Bomenbeleid
Fotograaf: Kees Veenenbosch
Bomenbeleid

Apeldoorn is een echte bomenstad met een groen karakter, en daar zijn we trots op! We planten ieder jaar nieuwe bomen aan om het bomenbestand goed op peil te houden. Bomen zijn beschermd. Dat betekent dat u ze niet zomaar mag kappen of kandelaberen. 

Nieuwe bomen in Apeldoorn

Apeldoorn is een echte bomenstad met een groen karakter, en daar zijn we trots op! Het merendeel van de bomen bevindt zich op de Veluwe: in onze bossen, houtwallen en singels. Maar ook in onze stad en de dorpen staan volop bomen. Langs onze straten en lanen, en in onze stadsparken en beekzones tref je veel verschillende boomsoorten aan.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van maar liefst 85.000 bomen in dit openbaar groen. Dit betekent dat we bomen onderhouden en regelmatig inspecteren. Als een boom ziek is of een onveilige situatie veroorzaakt, ondernemen we actie door te snoeien of te kappen. We planten ieder jaar nieuwe bomen aan om het bomenbestand goed op peil te houden. 

Animatie bomenbeleid in Apeldoorn

Ruimte om te groeien

Door middel van een schouw bepalen we of de groeiomstandigheden van de boom goed genoeg zijn. We kijken dan of de boom gezond is en genoeg ruimte heeft om te groeien. Het kan zijn dat we een boom moeten snoeien of dat de groeiplaats extra bemesting of beluchting nodig heeft. In sommige gevallen is kap onvermijdelijk.

Bomenkap en nieuwe aanplant

Om het bomenbestand gezond en op peil te houden, is het nodig om jaarlijks een aantal bomen te vervangen en nieuw aan te planten. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekte en slechte groeiomstandigheden. We kijken bij het planten van nieuwe bomen natuurlijk goed naar een verbetering van de groeiomstandigheden. Soms is het ook onvermijdelijk dat een boom plaats moet maken voor iets anders, bijvoorbeeld een weg of bebouwing. Waar mogelijk planten we voor iedere gekapte boom er één terug. Dat doen we soms op dezelfde plek, maar soms ergens anders. 

Op deze kaart vindt u de locaties waar in Apeldoorn bomen gekapt en geplant worden. Het beeld kan iets afwijken van de actuele situatie.

Betere groeiomstandigheden

We kijken bij het planten van nieuwe bomen natuurlijk goed naar een verbetering van de groeiomstandigheden, zodat de juiste boom op de juiste plaats staat. Onder de grond heeft een boom evenveel ruimte nodig als boven de grond. Dat betekent dat we soms minder bomen terug planten, maar de bomen krijgen dan wel een goede, ruimere groeiplaats mee. Daardoor doen ze het beter en kunnen ze echt volwassen worden.

Zelf een boom laten kappen?

Bomen zijn beschermd. Dat betekent dat u ze niet zomaar mag kappen. Ook stevig snoeien, kandelaberen genaamd, valt hier onder. De bescherming van bomen is geregeld in de APV. Er moeten zwaarwegende redenen zijn voor het verlenen van de Wabo vergunning. Er geldt in de Groenstructuur namelijk een zogenaamd ‘nee, tenzij’-beleid. Dingen als onrechtmatige hinder, gevaarzetting of een zwaarwegend algemeen belang kunnen reden zijn voor het kappen van een boom. Het uitgangspunt is dat de Groenstructuur en het bomenbestand ook voor toekomstige generaties in stand blijven.

Voor de bomen in de Groenstructuur geldt dat u meestal een kapvergunning (WABO) moet aanvragen.

In de witte gebieden geldt geen kapvergunningsplicht, met uitzondering van de Bijzondere Bomen. Deze zijn zowel in de APV als in het omgevingsplan beschermd. Dat komt omdat we extra zuinig zijn op deze monumentale kanjers. Het zijn bomen van minimaal 80 jaar oud, die van grote cultuurhistorische en/of ecologische waarde zijn. In Apeldoorn kennen we er ongeveer 6000, waarvan de helft in gemeentelijk eigendom is. 

Buiten de bebouwde kom geldt voor de bescherming van grote boomstructuren en bos de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet). Lees meer hoe de bomenbescherming in Apeldoorn geregeld is.

Vervangen van beeldbepalende bomen

De komende twintig jaar gaan we veertig beeldbepalende boomstructuren vervangen. In 2019 vervangen we bomen in met name de Parkenbuurt en maken we een plan voor de komende jaren. Door te investeren in de groeiplaats verlengen we de levensduur van bestaande bomen.

Voeding en bemesting

Bomen hebben voeding nodig. Die voeding bestaat uit zonlicht en CO2 uit de lucht, aangevuld met zuurstof, water, mineralen en voedingsstoffen uit de bodem. Om deze voedselkringloop in stand te houden, is het in sommige gevallen nodig om bomen extra voeding te geven, bijvoorbeeld kalk of bomenmest. Ook het laten liggen van gevallen bladeren zorgt ervoor dat de boom, na de bladvertering, de voedingsstoffen weer op kan nemen.

Boombunkers

In stedelijke omgeving is de ruimte onder de grond beperkt, door bijvoorbeeld riolering, kabels en leidingen. Dan creëren we ruimte door de boom in een zogenaamde ondergrondse ‘boombunker’ te planten. Een soort grote bloempot onder de grond. Zo hebben boom en omgeving geen last van elkaar. Op die manier behoudt Apeldoorn haar groene karakter.

Ziektes en plagen

Hoe goed we ook voor ons groen zorgen: soms kunnen we niet voorkomen dat er ziektes en plagen optreden.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een rups van een nachtvlinder. De rupsen gaan 's nachts groepsgewijs, in processie, op zoek naar voedsel, eikenbladeren. Mensen en dieren kunnen ’s zomers flink last hebben van de eikenprocessierups. De beestjes ontwikkelen naast de normale witte haren namelijk ook brandharen. Dit kan bij aanraking leiden tot jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Hier vindt u informatie over de aanpak van deze rups.

Schorskevers in fijnsparren

Schorskevers (de letterzetter) hebben dit voorjaar in Apeldoorn zo’n vierhonderd fijnsparren zodanig aangetast dat de bomen gekapt moeten worden. De meeste aangetaste bomen staan in het Orderbos en op de begraafplaatsen Heidehof en Soerenseweg. De fijnsparren zullen vervangen worden door nieuwe loofbomen.

Apeldoorn Bomenstad 2018-2019

In 2018 is Apeldoorn verkozen tot Bomenstad van Europa. Naast de groene uitstraling van de stad waren ook onze innovatieve, ondergrondse boomconstructies reden om Apeldoorn als winnaar aan te wijzen. Door dit soort innovatieve oplossingen waarborgen we het groen in de stad. Al in de jaren negentig experimenteerde de gemeente Apeldoorn als één van de eersten met ondergrondse boomconstructies. Inmiddels telt onze gemeente ruim 350 van deze boombunkers.

Tiny Forests

Een Tiny Forest is een minibosje dat ongeveer zo groot is als een tennisbaan (200 m²) met daarbij een ontmoetingsplek en buitenlokaal van 100 m². In dit buitenlokaal krijgen kinderen les over de natuur. Het bosje is dichtbegroeid en bevat boomsoorten die in Apeldoorn thuishoren. Het vormt niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Daarbij zorgt een minibos in de buurt ook voor verkoeling op warme dagen en kan dit bosje water helpen opvangen tijdens zware regenval.
Het eerste Tiny Forest staat in de wijk Zevenhuizen. Dit najaar planten we er drie bij. Scholen en buurten kunnen een Tiny Forest adopteren.

Wat kunt u doen?


Hulp bij het beheren van een bijzondere boom

Bent u eigenaar van een geregistreerde bijzondere boom? Het onderhouden daarvan vraagt vaak de nodige specialistische kennis. De gemeente Apeldoorn kan u daarbij ondersteunen. Er is een subsidieregeling Bijzondere bomen waarvan u gebruik kunt maken.

Begraafplaats Soerenseweg

Op de begraafplaats Soerenseweg gaan we zorgen dat de bomen langer meegaan en de paden hersteld worden. Samen met de vele vrijwilligers, omwonenden en betrokkenen maken we een beheersplan. De openbare functie van deze begraafplaats als wandelgebied krijgt daarin een plek.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie