Archeologiefonds

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Als de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief, kan archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

 
Duur Maximaal 6 maanden
Lees meer

Archeologie is nooit helemaal voorspelbaar. Er is een kleine kans dat een vondst van bijzondere waarde (al dan niet in een opgraving) plotseling de geraamde kosten overstijgt en de initiatiefnemer voor een financieel probleem stelt. In dat geval kan men een beroep doen op het archeologiefonds en wordt door de gemeente financieel maatwerk geleverd.

Een initiatiefnemer kan aanspraak maken op het archeologiefonds als de kosten voor een gravend archeologisch onderzoek (proefsleuvenonderzoek of opgraving) hoger zijn dan 1% van de bouwkosten. Boven de 1% zullen de kosten voor rekening van de gemeente komen, tot een maximum van € 25.000,- per project.

Kosten voor een archeologisch bureau- en booronderzoek en het opstellen van een Programma van Eisen voor het onderzoek komen onder andere niet in aanmerking voor een vergoeding. Daarnaast geldt dat aannemelijk moet zijn gemaakt dat het ter plaatse behouden van de archeologische waarden niet tot de mogelijkheden behoort. De principes “wie het eerst komt, het eerst maalt” en “op is op” zijn van toepassing.

Om in aanmerking te komen voor een subsidieaanvraag, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gravend archeologisch onderzoekstraject dient volledig te zijn afgerond en de locatie dient ten aanzien van archeologie vrijgegeven te zijn middels een door het bevoegd gezag opgesteld selectiebesluit;
 • De resultaten van het onderzoek dienen vastgelegd te zijn in een door de gemeente goedgekeurd definitief rapport. Dit rapport is ten tijde van de subsidieaanvraag niet ouder dan 6 maanden;
 • Alle facturen zijn door de aanvrager zelf reeds betaald;
 • De activiteiten zijn overeenkomstig de geldende wetgeving en vereiste vergunningen uitgevoerd;
 • De subsidiabele kosten van de activiteiten zijn hoger dan 1% van de bouwkosten;
 • De kosten van de activiteiten staan in redelijke verhouding tot het te verkrijgen resultaat, dit ter beoordeling van het college.

Subsidie uit het archeologiefonds kunt u online aanvragen via de knop bovenaan de pagina.
Uw subsidieaanvraag kunt u uiterlijk binnen 6 maanden na oplevering van het goedgekeurde definitieve rapport indienen via het online aanvraagformulier. 

Als u een subsidieaanvraag voor het archeologiefonds wilt doen, moet u deze stukken meesturen:

 • Een berekening van de bouwkosten op basis van het normblad NEN 2631;
 • Alle facturen met bijhorende betalingsbewijzen van het gravend archeologisch onderzoek;
 • Het goedgekeurde definitieve rapport van het uitgevoerde onderzoek;
 • Het selectiebesluit waarin de onderzoekslocatie t.a.v. archeologie wordt vrijgegeven;
 • In het geval dat de aanvrager een onderneming betreft: een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring. 

Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande, neem dan contact op via archeologie@apeldoorn.nl. Wij helpen u graag!

De wet bepaalt dat de verstoorder van de grond het archeologisch onderzoek betaalt. De kosten voor het archeologisch onderzoek komen dan ook voor uw rekening als vergunningaanvrager. Deze kosten dienen echter wel in een redelijke verhouding staan tot de (financiële) omvang van het project. Zijn uw kosten voor een gravend archeologisch onderzoek (proefsleuvenonderzoek of opgraving) hoger dan 1% van de bouwkosten? Dan kunt u aanspraak maken op het Archeologiefonds (tot een maximum van € 25.000,- per project). 

Uw Reactie
Uw Reactie