Vergadering 12 oktober

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 12 oktober 2023

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
D.S. Huizer, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
H.G. Luitjes, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

P.C.J. Messerschmidt, wethouder
H. van den Berge, wethouder

1. Vaststellen notulen van 10 oktober 2023
De notulen zijn gewijzigd in punt 2, voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

2. Raadsbrief Monitor Brede Welvaart

Voorstel van de afdeling Informatie:

  1. Kennis te nemen van de Apeldoornse monitor Brede Welvaart, opgeleverd door het CBS.
  2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Vastgesteld op 24 oktober 2023.

de secretaris,

S. de Bruin

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

 

Uw Reactie
Uw Reactie