Vergadering 26 oktober

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 26 oktober 2023

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

 

BESPREEKSTUKKEN

1. Regiodeal Stedendriehoek
Voorstel van de afdeling Concernzaken:

  1. In te stemmen met de basis tekst propositie regiodeal tot deelname aan de vijfde tranche Regiodeals
  2. In te stemmen met inspanningsverplichting voor het vinden van cofinanciering voor projecten die vanuit onze gemeente worden voorgesteld om als trekker of contribuant aan deel te nemen  

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat de burgemeester mandaat wordt verleend om redactionele wijzigingen in de tekst als bedoeld onder 1. aan te brengen.
Het besluit wordt ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht.

Ex Agenda/ Rondvraag

-

Vastgesteld op 31 oktober 2023.

 

de secretaris,

S. de Bruin

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

 

Uw Reactie
Uw Reactie