Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zevenhuizen/Zuidbroek

18-06-2020

Op deze pagina vindt u informatie over de verkeersontsluiting Zevenhuizen – Zuidbroek. Eerder heeft het college besloten om drie hoofdentrees voor de wijk te realiseren. Daarnaast om maatregelen te treffen om doorgaand verkeer door de wijk te voorkomen.

Mijn Apeldoorn

Wat houdt de oplossing in?

Het creëren van drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor de wijk Zevenhuizen Zuidbroek:

 • Eerste hoofdentree is via de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg). Dit is een bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als ‘voordeur’ naar de woonwijk.
 • Tweede hoofdentree is voor het toekomstige wijkdeel De Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Met het verder ontwikkelen van dit wijkdeel wordt de verkeersontsluiting vanaf de Deventerstraat meegenomen.
 • Derde hoofdentree is via de Sluisoordlaan (vanaf de Laan van Zevenhuizen), langs winkelcentrum Anklaar, via de Anklaarseweg naar de busbaan tot aan de Laan van de Charleston nabij het Kristal. We passen de wegen aan zodat ze herkenbaar zijn als hoofdentree en om het auto,- en fietsverkeer goed af te kunnen wikkelen.

Maatregelen tegen sluipverkeer

Op de Laan van Zevenhuizen is een groene golf ingesteld waardoor het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenparken) kan bereiken.

Daarnaast zijn er extra maatregelen gepland om doorgaand (sluip)verkeer door de wijk tegen te gaan:

 1. Gedeeltelijke afsluiting van de Laan van de Dierenriem, op de grens tussen het woongebied en het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, op maandag t/m zaterdag van 06.00 - 08.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
  Toelichting: deze afsluiting is vooral bedoeld om werkverkeer met de bestemming Apeldoorn Noord via de Laan van Zevenhuizen te laten rijden en niet door de wijk. We gaan de afsluiting vormgeven met automatisch beweegbare palen, bebording en bijbehorende verkeerslichten, zoals die nu in de busbaan staan. Hulpdiensten kunnen de palen op afstand bedienen, om deze in geval van nood te passeren. Overdag zijn de bedrijven vanuit de wijk bereikbaar.
  Hoe gaat de afsluiting van de Laan van de Dierenriem eruit zien?
 2. Sluiten van de Anklaarseweg, tussen de Symfoniestraat en de Pythagorasstraat, voor gemotoriseerd verkeer.
  Toelichting: Deze afsluiting is vooral bedoeld om de route naar de wijk Zuidbroek via de hoofdentree te markeren. De afsluiting wordt vormgegeven door palen, bebording en een wegversmalling. Hulpdiensten en strooiwagens kunnen de afsluiting passeren door de palen te laten zakken.
  Hoe gaat de afsluiting van de Anklaarseweg eruit zien?
 3. De busbaan en de aansluiting daarvan op de Anklaarseweg gaan veranderen; de busbaan wordt een weg waar iedereen gebruik van kan maken. Ten opzichte van de huidige situatie leggen we extra fietspaden in de berm van de weg aan. De fietsers kunnen vanaf de Sluisoordlaan met voorrang de Anklaarseweg oversteken en langs de busbaan fietsen. Aan de weg zelf wordt niets veranderd, het verschil is met name dat auto’s straks ook van deze rijstrook gebruik kunnen maken. Hoe komt de busbaan eruit te zien?

Distelvlinderlaan

We hebben besloten géén verkeersmaatregel te nemen of afsluiting te realiseren op de Distelvlinderlaan. Met de hierboven genoemde maatregelen, en de groene golf op de Laan van Zevenhuizen, is het risico op sluipverkeer via de Distelvlinderlaan erg klein. Bovendien zou met een afsluiting op de Distelvlinderlaan een zeer onduidelijke verkeerssituatie rond Het Kristal ontstaan. Natuurlijk gaan we wel een vinger aan de pols houden hoe het in de praktijk gaat lopen.

Vervolg

Wat moest er gebeuren?
Om het plan uit te kunnen voeren, moeten we verschillende procedures doorlopen: het nemen van verkeersbesluiten, het verlenen van vergunningen en het aanpassen van het bestemmingsplan. Deze trajecten hebben verschillende doorlooptijden. Daarom heeft de gemeenteraad in december 2018 besloten om deze trajecten gebundeld op te pakken.

Wat gebeurt er nu?
De voorstellen zijn klaar. We hebben dit via bewonersbrieven en aankondigingen in het Apeldoorns Stadsblad kenbaar gemaakt. Tot en met 2 januari 2020 waren de voorstellen in te zien en konden belanghebbenden hun mening over de voorstellen geven, door een zienswijze in te dienen. We zijn op dit moment nog bezig om alle reacties te verwerken en beoordelen. We bekijken daarbij of de reacties aanleiding zijn om de voorstellen aan te passen. Als alle reacties beoordeeld zijn worden de plannen voorgelegd aan het college en daarna aan de gemeenteraad. Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u schriftelijk bericht over wat er met uw opmerkingen is gedaan en wanneer de plannen besproken worden in de raad.

Bent u het daarna niet eens met de besluitvorming, dan kunt u bij de Raad van State in beroep gaan, als u eerder ook een zienswijze heeft ingediend.

Heeft u nog vragen?

We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Ook kunt u bellen met het gemeentenummer 14 055 (menukeuze 6), of een mail sturen naar zevenhuizenzuidbroek@apeldoorn.nl. • Totaaloverzicht verkeersmaatregelenBekijk een grotere versie