Bomen kappen

De gemeente wil belangrijke bomen en boomrijke straten en wijken zoveel mogelijk behouden. Daarom is soms een vergunning om te mogen kappen nodig. Ook dode bomen kappen en stevig snoeien vallen hier onder.

Let op! Per 1 september wijzigen de regels rondom bomen in Apeldoorn. Zo zijn er vanaf die datum geen kapvergunningvrije gebieden meer en geldt binnen de bebouwde kom overal de kapvergunningplicht. Als u nu voorbereidingen treft voor kap na 31 augustus, is het goed om hier rekening mee te houden.

Lees meer

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor kappen zijn afhankelijk van de totale stamomtrek en van het aantal bomen.

 • Voor het kappen van 1 boom: minimaal € 40,90 tot maximaal € 73,38 afhankelijk van de stamomtrek op 1,30 meter hoogte.  
 • Voor het kappen van meerdere bomen: maximaal € 200,97 afhankelijk van alle stamomtrekken op 1,30 meter hoogte bij elkaar op geteld.

Let op: de kosten zijn leges die gelden voor het behandelen van de aanvraag. Ook in het geval dat de vergunning wordt geweigerd bent u de kosten verschuldigd.

Altijd kapvergunningvrij

U heeft géén vergunning nodig voor het kappen wanneer het gaat om:

 • Een alleenstaande boom waarvan de stam op een hoogte van 1.30 meter boven de grond een stamomtrek heeft van 65 cm of minder. Bij een alleenstaande wilg, populier, ceder, douglas, berk en fijnspar geldt een stamomtrek van 95 cm of minder. Meet bij een boom met meerdere stammen de dikste stam. Dit geldt niet voor een boom die is ingeplant op grond van herplantplicht of een bijzondere boom, voor het kappen van deze bomen is altijd een vergunning nodig. 
 • Wegbeplanting en beplantingen op 1 rij op of langs landbouwgronden, als deze bestaan uit populieren of wilgen. Let op: voor wilgen die zijn geknot geldt dit niet, voor knotwilgen moet u wél een vergunning aanvragen. Wanneer de rijbeplanting in totaal 20 bomen of meer omvat moet u een melding doen bij de provincie Gelderland
 • Vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • Fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • Kweekgoed;
 • Bomen die moet worden geveld in het kader van de Plantenziektenwet of in het kader van een aanschrijving of last van het bevoegd gezag;
 • Hakhout als periodieke onderhoudsmaatregel 
 • Dunning: dat wil zeggen velling, die uitsluitend als een verzorgingsmaatregel van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd, om groei te bevorderen;

Kaart kapvergunningplicht

Naast bovenstaande criteria zijn er gebieden aangewezen waar het kappen van bomen vergunningvrij is. Op de kaart kapvergunningenplicht kunt u zien of er een vergunning nodig is of niet. In de witte gebieden heeft u géén vergunning nodig. Dit geldt niet voor de bijzondere bomen die ook op die kaart zijn aangegeven.

In de overige gebieden geldt een vergunningenplicht.
Voorbeeld: dan is een alleenstaande boom, met een max stamomtrek van 65 cm op 1.30 m hoogte (als het een wilg is, mag die zelfs 95 cm stamomtrek hebben), ook in een blauw gebied, NIET vergunningplichtig. Tenzij het een bijzondere boom is , die op de kaart is aangegeven.

Vergunningscheck

Als u twijfelt of u voldoet aan bovenstaande criteria kunt u een vergunningscheck doen in het nieuwe Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie onder de Omgevingswet te vinden is. Regelgeving van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over de leefomgeving wordt hier per locatie samengebracht. Het kan zijn dat u hierdoor veel regels treft op uw locatie. U hoeft daarvoor niet meer naar aparte websites.  Door het doorlopen van een vragenboom kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.

Instructies bij Vergunningcheck

Volg deze stappen om de Vergunningcheck voor het weghalen van een boom of beplanting (kappen van een boom) te doorlopen:

 • Typ ‘boom’, klik op het woord ‘boom’ in de lijst; er verschijnt nu een lijst met werkzaamheden die horen bij het woord ‘boom’.
 • Selecteer ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’ *

Gaat u ook de wortels van de boom weghalen, kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’

Gaat u ook een boom planten, kies dan ook ‘Boom of beplanting aanbrengen’ *

Gaat u ook een container plaatsen om het groen af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies ook de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container  of ander object tijdelijk plaatsen’.

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

U treft hier vragen van alle bestuurslagen. Afhankelijk van de gekozen locatie treft u meer of minder vragen aan dan bij een andere locatie.

 • Gemeenten bepalen de Bebouwingscontour houtkap. Over het algemeen gelden binnen de bebouwingscontour (binnen de bebouwde kom) de regels van de gemeente en buiten de bebouwingscontour (buiten de bebouwde kom) de regels van het rijk en provincie. Daarom is het belangrijk te weten of de gekozen locatie binnen of buiten de bebouwingscontour houtkap (binnen of buiten de bebouwde kom) valt. Bekijk hiervoor de kaart kapvergunningenplicht
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen.
 • Ook waterschappen kunnen vragen stellen over het kappen van bomen.

Resultaat van de Vergunningcheck

Volg de instructies van de actielijst.

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege het kappen van de boom. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.

Is het resultaat van de vergunningscheck: neem contact op met de gemeente, of komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op.

Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan maken we onderscheid tussen kappen binnen óf buiten de bebouwde-kom-grens. Dit is terug te vinden door de verschillende kleuren op de kaart kapvergunningenplicht.

Stap 2a: Kappen of stevig snoeien binnen de bebouwde kom (vergunningsplicht Apeldoorn APV)

Binnen de bebouwde-kom-grens geldt de APV en dient u een omgevingsvergunning kappen aan te vragen bij de gemeente Apeldoorn. Ook voor stevig snoeien of een dode boom kappen heeft u een vergunning nodig. 

Stap 2 b: Kappen buiten de bebouwde kom (meldingsplicht provincie of vergunningsplicht Apeldoorn APV)

Buiten de bebouwde-kom-grens is óf een meldingsplicht bij de Provincie óf een vergunningsplicht bij de gemeente Apeldoorn van toepassing. Zie de kaart kapvergunningenplicht.

Meldingsplicht provincie

In de volgende gevallen is de provincie Gelderland het bevoegd gezag en dient u bij hen een melding kappen te doen in het kader van de Wet natuurbescherming:

 • bomen en bosjes buiten de bebouwde-kom-grens én
 • de boom/bomen maken onderdeel uit van een groter bos -groter dan 10 are (=1000 m2) óf
 • de boom/bomen maken onderdeel uit van een bomenrij(en) bestaande uit 20 bomen of meer.

Dit geldt dus ook voor het kappen van één boom, als die boom onderdeel uitmaakt van zo’n groter bosje of bomenrij. De provincie zal een herplantplicht opleggen.

Vergunningplicht bij de gemeente

Geldt buiten de bebouwde geen meldingsplicht bij de provincie, dan is er een vergunningplicht bij de gemeente. In een tuin of erf geldt altijd een vergunningplicht bij de gemeente. De vergunningplicht geldt ook voor stevig snoeien of een dode boom kappen.

U mag alleen een boom kappen wanneer u er zeker van bent dat zich daarin geen nest of vaste verblijfplaats (zoals bijv in boomholtes) van dieren (o.a. vogels) bevindt. Dit is ongeacht of u een vergunning (nodig) heeft. Bescherming van dieren en hun verblijfplaats is bepaald in de Omgevingswet.

Het broedseizoen van (zang)vogels is vooral tussen 15 maart en 15 juli, in die periode kunt u daarom beter niet kappen. Maar ook buiten deze periode kunnen er vogels broeden in de boom. Controleer voor het kappen daarom altijd of er nesten aanwezig zijn en of deze definitief verlaten zijn. Het kan ook zijn dat vogels of andere dieren zoals uilen, eekhoorns, vliegend hert en vleermuizen het hele jaar in bomen verblijven of elk jaar terugkomen. In dat geval, mag u de boom niet kappen zonder vooraf toestemming te krijgen van de provincie Gelderland.

Hiervoor dient u een ‘ontheffing beschermde diersoorten’ aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de provincie Gelderland en in het Omgevingsloket. Wij adviseren u om eerst deze ontheffing aan te vragen voordat u een omgevingsvergunning voor het kappen indient. Hiermee voorkomt u onnodige vertraging of extra kosten.

Vergunningen

Omgevingsplan

Het kan zijn dat er een verbodsbepaling op kappen in het omgevingsplan is opgenomen en dat alleen mag worden gekapt indien een “omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aanleggen werken” is verleend. Dit komt vooral voor bij bijzondere karakteristieke bomen of in groenbestemmingen. Deze “omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aanleggen” heeft u dan tezamen met de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit kappen of melding provincie nodig. Check hiervoor het omgevingsplan of uw gewenste activiteit op de locatie is toegestaan. Als u er niet uitkomt, kunt u aan de balie van het stadhuis uw vraag stellen. Of een belafspraak maken.

Bouwen, Inrit

Het kan zijn dat u een boom wilt kappen, omdat u wilt gaan bouwen en daarvoor een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen en bouwactiviteit (of bouwmelding) nodig heeft. Of dat u een boom wilt kappen, om een inrit te maken en u ook een inritvergunning nodig heeft. Indien u ook één of meerdere van bovenstaande vergunningen nodig heeft, kan het verstandig deze tegelijk met de aanvraag kappen aan te vragen, zodat dit in samenhang beoordeeld kan worden.

Het aanvragen van deze omgevingsvergunning gaat via het Omgevingsloket U heeft hiervoor DigiD of Eherkenning nodig.

U kiest voor het tabblad ‘aanvragen’ en vult als trefwoord in ‘kappen’. Kies dan de activiteit:  ‘boom kappen’ En vul vervolgens het formulier in, en voeg de gevraagde bijlagen toe, waaruit duidelijk blijkt waar de aanvraag exact over gaat.

 • Situatietekening (1:500/1:1000), waarop duidelijk de positie is aangegeven van de boom/bomen die u wilt kappen. Als er meerdere bomen op de aangegeven locatie staan dient u duidelijk aan te geven welke bomen u wel en welke u niet wilt kappen. Ook moet u op de tekening aangeven om welke soort boom het gaat en wat de omtrek van de boom (bomen) is gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven de grond.
 • Geef op de situatietekening ook aan of u gaat herplanten. Zo ja, waar en welk soort.
 • Foto’s die duidelijk weergeven hoe de hele boom/bomen eruit zien die u wilt kappen. Bij meerdere bomen kunt u dit verduidelijken door de te kappen boom/bomen te voorzien van een lintje, zodat wij goed kunnen zien welke boom u wel/niet wilt kappen.

Soms nodig:

 • Het kappen van uw boom(bomen) mag geen negatieve effecten hebben op andere bomen in de directe nabijheid. Soms moet daarom een BomenEffectAnalyse aangeleverd worden, waarin de gevolgen van de kap voor de overige bomen omschreven zijn en waarin zo nodig maatregelen worden voorgesteld. Een BEA moet worden opgesteld door een deskundige. Als het opstellen van een BEA nodig is, hoort u dat na het indienen van de vergunningaanvraag.

Als u het aanvraagformulier niet volledig invoert en/of niet de benodigde bijlagen toevoegt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Als u geen eigenaar bent van het perceel waar de boom (bomen) staat, dan moet u een verklaring  van de eigenaar voorzien van zijn handtekening meesturen. Uit de verklaring moet blijken dat de eigenaar akkoord is met het kappen.

Om te beoordelen of de boom/bomen wel of niet gekapt mogen worden, zal de bomenspecialist van de gemeente bij u ter plaatse komen kijken en daarbij uw perceel betreden. Wij adviseren u om de te kappen boom/bomen te markeren met een goed zichtbaar lintje om de boomstam, zodat er geen misverstand kan zijn over welke boom/bomen het gaat. 

Apeldoorn is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Daarom geldt bij kapaanvragen het ‘nee, tenzij’ principe. Kapvergunningen worden alleen verleend als daar een goede reden voor is. Bij de beoordeling zal een belangenafweging gemaakt worden tussen het algemene belang van het behoud van bomen en uw belang om de boom te kappen. Het is daarom belangrijk in uw aanvraag duidelijk aan te geven waarom u de boom(bomen) wilt kappen.

Uw aanvraag kan leiden tot een vergunning. Hieraan kunnen voorwaarden worden gekoppeld, zoals een herplantplicht.  Ook kan het zijn dat de aanvraag wordt geweigerd, de redenen zullen in de beschikking worden uitgelegd.

Inwerkingtreding

Wanneer een omgevingsvergunning voor kappen is verleend, mag u hier niet direct gebruik van maken. De mogelijkheid bestaat dat belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, bezwaar maken tegen de afgegeven vergunning voor kappen. Om te voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen ontstaan treedt de vergunning pas na 4 weken na verlenen van de omgevingsvergunning in werking. U moet daarom na publicatie 4 weken wachten met de kap. Als u de boom gaat kappen voordat de vergunning onherroepelijk is doet u dat op eigen risico.

Dit geldt ook bij een meldingsplicht bij de provincie.

Gevaarlijke situatie

Soms kunnen burgemeester en wethouders toestemming geven tot direct kappen. Dit kan alleen als er sprake is van een gevaarlijke situatie of een vergelijkbaar spoedeisend belang.

Sommige bomen in Apeldoorn zijn dusdanig waardevol dat deze zijn aangemerkt als bijzondere bomen. Op de kaart kapvergunningplicht is te zien welke bomen dit zijn. Voor deze bijzondere bomen wordt normaal gesproken geen vergunning voor kappen afgegeven. Alleen als er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie kan een aanvraag mogelijk leiden tot een positief besluit.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie