Subsidie Warmtetransitie Apeldoorn

Bent u een energiecoöperatie en wilt u activiteiten ontwikkelen om inwoners te helpen bij de warmtetransitie? Dan kunt u daar mogelijk subsidie voor krijgen.

Lees meer

De subsidieregeling Warmtetransitie Apeldoorn geeft financiële ondersteuning bij de kosten van bepaalde uitvoeringsactiviteiten die gericht zijn op de warmtetransitie. Daarbij gelden een aantal voorwaarden:

  • U bent een energiecoöperatie.
  • De activiteiten dragen bij aan de volgende doelstellingen:
    1. inwoners zijn zich bewust van de mogelijkheden om aardgas te besparen en zetten daadwerkelijk de eerste stappen tot verduurzaming van hun woning;
    2.  kwetsbare inwoners worden ondersteund om het energiegebruik te verminderen.
  • De aanvraag bestaat qua kosten voor tenminste de helft uit activiteiten die bijdragen aan de doelstelling dat kwetsbare inwoners worden ondersteund in het naar beneden brengen van hun energiegebruik.
  • U beschikt over een netwerk van maatschappelijke organisaties in Apeldoorn;
  • Activiteiten die gericht zijn op individuele oplossingen om minder aardgas te gebruiken, worden uitgevoerd in overeenstemming met de Apeldoornse Transitievisie Warmte.

Er is geen maximum hoogte voor een subsidieaanvraag vastgesteld. 

Er is maximaal € 200.000,00 subsidie beschikbaar. Als het subsidieplafond wordt overschreden door het totaal aantal subsidieaanvragen, dan wordt de subsidie naar evenredigheid verdeeld onder de subsidieaanvragen.

Binnen 6 weken na het uitvoeren van de activiteit kunt u een vaststelling indienen. Eventueel wordt teveel verstrekt voorschot teruggevorderd.

Uw Reactie
Uw Reactie