Vergadering 24 oktober

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 24 oktober 2023

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

0. Opening 

Het college heet wethouder Derks van harte welkom. 

1. Vaststellen notulen van 12 oktober 2023
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

2. Septembercirculaire 2023
Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. Kennis te nemen van de Apeldoornse monitor Brede Welvaart, opgeleverd door het CBS.
 2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3. Jaarverslag Leerplicht 2021-2022
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis te nemen van het bijgevoegde jaarverslag over de uitvoering van leerplicht over het schooljaar 2021-2022;
 2. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

4. Update Apeldoorns Paleisweekend

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. De voorbereidingen voor het Apeldoorns Paleisweekend zijn inmiddels in volle gang. College wordt gevraagd de bijgevoegde (concept)raadsbrief met een update over het weekend ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

5. Energietoeslag 2023 tweede deel
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Het resterende deel van € 800 van de energietoeslag 2023 (totale hoogte € 1.300) uitkeren  aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum;
 2. Aan huishoudens met een inkomen tussen 130% en 140% een eenmalige energietoeslag 2023 verstrekken ter hoogte van € 350 zoals opgenomen in het Actieplan Armoede; 
 3. Beleidsregels eenmalige energietoeslag, tweede verstrekking 2023 vaststellen;
 4. De Gemeenteraad voor te stellen om het verwachte tekort van maximaal € 1 miljoen te dekken uit de algemene reserve die in 2023 extra gevoed wordt door de hogere algemene uitkering die blijkt uit de septembercirculaire 2023;
 5. De raad in kennis stellen van dit besluit.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6. Haalbaarheidsonderzoek Host-City Beekbergsebroek
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek Host-City Beekbergsebroek dat in dit gebied, mede conform de randvoorwaarden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Host-City concept bestaande uit een vaste kern van 300 woningen en 200 Hostkavels haalbaar wordt geacht; Instemmen met, in aanvulling op punt 1, een extra opgave van 150, conform de verdeelsleutel van het ministerie van BZK komt dit uit op het realiseren van 90 extra vaste kernwoningen en 60 Hostkavels, op één of meer nader te bepalen locaties binnen onze gemeente;
 2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de Raad wordt gevraagd in te stemmen met de conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek. Voorts wordt de raad gevraagd of:
  • de raad wil dat het college uitwerking gaat geven aan Host-City Beekbergsebroek als eerste fase van de woningbouwontwikkeling in de Stadsrand Zuid;
  • ze positief staat tegenover een extra opgave voor 90 vaste kern woningen en 60 Hostkavels met betrekking tot andere locatie(s) binnen de gemeente.
 3. Kennisnemen van de bijgevoegde presentatie zoals deze op 26 oktober in de PMA zal worden gehouden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

7.  Actualisatie Kadernota Evenementen 2024
Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Het college verzoekt de raad tot het vaststellen van de geactualiseerde Kadernota Evenementen 2024, waarvan de kernpunten zijn:
  1. Integraal karakter: de Kadernota Evenementen 2024 fungeert als richtlijn voor het mogelijk maken van alle evenementen (citymarketing, sport, cultuur, maatschappelijk etc.);
  2. De Kadernota Evenementen 2024 heeft de volgende drie hoofddoelstellingen:
   1. Het stimuleren van ‘brede welvaart’ door voldoende evenementen die (gratis) toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking, voor jong en oud;
   2. De profilering van Apeldoorn versterken met evenementen die aansluiten bij de kernwaarden royaal & groen;
   3. Een goede spreiding tussen rust en reuring door te werken vanuit een Evenementenjaarkalender;
 1. Het college verzoekt de raad in te stemmen met per 1 februari het intrekken van het Evenementenbeleid ‘De levendige stad’ (2015) en inwerkingtreding van de geactualiseerde Kadernota Evenementen 2024;
 2. Het college stemt in met het zetten van vervolgstappen om uitvoering te geven aan de Kadernota Evenementen 2024 nadat de raad deze heeft vastgesteld, waaronder:
  1. Uitwerken van een evenementenbeleid door de burgemeester met betrekking tot o.a. vergunningen, veiligheid en handhaving;
  2. Uitwerken/wijzigen van een subsidieregeling door het college van B&W;
  3. Aanpassen van de APV door de gemeenteraad;
  4. Actualisatie van de locatieprofielen en onderzoeken van de behoefte naar een nieuw evenemententerrein, waarbij we voldoende evenementenlocaties behouden en de evenementen op deze locaties fysiek faciliteren;
  5. Toewerken naar één evenementendesk, om shop- en zoekgedrag bij organisatoren te harmoniseren;
  6. Invoeren van een jaarkalender voor evenementen voor een goede balans tussen rust en reuring;
  7. Toewerken naar één overzicht van mogelijke financiële ondersteuning voor evenementen, inclusief bijbehorende subsidieregeling(en);
  8. Meerjarige subsidies mogelijk maken voor vaste evenementen;
  9. Verbeteren van de bekendheid en promotie van evenementen in samenwerking met Apeldoorn Partners;
  10. Organiseren van twee jaarlijkse kennissessies voor organisatoren;
  11. Een strakkere handhaving op de aanvraagtermijn voor vergunningen voor een goede beoordeling van aanvragen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

Wethouder Van den Berge tekent daarbij aan dat hij geen voorstander is van evenementen die strijdig zijn met principiële overwegingen zoals de zondagsrust.

8. Stedenbouwkundig plan Molenstraat Centrum en wijziging grondexploitatie
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Vaststellen van het ‘Stedenbouwkundig plan ‘Apeldoorn Molenstraat Centrum d.d.27 juli 2023 (oostelijk perceel) en het schetsontwerp openbare ruimte MSC dd 17-08-2023 (westelijk perceel), waarmee het ruimtelijk kader wordt vastgelegd voor de realisatie van 76 woningen in het goedkope segment in een groene setting zoals weergegeven in het ‘Masterplan Veldhuis d.d. november 2023’.
 2. Het parkeren voor deze ontwikkeling over te hevelen naar de gemeentelijke parkeergarage Koningshaven waarbij gebruik wordt gemaakt van de afkoopregeling zoals opgenomen in Beleidsregel Parkeren 2019 en dit bedrag (€972.000) op basis van toepassing van de hardheidsclausule ten gunste van haalbaarheid van de ontwikkeling kwijt te schelden.
 3. Op basis van de Beleidsregel Parkeren 2019 voor dit project 61 parkeerrechten beschikbaar te stellen en dit vast te leggen in de nog te sluiten koop- en realisatieovereenkomst.
 4. Het wijzigen van het grondbedrijfcomplex ‘Veldhuis – Molenstraat Centrum’ die door uw raad op 8 juli 2021 is geopend op basis van de in dezelfde raadsvergadering vastgestelde ‘Gebiedsvisie Veldhuis’. Het huidige financiële kader van deze grondexploitatie is vastgesteld met het MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) 2023 in mei 2023.
 5. Voor het aanvullende voorzienbare tekort van € 1,63 miljoen (contante waarde per 1-1-2023) een storting te doen in de aanwezig verliesvoorziening, te dekken uit de voorziening sociaal deficiet (€ 158.000) en het restant uit het de Algemene Reserve (€ 1,47 miljoen).
 6. In 2024 de Algemene Reserve aan te vullen met € 1,47 miljoen ter compensatie van de onttrekking in 2023 en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Apeldoorn Ontwikkelt Fonds, vanuit het deel strategische verwervingen/negatieve grondexploitaties.
 7. Vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

9. Vaststellen Masterplan Veldhuis
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Masterplan Veldhuis vaststellen;
 2. De raad via het presidium voor te stellen:
  • Kennis te nemen van de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Masterplan Veldhuis;
  • Met betrekking tot de zienswijzen die op het ontwerp Masterplan Veldhuis naar voren zijn gebracht, besluiten zoals in de bijgevoegde Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Masterplan Veldhuis is aangegeven;
  • Met betrekking tot de ambtshalve wijzigingen zoals deze in Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Masterplan Veldhuis zijn aangegeven overeenkomstig besluiten zoals in deze genoemde nota is aangegeven;
  • Het Masterplan Veldhuis vaststellen als kader voor de ontwikkeling van Veldhuis;
  • Een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar stellen ten behoeve van de verdere uitwerking van deze ontwikkeling en te dekken uit bij de MPB 2023-2026 gereserveerde investeringsruimte voor co-financiering als onderdeel van het programma Stadmaken op de Veluwe;
 3. Indieners van een zienswijze op de gebruikelijke wijze informeren en de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Masterplan Veldhuis via de website Apeldoorn-Veldhuis geanonimiseerd beschikbaar stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht en het dictum onder 2.e. aan te vullen met “en de daarop betrekking hebbende begrotingswijziging 2023-25 vast te stellen”.

HAMERSTUKKEN

10. Indienen subsidie Regeling Realiseren Sociale Huurwoningen Molenstraat Centrum
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief RSH aan de Provincie Geldeland waarin verklaard wordt dat er geen ongedekt restant voor het publiek tekort is bij positieve besluit op de aanvraag van de subsidie.
 2. Instemmen met bijgevoegde RSH-aanvraag met 15 bijlagen en indiening;
 3. De portefeuillehouder namens het college te mandateren de aanbiedingsbrieven te ondertekenen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.
Besluit: Het college verleent wethouder P.C.J. Messerschmidt mandaat om de aanbiedingsbrieven te ondertekenen.

11. Raadsbrief informatiebijeenkomst ontwikkelingen jeugdzorg 16 november 2023 i.r.t. Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. De raad via bijgevoegde raadsbrief te informeren over de timing van de informatiebijeenkomst ontwikkelingen jeugdzorg voor raadsleden van 16 november 2023 in relatie tot behandeling van het Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12. Afdoening motie Turn it Around
Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Instemmen met het verzenden van een raadsbrief ter afdoening van de motie Turn it Around; 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

13. Voortgang Energieambitie: energiemonitor 2023
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met het verzenden van bijgaande brief aan de gemeenteraad, waarin een toelichting wordt gegeven op de energiemonitor 2023 (voor de periode t/m 2021). De belangrijkste conclusie is dat we 7,4% van de ambitie energieneutraal hebben gerealiseerd, terwijl de prognose was om in 2021 9,3% energieneutraal te zijn. Belangrijkste oorzaak van het achterblijven op de prognose is dat het bruto energiegebruik niet is gedaald, maar zelfs licht is gestegen. Het gerealiseerde cijfer over 2020 was 6,8%. Dit betekent wel een toename van de energieneutraliteit, maar minder dan nodig was om de beoogde lijn omhoog te volgen. Belangrijkste bijdrage aan de toename komt door de groei van de opwek van elektriciteit met zonnepanelen, zowel op daken als in zonneweides.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

14.Raadsbrief voortgang project SGG
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis nemen van de voortgang van het project SGGZ;
 2. De raad hierover informeren door middel van de bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

15. Raadsbrief start verwijderen multipoints RadioLED
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met het versturen van een brief aan de raad over de start van het verwijderen van de multipoints RadioLED.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

16. Raadsbrief voortgang Casco Zuidrand
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de raadsbrief, waarin de ontwikkeling van het ruimtelijk casco (uitwerking van het gebiedsprofiel voor het gebied ten zuiden van de A1 zoals in de omgevingsvisie opgenomen) tot nu toe, de plek van Host City en de planning voor de verdere uitwerking van het casco wordt beschreven;
 2. De raadsbrief toe te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

17. Antwoordbrief aan 50 Plus over ouderenzorg
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. 50Plus met bijgaande (concept)brief antwoorden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

18. Antwoordbrief LeerlingenLighthouseteam Het Kompas
Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. In te stemmen met het verzenden van de antwoordbrief vanuit het college;
 2. Een afschrift van deze brief delen met de raad;
 3. Nader onderzoek uit te laten voeren naar het probleem dat door de leerlingen wordt geschetst.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

19. Raadbrief voortgang gebiedsproces GEUS
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met het per raadsbrief informeren van de raad over de voortgang van het gebiedsproces GEUS.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

20. Vaststellen bestemmingsplan Tracébesluit Rijksweg A1
Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Tracébesluit Rijksweg A1 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld om een aantal ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen. Het raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en de Nota zienswijzen zijn bijgevoegd.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

21. Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtstraat 4, 6B en 6C
Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken om bestemmingsplan Eendrachtstraat 4, 6B en 6C ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld:
  • om aan de zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan over de dubbele ontsluiting aan De Zeis en de Eendrachtstraat, en over mogelijke schaduw van bomen op zonnepanelen tegemoet te komen;
  • aan de overige zienswijzen niet tegemoet te komen;
  • de ambtshalve wijziging die in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is beschreven, in het bestemmingsplan aan te brengen;
 2. Dit onder de voorwaarde dat de stikstofberekening van 13 maart 2023 wordt vervangen door een berekening met de geactualiseerde AERIUS calculator 2023 met vergelijkbare uitkomst.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 

22. Algemene vergadering van Aandeelhouders van Accres Holding BV, Accres Apeldoorn BV en Accres Shared Services BV op 25-10-2023
Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Kennis nemen van de agendapunten en de onderliggende stukken voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Accres Holding BV, Accres Apeldoorn BV en Accres Shared Services BV van 25 oktober a.s.;
 2. Instemmen met:
  • de jaarrekening 2022 Accres Holding;
  • de jaarrekening 2022 Accres Apeldoorn;
  • de jaarrekening 2022 Accres Shared Services;
  • het toevoegen van het resultaat aan de algemene reserves van Accres;
  • déchargeverlening aan de directie voor het gevoerde beheer;
  • het benoemen van Eshuis Accountants en Adviseurs als nieuwe accountant voor Accres met ingang van jaarrekening 2023; en
 3. De raad in kennis stellen van de genomen besluiten.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

23. Beantwoording mails aan de Raad over woonconcept en woningtekort
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Voorstel tot beantwoording van de mail aan de Raad met bijgevoegde antwoordbrieven

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

24. Belasting- en tariefsverordeningen 2024, en het kwijtscheldingsbesluit 2024
Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Instemmen met de belasting- en tariefsverordeningen 2024 en het kwijtscheldingsbesluit 2024, in lijn met de voorstellen voor tariefswijziging, zoals vermeld in de paragraaf lokale heffingen van de MPB 2024-2027;
 2. Het collegebesluit en bijbehorende verordeningen toe te voegen aan het aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit behorende bij de Meerjaren Programma begroting 2024-2027 (conform Collegevoorstel erratum MPB). Een apart raadsvoorstel en besluit is hierbij niet aan de orde.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

25. Schriftelijke vragen van D66, WijApeldoorn en BVNL Apeldoorn over camping De Marshoeve
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennisname brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.


Besluiten van niet-openbaar naar openbaar

26. Opzegbrief voor jaarplaatshuurders op Camping De Marshoeve
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de bijgevoegde opzegbrief voor de huurders van een jaarplaats op camping De Marshoeve.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.
Dit besluit is openbaar vanuit de vergadering van 12 september 2023 (vastgesteld 19 september 2023).

27. Raadsbrief Stand van zaken Camping De Marshoeve
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken op camping De Marshoeve.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.
Dit besluit is openbaar vanuit de vergadering van 3 oktober 2023 (vastgesteld 10 oktober 2023).

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van:
  • De brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s en Burgemeesters van de gemeenten in Nederland van 20 oktober 2023 over het Verzoek versnellen realiseren opvang ontheemden uit Oekraine door gemeenten;
  • De Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 3 oktober 2023;
  • De brief van de burgemeesters van Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Harderwijk, Barneveld, Scherpenzeel en Putten van 18 oktober 2023 aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland over het samenleven met de wolf;
  • De brief namens het Dagelijks bestuur van de GGD NOG van 17 oktober 2023 over de portefeuilleverdeling;
  • De brief aan het college van het raadspresidium van de gemeente Apeldoorn van 10 oktober 2023 over beleid in het kader van donaties aan rampgebieden;
  • De brief van de voorzitter van het Veiligheidsberaad van 12 oktober 2023 over de Reactie op de eerste tranche two-pagers ten behoeve van de herziening van de Wet veiligheidsregio’s;
  • De brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst van 5 oktober 2023 aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland over provinciale subsidiering;
  • De Memo van 10 oktober 2023 over het Investeringsbudget provincie Gelderland 2024;
  • De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2023 over de Aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties;
  • De Nieuwsbrief Gelre ziekenhuizen oktober 2023;
  • De Bijlage bij het NRC van 19 oktober 2023 “Natuur, kunst en architectuur omarmd”;
  • De uitnodiging van de VNG voor (digitale) bijeenkomsten strategie nieuw kabinet in aanloop naar de Najaars Algemene Ledenvergadering 1 december 2023;
  • De vacatures voor bestuursleden van de VNG Gelderland.

Het college neemt hier kennis van.

CONSTITUEREND BERAAD

 1.  Vaststellen portefeuilleverdeling
  Besluit: Het college stelt op basis van de Portefeuilleverdeling uit bijlage 1. van het Coalitieakkoord “Handen uit de mouwen, aan de slag!” van 21 april 2022 (gewijzigd bij besluit van 22 december 2022 en bij besluit van 4 juli 2023) de portefeuilleverdeling vast, waarbij de portefeuille en het 1e locoburgemeesterschap ongewijzigd overgaat van (voormalig) wethouder J. Joon naar wethouder N.G. Derks met de opmerking dat wethouder P.C.J. Messerschmidt tot en met 31 december 2023 het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek blijft waarnemen.
 2. Vaststellen vervangingsregeling
  Besluit: Het college stelt de vervangingsregeling vast, waarbij wethouder N.G. Derks in de plaats van (voormalig) wethouder J. Joon treedt.

 

Vastgesteld op 31 oktober 2023.

 

de secretaris,
S. de Bruin

 

de burgemeester,
A.J.M. Heerts

 

Uw Reactie
Uw Reactie