Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar schone energie

10-10-2019

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Op die vraag gaan dertig regio’s in Nederland een antwoord geven door een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. De RES is een plan dat ons helpt om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en warmte. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.

Mijn Apeldoorn

In Cleantech Regio verband is ook onze gemeente bezig met het maken van een Regionale Energiestrategie. Op deze pagina leest u wat de Regionale Energiestrategie inhoudt en wat we in Apeldoorn doen.

Enquête 4 t/m 29 november

Ook uw mening telt mee bij het opstellen van de RES. Van 4 t/m 29 november 2019 kunt u meedoen aan een enquête over de opwekking van wind- en zonne-energie in uw (woon)omgeving via www.moventem.nl/apeldoorn De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de RES en leest u later terug op www.apeldoorn.nl. Lees meer over de enquête.   

 

CO2   elektriciteit    temperatuur

Waarom een RES?

Om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle dertig regio’s gevraagd om uit te rekenen hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dus hoeveel zonne-energie, wind-energie en energie uit andere duurzame bronnen er mogelijk is. De gemeente Apeldoorn onderzoekt dit in Cleantech regio verband, samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen en de provincie, waterschappen en netbeheerders. Het is belangrijk om dit in regionaal verband te doen, want een goede inpassing van duurzame energie en warmte gaat verder dan individuele gemeentegrenzen. Op deze pagina en in het filmpje hieronder vindt u meer informatie over de RES. 

Groot denken

Ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg elektriciteit op om in de toekomst de klimaatdoelen te halen en op een duurzame manier in onze energiebehoefte te voorzien. Daarvoor zijn ook windmolens, zonneparken en andere duurzame bronnen nodig. Daarom moeten we in het groot denken. Waar kunnen we in de Cleantech Regio duurzame energie opwekken? Hoe passen we dat op een goede manier in in de leefomgeving, met voldoende oog voor de belangen van bewoners, landschap, economie en natuur? Welke beperkingen, maar vooral ook kansen liggen er? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan we aan de slag in regionale en lokale werksessies om te komen tot een RES. Verschillende partijen praten daarin mee, want het is belangrijk dat we de diverse belangen en perspectieven een plek geven in de RES. Doel is om voor de zomer 2020 tot een concept-RES te komen. 

Niet vanaf nul

In lokale werksessies in Apeldoorn onderzoeken we mogelijke denklijnen en scenario’s, voor wat betreft het grondgebied van de gemeente Apeldoorn. Zo ontstaat een ruwe schets hoe we in Apeldoorn duurzame energie op een passende manier kunnen inpassen in ons landschap. Daarbij beginnen we natuurlijk niet vanaf nul, maar gaan uit van de bouwstenen die we in Apeldoorn al verzameld hebben. We hebben dus al het nodige huiswerk gedaan en dat brengen we in in het RES proces! Zoals het onderzoek naar windenergie van bureau Pondera en de recente uitspraken van de raad hierover in de politieke markt van 12 september. Zie ook: www.apeldoorn.nl/windenergie. Daarnaast is ook het concept-Afwegingskader Zonneparken een belangrijke bouwsteen. Hierin staan de spelregels voor de ontwikkeling van zonneparken in de gemeente Apeldoorn. Zie ook: www.apeldoorn.nl/zonneparken.

Lokale werksessie Apeldoorn

De eerste lokale werksessie in Apeldoorn vindt plaats op 14 oktober. Vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, lokale energie-initiatieven en energie coöperaties zijn hiervoor uitgenodigd en ook vertegenwoordigers vanuit o.a. landbouw, natuur, bedrijfsleven, recreatie en cultuurhistorie. Deze samenstelling moet ervoor zorgen dat verschillende perspectieven en belangen een plek krijgen in de werksessie.  Ook in de andere regio-gemeenten zijn lokale werksessies (geweest). Die leverden in veel gevallen constructieve gesprekken op en inzicht in welke bouwstenen lokaal wel of niet kansrijk zijn. 

Vervolg

De resultaten uit de lokale werksessies worden de komende tijd ingebracht in regionale werkateliers, waarin op regionale schaal naar oplossingsrichtingen wordt gezocht.
Verfijning van de kaarten vindt gaandeweg het komende jaar plaats. Hierbij betrekken we inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders. Uiteindelijk zal er een kaart ontstaan voor de Cleantech Regio, met hierop zoekgebieden, in de vorm van vlekken. Dit zijn gebieden waar energie opgewekt zou kunnen worden met windmolens en/of zonneparken. Ook geeft de kaart een inschatting welke hoeveelheid hernieuwbare energie de regio kan opwekken.

Gemeenteraad besluit

De definitieve RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders. Onze gemeenteraad besluit hierover, samen met gemeenteraden van de andere regio-gemeenten én met de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Naar verwachting zal dat in het voorjaar van 2021 zijn. 

Meer informatie

Meer informatie bij Harold van Ganzenwinkel, tel 14 055.