Ruimtelijke hoofdkeuzes van Apeldoorn

De vier samenhangende opgaven die beschreven staan in de Omgevingsvisie (stadmaken, vitale dorpen en buitengebied, versterken fysiek fundament en versterken sociaal fundament) vragen om keuzes voor de komende twintig jaar. Waar krijgt welke opgave een plek? We streven naar meervoudig ruimtegebruik en kijken hoe we kunnen voortbouwen op de huidige opzet van de stad, de wijken, de dorpen en het buitengebied. Op deze pagina staan de ruimtelijke hoofdkeuzes van Apeldoorn op een rij.

Groei faciliteren volgens de ladder van duurzame verstedelijking

 • 2/3 van de nieuwe woningen bouwen we in de bestaande stad.
 • Minimaal de helft van de te bouwen woningen is betaalbaar: sociale of middeldure huurwoningen of koopwoningen onder de NHG-kostengrens.
 • We differentiëren naar doelgroepen en kijken naar passende woonmilieus per gebiedsopgave.
 • We verdichten en vergroenen door ook de hoogte in te gaan.
 • 1/3 van ons woonprogramma realiseren we buitenstedelijk. Dit gaat gepaard met landschapsontwikkeling.
 • We kiezen voor ruimte en variatie, passend bij ons ‘royale’ DNA. Zo blijft er in de stad voldoende ruimte over voor open ruimte en groen.
 • We versterken het profiel van gezinsstad.
 • De dorpen ontwikkelen mee.
 • Nieuwe bedrijfslocaties sluiten aan op de structuur van de stad.

Binnenstad transformeren naar ‘Stadspark’ van Apeldoorn

 • Een kwart van de winkelruimte verdwijnt en maakt ruimte voor wonen en verblijffuncties.
 • We ontharden en vergroenen de openbare ruimte en creëren een uitnodigend karakter.
 • Dwaalmilieu van parken, hoven, stegen en straatjes voor voetgangers.
 • Groene ‘Parklijnen’ als programmatische dragers.
 • Autoluw met minder parkeren in het straatbeeld door auto’s te verleiden andere routes te nemen.
 • Fietser en voetganger krijgen prioriteit en duurzaam openbaar vervoer wordt dé vervoerswijze.
 • Groenontwikkeling van Hofstraat/Kanaalstraat tot Griftpark en van Hoofdstraat tot Parkstraat als bijdrage aan Stadspark.

Spoorzone intensiveren voor wonen, werken en opleiden

 • Centrale ligging, dichtbij centraal station dat zich ontwikkelt tot mobiliteitsknooppunt. Via de zuidzijde van de spoorlijn bereikbaar en waar voorzieningen als busstation, shared mobility-faciliteiten en parkeren worden gerealiseerd.
 • Er komen innovatieve en gestapelde woon-, werk- en onderwijsmilieus met ruimte voor ontmoetingsplekken en kenniscentra.
 • Een robuuste groene as verbindt het Hertzberger Park (voormalig CB) met Veldhuis.
 • We bouwen in een grotere dichtheid met hoogteaccenten.
 • Nieuwe verbindingen tussen noord- en zuidzijde van het station.

Kanaalzone verder ontwikkelen met nieuwe stedelijke transformatie

 • Een robuust lint met royaal groen aan weerszijden van het kanaal; fijnmazige verbindingen met omliggende stedelijke gebieden.
 • Het Zwitsalterrein blijft een ontwikkelplek waar ruimte is voor experiment en ontdekking, voor commerciële en maatschappelijke publieksfuncties.
 • Stedelijke woonvormen met een aantrekkelijke buitenruimte aan het kanaal vormen als recreatieve as een aanvullend woonmilieu in Apeldoorn.
 • Mix van wonen, maken, werken, verblijven, sporten en culturele activiteiten.
 • Ontwikkeling van Kayersbeek en Grift tot robuuste beekzones voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en gezond bewegen.

Nieuwe werkgelegenheid faciliteren en deel van huidige werkgebieden aan kanaal en spoor transformeren tot aantrekkelijke woon/werkgebieden

 • Nieuwe (logistieke) bedrijfslocaties aan de hoofdvervoersas A1.
 • Bestaande en soms minder passende bedrijvigheid binnen het stedelijke gebied wordt geleidelijk verplaatst of vervangen door passende functies.
 • Nieuwe duurzame werklocaties buiten de bestaande stad ter versterking van de ondernemende gezinsstad.

Grootschalige energieopwekking mogelijk maken door te clusteren in het landschap

 • Geen versnippering, maar concentratie in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling.
 • Binnen deze randvoorwaarden is eigen energie opwek voor dorpen ook mogelijk.
 • Tot 2030 is de ruimtelijke inpassing hard; na 2030 bepalen we dit op grond van keuze voor energiebron en laatste stand techniek.
 • Voor wind wordt de uitkomst van de RES in drie zoekgebieden ingepast.

Fysiek fundament versterken met natuurlijk systeem als uitgangspunt bij ontwikkeling

 • Gebiedsontwikkelingen volgen de ligging van het landschap; intensiveren op hogere delen met natuurfuncties op lagere delen in het landschap.
 • Beken, beekdalen en weteringen krijgen meer ruimte en zijn aanleiding voor natuurontwikkeling en een aantrekkelijker (recreatief) landschap.
 • We gaan verdroging tegen door bufferzones aan te leggen waar we water vasthouden.
 • We leggen nieuwe bossen aan.

Sociale, inclusieve stad bouwen

 • We realiseren gemengde woonwijken met een gevarieerd woningaanbod.
 • Voorzieningen blijven nabij met aandacht voor een sterke sociale infrastructuur.
 • We realiseren groen en uitnodigende buitenruimte op wijkniveau.
Uw Reactie
Uw Reactie