Subsidie monumenten

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om haar monumenten in goede staat te behouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument of Rijksmonument subsidie aanvragen voor (onderhouds)werkzaamheden aan uw monument. Voor elk soort monument of beschermd pand geldt een andere subsidieregeling, deze regelingen worden hieronder verder toegelicht. De gemeente verstrekt alleen subsidie voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, dit betreft met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Als eigenaar van een gemeentelijk monument of Rijksmonument kunt u een subsidie monumenten aanvragen voor onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden aan uw pand. Voor deze 3 soorten beschermde panden gelden andere subsidieregelingen.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten zijn door de gemeente beschermde objecten. Ze zijn van algemeen belang voor de gemeente vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap, of cultuurhistorische waarde. Gemeentelijke monumenten worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders.

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan komt u in aanmerking voor een gemeentelijke en provinciale subsidie. Alleen de kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van het monument (met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk) zijn subsidiabel. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is voor de instandhoudingswerkzaamheden aan een monument maximaal 20% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000,-.

Voor een molen is dit maximaal 40% van de subsidiabele kosten, met tevens een maximum van € 10.000,-. Als u deze gemeentelijke subsidie aanvraagt loopt automatisch een aanvraag voor een aanvullende Provinciale subsidie mee. De provincie subsidieert nog eens ongeveer 10% van de kosten tot een maximum van ongeveer 5.000 euro. De hoogte van de Provinciale subsidie kan jaarlijks iets wisselen.

Het aanvragen van de subsidie verloopt via de gemeente, zie onder het kopje ‘Aanvragen’.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn door het Rijk beschermde objecten van ten minste 50 jaar oud. Ze zijn van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap, of cultuurhistorische waarde. Rijksmonumenten worden aangewezen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bent u eigenaar van een Rijksmonument dat tevens woonhuis is? Dan kunt u een lening aanvragen met een lage rentevoet via het Nationaal Restauratiefonds. U leest hier meer over de De subsidieregeling “Instandhouding gemeentelijke monumenten“.

Hier vindt u meer informatie over uw subsidieaanvraag voor een gemeentelijk monument. Uw aanvraag dient u in voorafgaand aan de start van de werkzaamheden via de knop hierboven. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en handelt deze binnen 8 weken af.

Hebt u een vraag over uw aanvraag of wilt u uw plan vooraf bespreken met iemand van het team Cultuurhistorie? Mail naar cultuurhistorie@apeldoorn.nl en wij nemen contact met u op.

Bij de aanvraag dient u in ieder geval de volgende documenten mee te sturen:

  • een offerte van het uitvoerende bedrijf, met daarop de werkzaamheden gekoppeld aan de manuren, uurlonen, materiaalkosten en omzetbelasting;
  • wanneer de totale subsidiabele kosten hoger zijn dan €5.000,-, dient een inspectierapport te worden meegestuurd waarin de noodzaak van de werkzaamheden wordt beschreven;
  • een bestek of technische beschrijving van de werkzaamheden;
  • tekeningen die de bestaande en de nieuwe situatie weergeven (schaal 1:100). 

Verdere toelichting en uitzonderingen kunt u vinden in de subsidieregeling onder hoofdstuk 3 Domein ‘Instandhouding van gemeentelijke monumenten’.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Sectie Cultuurhistorie via cultuurhistorie@apeldoorn.nl

U dient 2 weken na aanvang van de werkzaamheden bij de gemeente te melden dat deze gestart zijn. Hiervoor stuurt u een mail naar cultuurhistorie@apeldoorn.nl. Na afronding van de werkzaamheden aan uw gemeentelijk monument meldt u dit binnen 8 weken via de knop bovenaan de pagina. (Let op: Kies in het formulier voor 'een vaststellingsverzoek aanleveren') De uitgevoerde werkzaamheden zullen vervolgens worden gecontroleerd, waarna de subsidie kan worden vastgesteld.

Bij de gereedmelding dienen in ieder geval de volgende documenten te worden meegestuurd: 

  • facturen van de uitgevoerde werkzaamheden; deze facturen moeten overeenkomen met de opgestelde offertes en gespecificeerd zijn naar materiaal- en loonkosten en omzetbelasting; 
  • als bij de aanvraag meer dan 10 offertes worden gevoegd, moet ook een totaaloverzicht van de kosten worden aangeleverd;
  • betalingsbewijzen.

Verdere toelichting en uitzonderingen kunt u vinden in de subsidieregeling

Uw Reactie
Uw Reactie