Samenvatting van de ruimtelijke hoofdkeuzes van Apeldoorn

Waar gaan we naar toe in 2040.

Groei faciliteren volgens de ladder van duurzame verstedelijking

 • 2/3 van de nieuwe woningen bouwen we in de bestaande stad.
 • Minimaal de helft van de te bouwen woningen is betaalbaar: sociale of middeldure huurwoningen of koopwoningen onder de NHG-kostengrens.
 • We differentiëren naar doelgroepen en kijken naar passende woonmilieus per gebiedsopgave.
 • We verdichten en vergroenen door ook de hoogte in te gaan.
 • 1/3 van ons woonprogramma realiseren we buitenstedelijk. Dit gaat gepaard met landschapsontwikkeling.
 • We kiezen voor ruimte en variatie, passend bij ons ‘royale’ DNA. Zo blijft er in de stad voldoende ruimte over voor open ruimte en groen.
 • We versterken het profiel van gezinsstad.
 • De dorpen ontwikkelen mee.
 • Nieuwe bedrijfslocaties sluiten aan op de structuur van de stad.

Binnenstad transformeren naar ‘Stadspark’ van Apeldoorn

 • Een kwart van de winkelruimte verdwijnt en maakt ruimte voor wonen en verblijffuncties.
 • We ontharden en vergroenen de openbare ruimte en creëren een uitnodigend karakter.
 • Dwaalmilieu van parken, hoven, stegen en straatjes voor voetgangers.
 • Groene ‘Parklijnen’ als programmatische dragers.
 • Autoluw met minder parkeren in het straatbeeld door auto’s te verleiden andere routes te nemen.
 • Fietser en voetganger krijgen prioriteit en duurzaam openbaar vervoer wordt dé vervoerswijze.
 • Groenontwikkeling van Hofstraat/Kanaalstraat tot Griftpark en van Hoofdstraat tot Parkstraat als bijdrage aan Stadspark.

Spoorzone intensiveren voor wonen, werken en opleiden

 • Centrale ligging, dichtbij centraal station dat zich ontwikkelt tot mobiliteitsknooppunt. Via de zuidzijde van de spoorlijn bereikbaar en waar voorzieningen als busstation, shared mobility-faciliteiten en parkeren worden gerealiseerd.
 • Er komen innovatieve en gestapelde woon-, werk- en onderwijsmilieus met ruimte voor ontmoetingsplekken en kenniscentra.
 • Een robuuste groene as verbindt het Hertzberger Park (voormalig CB) met Veldhuis.
 • We bouwen in een grotere dichtheid met hoogteaccenten.
 • Nieuwe verbindingen tussen noord- en zuidzijde van het station.

Kanaalzone verder ontwikkelen met nieuwe stedelijke transformatie

 • Een robuust lint met royaal groen aan weerszijden van het kanaal; fijnmazige verbindingen met omliggende stedelijke gebieden.
 • Het Zwitsalterrein blijft een ontwikkelplek waar ruimte is voor experiment en ontdekking, voor commerciële en maatschappelijke publieksfuncties.
 • Stedelijke woonvormen met een aantrekkelijke buitenruimte aan het kanaal vormen als recreatieve as een aanvullend woonmilieu in Apeldoorn.
 • Mix van wonen, maken, werken, verblijven, sporten en culturele activiteiten.
 • Ontwikkeling van Kayersbeek en Grift tot robuuste beekzones voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en gezond bewegen.

Nieuwe werkgelegenheid faciliteren en deel van huidige werkgebieden aan kanaal en spoor transformeren tot aantrekkelijke woon/werkgebieden

 • Nieuwe (logistieke) bedrijfslocaties aan de hoofdvervoersas A1.
 • Bestaande en soms minder passende bedrijvigheid binnen het stedelijke gebied wordt geleidelijk verplaatst of vervangen door passende functies.
 • Nieuwe duurzame werklocaties buiten de bestaande stad ter versterking van de ondernemende gezinsstad.

Grootschalige energieopwekking mogelijk maken door te clusteren in het landschap

 • Geen versnippering, maar concentratie in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling.
 • Binnen deze randvoorwaarden is eigen energie opwek voor dorpen ook mogelijk.
 • Tot 2030 is de ruimtelijke inpassing hard; na 2030 bepalen we dit op grond van keuze voor energiebron en laatste stand techniek.
 • Voor wind wordt de uitkomst van de RES in drie zoekgebieden ingepast.

Fysiek fundament versterken met natuurlijk systeem als uitgangspunt bij ontwikkeling

 • Gebiedsontwikkelingen volgen de ligging van het landschap; intensiveren op hogere delen met natuurfuncties op lagere delen in het landschap.
 • Beken, beekdalen en weteringen krijgen meer ruimte en zijn aanleiding voor natuurontwikkeling en een aantrekkelijker (recreatief) landschap.
 • We gaan verdroging tegen door bufferzones aan te leggen waar we water vasthouden.
 • We leggen nieuwe bossen aan.

Sociale, inclusieve stad bouwen

 • We realiseren gemengde woonwijken met een gevarieerd woningaanbod.
 • Voorzieningen blijven nabij met aandacht voor een sterke sociale infrastructuur.
 • We realiseren groen en uitnodigende buitenruimte op wijkniveau.
Uw Reactie
Uw Reactie