Subsidie Warmtetransitie Apeldoorn

Bent u een energiecoöperatie en wilt u activiteiten ontplooien voor inwoners gericht op de warmtetransitie? Misschien kunt u dan subsidie krijgen van de gemeente Apeldoorn.

Met de subsidieregeling Warmtetransitie Apeldoorn kunnen wij u financieel ondersteunen bij de kosten van bepaalde uitvoeringsactiviteiten gericht op de warmtetransitie.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

  • De activiteiten dienen bij te dragen aan de volgende doelstellingen:
  1. inwoners zijn zich bewust van de mogelijkheden om aardgas te besparen en zetten daadwerkelijk de eerste stappen tot verduurzaming van hun woning;
  2. kwetsbare inwoners worden ondersteund in het naar beneden brengen van hun energiegebruik.
  • De aanvraag bestaat qua kosten voor tenminste de helft uit activiteiten die bijdragen aan de doelstelling dat kwetsbare inwoners worden ondersteund in het naar beneden brengen van hun energiegebruik.
  • U beschikt over een netwerk van andere maatschappelijke organisaties in Apeldoorn;
  • De activiteiten die gericht zijn op de individuele oplossingen om minder aardgas te gebruiken worden uitgevoerd in overeenstemming met de Apeldoornse Transitievisie Warmte.

Deze subsidie is alleen bedoeld voor energiecoöperaties.

Voor meer informatie bekijk de Subsidieregeling Warmtetransitie op overheid.nl.

Er is maximaal € 200.000,00 subsidie beschikbaar. Er is geen maximum hoogte voor een subsidieaanvraag vastgesteld.  Indien het subsidieplafond wordt overschreden door het totaal aantal subsidieaanvragen, dan wordt de subsidie naar evenredigheid verdeeld onder de subsidieaanvragen.

Binnen 6 weken na het uitvoeren van de activiteit kunt u een vaststelling indienen. Eventueel wordt teveel verstrekt voorschot teruggevorderd.

Uw Reactie
Uw Reactie