te vragen voor het kalenderjaar 2024. Omdat er budget over is voor 2024, biedt gemeente Apeldoorn deze subsidieregeling opnieuw aan.

Uw Reactie
Uw Reactie