Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar schone energie

31-01-2020

23-03-2020 - Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen geeft de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord.

Mijn Apeldoorn

Nederland is opgedeeld in 30 verschillende energieregio`s en die regio`s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid duurzame energie opwekken. Samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen en de provincie Gelderland, de Gelderse waterschappen en netbeheerder Liander, werkt Apeldoorn in aan de Regionale Energiestrategie voor de Cleantech Regio. En dat is een grote uitdaging. Want 2030 lijkt misschien ver weg, maar is dichterbij dan u denkt. Op deze pagina leest u wat de Regionale Energiestrategie inhoudt en wat we in Apeldoorn doen. 

CO2   elektriciteit    temperatuur

Waarom een RES?

Ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg duurzame energie op om in de toekomst de klimaat- en energiedoelen te halen. Daarvoor zijn ook windmolens, zonneparken en andere duurzame bronnen nodig. Daarom moeten we in het groot denken en binnen onze regio ook samenwerken met andere gemeenten.

De gemeente Apeldoorn onderzoekt  in Cleantech regio-verband hoeveel zonne-energie, windenergie en energie uit andere duurzame bronnen er in onze regio in 2030 opgewekt kan worden en waar deze duurzame energiebronnen zouden kunnen komen. Het is belangrijk om dit in regionaal verband te doen, want een goede inpassing van duurzame energie en warmte gaat verder dan individuele gemeentegrenzen. Op deze pagina en in het filmpje hieronder vindt u meer informatie over de RES. 

 

Hoe komt de RES voor de Cleantech Regio tot stand?

Van mei 2019 tot maart 2020 is in de regio gewerkt aan uitwerking van een concept-RES. Daarbij zijn ook verschillende partijen en belanghebbenden betrokken. Zoals vertegenwoordigers van o.a. overheid, bedrijfsleven, netwerkbeheerder Liander, landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie en ook wijk- en dorpsraden, actiegroepen en lokale energie-initiatieven. Er werden diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd (regionaal en lokaal), twee regionale werksessies en een lokale werksessie per gemeente voor de RES. Verder waren er ook themasessies gericht op specifieke onderwerpen. Ook werd middels een bewonersenquête en een jongerenenquête de mening van bewoners en jongeren gepeild. Meer over de inhoud en de totstandkoming van de concept-RES en alle activiteiten leest u op het Cleantech RES-platform. Ook is er informatie de specifieke Apeldoornse activiteiten en inbreng voor de RES.

Maart 2020: Concept-RES is klaar maar vervolg nog onzeker

Op basis van de inbreng van alle partijen in dit intensieve proces, heeft de Stuurgroep RES van de Cleantech Regio begin maart 2020 een concept-RES voor de Cleantech Regio opgesteld [link naar storymap RES] Dit concept-plan is goed voor een totale opwek van ruim 1,2 Tera Watt uur (TWh) aan duurzame energie in 2030 in de regio. De concept-RES is begin maart aan de colleges van B&W van de Cleantech gemeenten aangeboden en door die colleges ook vastgesteld. De bedoeling was dat het concept daarna algemeen gepresenteerd en gedeeld zou worden. Zodat raadsleden en ieder ander die dat wil er kennis van kunnen nemen en zijn/haar mening erover kan geven. In alle gemeenten stonden hiervoor bijeenkomsten met raadsleden en bewoners gepland. De coronacrisis die in maart uitbrak, gooide echter dit proces overhoop, net als alles in Nederland.

Hoe gaat het proces verder?

De prioriteit ligt vanaf medio maart 2020 in heel Nederland bij het oplossen van de coronacrisis. Op alle overheidsniveaus en in de samenleving wordt daar keihard aan gewerkt. Het proces rond de concept-RES ligt daarom stil en de bijeenkomsten met raden en inwoners zijn afgelast. Deze kunnen pas plaatsvinden als normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is. Tot dat moment vindt er ook geen besluitvorming over de concept-RES plaats. Onduidelijk is nog hoe lang dit zal duren. Waarschijnlijk zal de datum van 1 juni 2020 voor het aanbieden van de concept-RES van de Cleantech Regio aan het Rijk niet gehaald worden. Daarom heeft de Stuurgroep RES Cleantech Regio bij het Nationaal Programma RES uitstel gevraagd van deze datum.

Concept-RES openbaar

Ook al is het vervolg nog niet zeker, de Stuurgroep RES heeft besloten om de concept-RES Cleantech Regio zoals die er in maart 2020 is opgeleverd wél openbaar te maken via het de speciale RES-pagina van de Cleantech Regio. Ook gemeenteraadsleden zijn hierover geïnformeerd.

De Stuurgroep RES vindt transparantie in het hele RES-proces belangrijk. Daarom wil zij dit document niet achterhouden, maar juist in de openbaarheid brengen, zodat iedereen er kennis van kan nemen. De bijeenkomsten en besluitvorming over deze concept-RES zullen echter op een later moment plaatsvinden, wanneer normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Via onze gemeentelijke kanalen zullen wij u hierover informeren. De Apeldoornse gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve RES, samen met gemeenteraden van de andere regio-gemeenten én met de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

Meer informatie

  • Over de RES: RES-pagina van de Cleantech Regio. Hier vindt u ook een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden.
  • Over het Apeldoornse RES-proces: Harold van Ganzenwinkel, adviseur duurzaamheid bij de gemeente, tel 14 055.