Vergadering 10 oktober

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 10 oktober 2023

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
H.G. Luitjes, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

P.C.J. Messerschmidt, wethouder

1. Vaststellen notulen van 3 oktober 2023
De notulen zijn (on)gewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

2. Bewegwijzering en locatie genderneutrale toiletten
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Het college verzoeken om een besluit te nemen over de bewegwijzering en locatie van de genderneutrale toiletten, waarbij twee vragen aan de orde zijn:
 2. de genderneutrale toiletten op de begane grond of 1e etage;
 3. de bestikkering in kleur of volledig zwart.

Besluit: Het college besluit genderneutrale toiletten in één toiletgroep op de begane grond te situeren en kiest voor een zwarte bestikkering.

3. Nota interne beheersing en rechtmatigheid
Voorstel van de afdeling Concernzaken:

1. De nota “interne beheersing en rechtmatigheid” vast te stellen en daarmee:

 • Te bepalen dat het normenkader voor de controlewerkzaamheden van de accountant wordt vastgesteld door de Raad;
 • De verantwoordingsgrens voor een goedkeurende accountantsverklaring op 1% van de gerealiseerde lasten inclusief toevoeging aan de reserves te bepalen;
 • Geconstateerde fouten en onzekerheden (afwijkingen) boven de verantwoordingsgrens op te nemen in de rechtmatigheidsverantwoording;
 • De rapportagegrens voor afwijkingen beneden de verantwoordingsgrens op € 300.000 vast te stellen en daarover te rapporteren in de paragraaf bedrijfsvoering;
 • Te bevestigen dat de huidige verordening doelmatigheid en doeltreffendheid – na analyse en vergelijk met de modelverordening van de VNG – geen aanpassing behoeft.

1. De vernieuwde controleverordening volgens art. 213 Gemeentewet vast te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

4. Gespreksnotitie ‘Sturen op maatschappelijke opgaven’ t.b.v. bespreking in gemeenteraad
Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. De gespreksnotitie ‘Sturen op maatschappelijke opgaven’ vaststellen en aanbieden aan het raadspresidium t.b.v. bespreking met de gemeenteraad op 26 oktober 2023.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

5. Zienswijze Concept Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Verzoek aan het college om kennis te nemen van de concept Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027.
 2. Verzoek aan het college om in te stemmen met de zienswijzebrief.
 3. Het Presidium verzoeken de zienswijze op de concept Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. De kernpunten van de zienswijze zijn:

  De raad stemt in met de voorgestelde zienswijzebrief waarin wordt ingestemd met de concept Bestuursagenda GGD NOG 2023-202 met de volgende aandachtspunten:
  • Na het vaststellen van de Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 zal deze concreet worden gemaakt in de uitwerkingsplannen per subregio. De raad verzoekt de GGD om deze plannen aan te laten sluiten op het regioplan voor IZA, de GALA-plannen van de gemeenten en andere lokale plannen zoals in Apeldoorn het Actieplan Preventie en Gezondheid.
  • In de concept Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 staan vier gezondheidsdoelen beschreven (1. Vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, 2. Mentale gezondheid, 3. Gezonde leefstijl en 4. Gezonde fysieke en sociale leefomgeving). De raad verzoekt de GGD NOG om de gezondheidsdoelen op te nemen in de reguliere planning en control cyclus (programmabegroting, jaarverslagen en bestuursrapportages).
  • De raad zou graag willen weten of de uitvoering van de Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 gevolgen heeft voor de programmabegroting van de betreffende jaren?

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6. Beantwoording brief FAO over verzoek incidentele ontheffing winkeltijden
Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Instemmen met de beantwoording van de brief vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.\
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de FAO.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

HAMERSTUKKEN

7. Publicatie Buurtbelever onderzoeksresultaten
Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Kennis nemen van: Het naar buiten brengen van de resultaten van het Buurtbelever 2022 onderzoek door openbare publicatie en communicatie van het nieuwe Buurtbelever dashboard op www. apeldoorn.incijfers.nl.
 2. Instemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat in het collegevoorstel en in de brief redactionele wijzigingen worden aangebracht.

8. Raadsbrief 24 Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders

Voorstel van de afdeling Communicatie- en Kabinetszaken:

1. Instemmen met editie 24 van deze periodieke raadsbrief over de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Met:

 • informatie over de Apeldoornse inbreng aan de Regionale Regietafel Migratie en Integratie;
 • toelichting op de opvang van amv’ers in Beekbergen;
 • update opvang Oekraïners.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijzigingen wordt aangebracht.

9. Aanvraag Startbouwimpuls (SBI)
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. In te stemmen met het indienen van de SBI aanvraag voor zeven woningbouwprojecten, waarbij ná toekenning van de subsidie de staatssteunvoorwaarden op projectniveau worden uitgevoerd.
 2. Ondertekenen van bijgevoegde brief die als begeleidende brief bij de aanvraag wordt meegezonden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel en mandateert de portefeuillehouder met betrekking tot de definitieve inbreng van projecten.

10. Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Stedendriehoek
Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. Het concept-raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en concept-zienswijzebrief vaststellen.
 2. Het presidium verzoeken om het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stedendriehoek te agenderen voor het uitbrengen van een zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de Stedendriehoek.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

11. Actieplan Landbouw, samen werken aan een toekomstbestendige landbouw in Apeldoorn
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Het Actieplan Landbouw vast te stellen;
 2. Het Presidium te verzoeken om het Actieplan Landbouw na behandeling in de PMA ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12. Aanpassing opstapplekken touringcar Leerlingenvervoer
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Ten behoeve van het inzetten van een touringcar binnen het Leerlingenvervoer, stemt het college in per 17 oktober 2023:
  • De Kooikersplaats 1-4, 7328 AW Apeldoorn, aan te wijzen als opstapplaats;
  • De aanwijzing voor de opstapplaats bij de BP Express, Laan van Kuipershof 10, 7327AX Apeldoorn in te trekken.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

13. Zonstrategie Apeldoorn, pak de zon
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. De zonstrategie Apeldoorn ‘pak de zon’ vast te stellen als uitvoeringstrategie met
  • een koers voor 2030, op basis van inzicht in actuele ontwikkelingen en kaders;
  • een actieplan met acties per doelgroep, gericht op gebieden en voor het omgaan met netcongestie.
 2. Het raadspresidium te verzoeken de zonstrategie voor te leggen aan de raad voor consultatie in de PMA.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

14. Straatnaamgeving A. den Doolaardhof
Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. In te stemmen met de naam A. den Doolaardhof (onderschrift: schrijver 1901-1994),  een nieuw te benoemen straat in Apeldoorn. Zoals afgebeeld op de Toba kaartbijlage. Straatcode 07587, Buurtcode 12.04 Miggelenberg, Woonplaatscode 2257.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

15. Straatnaamgeving Het Burlington Park
Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. In te stemmen met de naam Het Burlington Park, een nieuw te benoemen openbare ruimte in Apeldoorn. Zoals afgebeeld op de Toba kaartbijlage. Straatnaamcode: 07589, Buurtcode 06-05 Groot Zonnehoeve, Woonplaatscode 3560 Apeldoorn.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

16. Begroting Stichting Apeldoorns Archief 2024
Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. De begroting van de Stichting Apeldoorns Archief 2024 volgens haar statuten goed te keuren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

17. Verhoging subsidie Tactus Preventie
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Akkoord met de verhoging van het subsidiebedrag a €40.000 zodat Tactus Verslavingszorg preventieactiviteiten kan uitvoeren bij scholen en instellingen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

18. Subsidieregeling Toekomst Bestendig Wonen VvE’s Gelderland gemeente Apeldoorn
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. De subsidieregeling Toekomstbestendig Wonen VvE's Gelderland gemeente Apeldoorn vast te stellen. Deze is in samenwerking met de provincie Gelderland en de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
 2. Het subsidieplafond voor de jaren 2023 en 2024 in totaal vast te stellen op € 2.000.000,00.
 3. In te stemmen met het hergebruiken van de revolverende middelen uit het fonds.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

19. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn op grond van artikel 34 Regelement van Orde naar aanleiding van berichtgeving over toename nieuwe tabakswinkels
Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

20. Schriftelijke vragen over huishoudelijke hulp
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 1. Het college neemt kennis van:
  • het resultaat en vervolg op de brief van de burgemeesters en commissarissen van de Koning dd. 6 oktober 2023;
  • de agenda van de raadsvergadering van 12 oktober 2023;
  • de brief van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel over het aanwijzen van een lid Algemeen Bestuur voor het bestuur van de nieuwe, gefuseerde Omgevingsdienst Veluwe. Het college ziet een voorstel hierover tegemoet;
  • de brief van de provincie waarin gemeld wordt dat Henri Lenferink beëdigd is als waarnemend commissaris van Koning van Gelderland;
  • de bijdrage van Karen van Oudenhoven op de G40-netwerkdag dd. 29 september in Hengelo;
  • de besluitenlijst van Gedupeerde Staten dd. 26 september 2023;
  • het spoedbesluit over een brief aan een inwoner in Uddel.
 2. De burgemeester meldt dat het 24-uurs toezicht op het Hertzbergerpark met een week is verlengd. Daarna wordt de situatie opnieuw bezien.
  Het college neemt hier kennis van.
 3. Wethouder Wenzkowski meldt dat de rechter uitspraak heeft gedaan in een zaak rondom de kap van een boom.
  Het college neemt hier kennis van.
 4. Wethouder Prins doet verslag van de uitreiking vrijwilligerswaardering en grote deelname aan de ‘beursvloer’ in Orpheus.
  Het college neemt hier met waardering kennis van.

Vastgesteld op 12 oktober 2023.

de secretaris,

S. de Bruin

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie