Monumentenaanwijzing

De gemeente en het Rijk kunnen bouwwerken aanwijzen als monument. Daarnaast kan een eigenaar een verzoek indienen om een pand te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Lees meer

  • Rijksmonumenten: monumenten die door de Rijksoverheid zijn beschermd. Het zijn gebouwen van nationaal belang; ze zijn niet alleen belangrijk voor Apeldoorn, maar voor heel Nederland.
  • Gemeentelijke monumenten: door de gemeente beschermde objecten. Het zijn gebouwen met een bijzondere betekenis voor Apeldoorn.
  • Beeldbepalende panden: gebouwen die belangrijk zijn voor het gebiedseigen beeld van een buurt of dorp. Ze dragen als het ware het beeld van hun omgeving.

Op dit moment is de monumentenlijst van Apeldoorn compleet. De lijst vullen we alleen nog aan met objecten uit de periode 1970-1990. Incidenteel wijzen we nog een gemeentelijk monument uit de periode vóór 1970 aan. 

U kunt online een verzoek voor het aanwijzen van een gemeentelijk monument indienen. Wij vragen u dan om de volgende gegevens:

  • Het adres van het object waarvoor u aanwijzing aanvraagt
  • De reden waarom u aanwijzing aanvraagt 
  • Foto's van zowel binnen- als buitenkant van het object 
  • Eventuele aanvullende informatie over de historie van het object.

U kunt geen verzoek indienen voor de rijksmonumentenlijst. U kunt wel suggesties voor deze lijst aandragen. U leest hier meer over op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De gemeente vraagt over een monumentenaanwijzing advies aan de Commissie Omgevingskwaliteit. De commissie beoordeelt of het object voldoende waarde heeft om het te beschermen. Ook overlegt de gemeente met de eigenaren. Daarna volgt een besluit door het college van B en W.

Wij handelen uw aanvraag binnen 6 maanden af. Aan het aanvragen van een aanwijzing als gemeentelijk monument zijn geen kosten verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie