Een gezonde generatie in 2040

De aandacht voor de lichamelijke en mentale gezondheid is er vanaf het prille begin. Centraal staat het bevorderen en behouden van een goede gezondheid. Voor alle inwoners en in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties.

Samenvatting Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken gemeenten en regio’s aan preventie, gezondheid en de sociale basis. De rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars zijn samen verantwoordelijk hiervoor. Het doel is: een gezonde generatie in 2040. Een generatie met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. En waarin sprake is van een sterke sociale basis.

De aandacht voor de lichamelijke en mentale gezondheid is er vanaf het prille begin. Centraal staat het bevorderen en behouden van een goede gezondheid. Voor alle inwoners en in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties.

Betaalbaar houden van de zorg

GALA draagt ook bij aan het betaalbaar houden van het zorgstelsel. Hierdoor kunnen inwoners die dat nodig hebben, blijven rekenen op zorg. In eerste instantie geven mensen zelf invulling aan een zo gezond mogelijk leven. Waar nodig bieden gemeenten, rijk en zorgpartijen passende hulp. Deze hulp sluit aan op de behoefte en de mogelijkheden van de hulpvrager.

De gemeente voert de afspraken uit het GALA uit, waar nodig samen met andere organisaties in de regio. Voor de korte termijn maakt de gemeente afspraken over het doorgaan met positief beoordeelde programma’s. Ook is er verbinding met het IZA (Integraal Zorgakkoord). Dit akkoord gaat uit van samenwerking in de regio met het doel om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken.

Om de doelen van het GALA te kunnen bereiken staan de volgende thema’s centraal:

 1. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
 2. Het bevorderen van de inrichting van een gezonde sociale en fysieke leefomgeving;
 3. Het versterken van de sociale basis in wijken en buurten;
 4. Het bevorderen van een gezonde leefstijl;
 5. Het versterken van de mentale gezondheid van de inwoners;
 6. Het ondersteunen van de inwoners bij het vitaal ouder worden.

Verschillende subdoelen

Het hoofddoel van het GALA is om ‘een gezonde generatie in 2040’ te hebben bereikt. Deze doelstelling is niet concreet genoeg om mee te werken. Daarom zijn er zeven subdoelen geformuleerd:

 1. Terugdringen van gezondheidsachterstanden
  We willen kansenongelijkheid op het gebied van leefstijl en gezondheid verminderen. Hierdoor verbetert de levensverwachting bij mensen met een lage sociaal economische positie. Ook het aantal jaren in goede (ervaren) gezondheid neemt hierdoor toe.

 1. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten
  Een gezonde leefomgeving nodigt mensen uit om gezondere keuzes te maken. Daarom gaan we werken aan de fysieke leefomgeving, denk bijvoorbeeld aan:
 • bereikbaarheid tot voorzieningen
 • klimaatadaptatie
 • ruimte voor ontmoetingen
 • gezonde keuzes in de supermarkt
 • schone lucht
 1. Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis
  We werken gericht aan preventie. Daarbij sluiten we aan op de leefwereld van inwoners met ondersteuning die bij hen past. Ook willen we de sociale basis en de sociale samenhang in steden, dorpen en wijken versterken.
 1. Een gezonde leefstijl
  De doelen uit het Nationaal Preventieakkoord zijn hierin leidend. Het gaat in grote lijnen om:
 • een rookvrije generatie in 2040;
 • het terugdringen van overgewicht;
 • stimuleren van een gezond voedingspatroon en gewicht;
 • het behalen van beweeglijnen voor inwoners;
 • het inzetten van een daling van alcoholgebruik;
 • verspreiden van kennis bij inwoners over risico’s van overmatig drankgebruik;
 • het 100 procent naleven van de 18+ leeftijdsgrens van alcohol.
 1. Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
  We blijven streven naar een maatschappij waarin iedereen mee kan blijven doen. We willen inwoners mentaal sterker maken. Hiermee verminderen we ook de sociale impact en de maatschappelijk kosten die voortkomen uit mentale gezondheidsklachten.
 1. Vitaal ouder worden
  De vergrijzing neemt toe. Daarom is het noodzakelijk om ouderen te helpen om fysiek, mentaal en sociaal gezond oud te worden. Zo kunnen zij langer in goede gezondheid blijven en zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden.
 1. Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur
  We willen als zorgverzekeraars, gemeenten en zorgdomeinen samenwerken aan preventie in onze regio. Hiervoor ontwikkelen we regionaal een preventie-infrastructuur. Ook richten we samen een ketenaanpak in.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen van gemeente Apeldoorn? Lees dan het actieplan Preventie & Gezondheid.
Wilt u meer weten over GALA? Lees dan het volledige Gezond en Actief Leven Akkoord.

 

Uw Reactie
Uw Reactie