Subsidieregeling Kansrijke Start

Gemeente Apeldoorn wil jonge kinderen een goede start in het leven geven. Daarom is er in Apeldoorn sinds 2021 de coalitie Kansrijke Start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte heeft veel invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid op latere leeftijd. Daarom gaat de aandacht uit naar de eerste 1.000 dagen van een kind.

Lees meer

Kansrijke Start is onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Binnen Kansrijke Start richten het rijk en gemeenten zich op mensen met een lage sociaal economische positie. Het doel is de levensverwachting en het aantal jaren in goed ervaren gezondheid bij deze mensen te verbeteren.

Binnen Kansrijke Start is er aandacht voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Dit kan komen door armoede, schulden, een laag opleidingsniveau, een migratieachtergrond, mentale kwetsbaarheid of een (licht) verstandelijke beperking.

We sluiten aan bij de doelstellingen van het landelijk actieprogramma. We willen risicofactoren verminderen en beschermende factoren en gezonde leefstijl bevorderen. In de verschillende fasen betekent dit:

Voor de zwangerschap:

  • Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid aan hun zwangerschap.
  • Er komen minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen voor in kwetsbare gezinnen.

Tijdens de zwangerschap:

  • Beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders.
  • Meer aanstaande kwetsbare ouders krijgen eerder de hulp die ze nodig hebben.

Na de geboorte:

  • Meer kwetsbare ouders zijn klaar voor het ouderschap en de opvoeding.
  • Minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst.

Aanvragen financiële bijdrage

De subsidieregeling is er alleen voor organisaties die zich hebben aangesloten bij de lokale coalitie Kansrijke Start of die zich willen aansluiten. Zij kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor initiatieven die passen binnen de doelstellingen van Kansrijke Start.

Aansluiten bij de lokale coalitie

Apeldoornse organisaties kunnen partner worden van de lokale coalitie Kansrijke Start door het ondertekenen van de intentieverklaring. Hiermee verklaart uw organisatie dat het gaat bijdragen aan de doelstellingen van Kansrijke Start. Met organisaties bedoelen we ook bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen.

We verwachten van onze partners dat ze actief meedoen door:

  • Deelname aan bijeenkomsten van de Denktank Kansrijke Start.
  • De medewerkers de aangeboden scholing volgen voor het voeren van het goede gesprek over lastige onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan kinderwens, armoede, schulden en huiselijk geweld.
  • De partner de ontwikkelingen rond Kansrijke Start onder de aandacht brengt van de medewerkers . Dit door onder andere de nieuwsbrief van de coalitie Kansrijke Start te verspreiden. Deze verschijnt enkele malen per jaar.

Het totale subsidiebudget bedraagt voor 2024 is € 120.000,-. U kunt uw aanvraag doen in de periode van 2 oktober 2023 tot en met 15 november 2023.

Helaas kunt u de subsidie Kansrijke start niet meer aanvragen. Dit kon tot15 november 2023.

Beoordeling aanvragen

U vindt in de subsidieregeling de criteria waarop we uw aanvraag beoordelen. Besteed in uw aanvraag aandacht aan deze criteria. Binnen 8 weken na afloop van de aanvraagperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Na een positief besluit sturen we u de beschikking.

Uw Reactie
Uw Reactie