Subsidieregeling Kansrijke Start

Gemeente Apeldoorn wil jonge kinderen een goede start in het leven geven. Daarom is er in Apeldoorn sinds 2021 de coalitie Kansrijke Start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte heeft veel invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid op latere leeftijd. Daarom gaat de aandacht uit naar de eerste 1.000 dagen van een kind.

Lees meer

Met Kansrijke Start willen het rijk en gemeenten inwoners met een lage sociaal economische positie helpen. Het doel is de levensverwachting en het aantal jaren in goed ervaren gezondheid te verbeteren. Kansrijke Start is onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

In 2023 bood gemeente Apeldoorn de eerste subsidieregeling aan. In het najaar van 2023 was het mogelijk subsidies aan te vragen voor het kalenderjaar 2024. Omdat er budget over is voor 2024, biedt gemeente Apeldoorn deze subsidieregeling opnieuw aan.

Binnen Kansrijke Start is er aandacht voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Dit kan komen door armoede, schulden, laag opleidingsniveau, migratieachtergrond, mentale kwetsbaarheid of een (licht) verstandelijke beperking.

We sluiten aan bij de doelstellingen van het landelijk actieprogramma. We willen risicofactoren verminderen en beschermende factoren en gezonde leefstijl bevorderen. In de verschillende fasen betekent dit:

Voor de zwangerschap:

 • Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid aan hun zwangerschap.
 • Er komen minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen voor in kwetsbare gezinnen.

Tijdens de zwangerschap:

 • Beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders.
 • Meer aanstaande kwetsbare ouders krijgen eerder de hulp die ze nodig hebben.

Na de geboorte:

 • Meer kwetsbare ouders zijn klaar voor het ouderschap en de opvoeding.
 • Minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst.

Aanvragen subsidie

Organisaties die zijn aangesloten bij de lokale coalitie Kansrijke Start kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die passen binnen de doelstellingen van Kansrijke Start.

Aansluiten bij de lokale coalitie Kansrijke Start

Apeldoornse organisaties kunnen partner worden van de lokale coalitie Kansrijke Start door het ondertekenen van de intentieverklaring. Ze verklaren hiermee dat ze gaan bijdragen aan de doelstellingen van Kansrijke Start. Onder organisaties verstaan we ook bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen.

We verwachten van onze partners dat ze actief meedoen door:

 • Deelname aan bijeenkomsten van de Denktank Kansrijke Start.
 • De medewerkers de aangeboden scholing volgen voor het voeren van het goede gesprek over lastige onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan kinderwens, armoede, schulden en huiselijk geweld.
 • De partner de ontwikkelingen rond Kansrijke Start onder de aandacht brengt van de medewerkers. Dit door onder andere de nieuwsbrief van de coalitie Kansrijke Start te verspreiden. Deze verschijnt enkele malen per jaar.

Het totale subsidiebudget voor 2024 is € 70.000,-. U kunt uw aanvraag indienen gedurende het kalenderjaar 2024.

Een subsidie vraagt u aan via het aanvraagformulier.

Voor het de aanvraag hebt u e-herkenning nodig

Bij de aanvraag kunt u enkele bijlagen meesturen. Let daarbij op de bestandgrootte.

U stuurt in ieder geval mee:

 • De laatste jaarrekening en het laatste jaarverslag;
 • De begroting;
 • Een ondertekend exemplaar van de intentieverklaring (alleen als u nog geen coalitiepartner bent);
 • Een deminimisverklaring als u economische activiteiten uitvoert;
 • Een ondertekende samenwerkingsverklaring als u de activiteit samen met een of meerdere andere organisaties uitvoert.
 • Afschrift van de oprichtingsakte of statuten (alleen als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt);
 • Eventueel aanvullende documenten.

In de subsidieregeling staan de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen. U dient uw aanvraag digitaal aan via het aanvraagformulier. Binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. U krijgt schriftelijk bericht over het besluit.

Uw Reactie
Uw Reactie