Noodbevel boerenprotest 7 februari 2024

De burgemeester van de gemeente Apeldoorn overwegende dat

 • het plan van de landelijke overheid en/of de Europese Unie tot het nemen van (regelgeving met betrekking tot) stikstofmaatregelen bij de boeren, leidt tot maatschappelijke onrust waarbij op social media is en wordt opgeroepen om collega boeren te bevrijden die bij eerdere onregelmatigheden zijn aangehouden door de politie;
 • deze maatschappelijke onrust in de afgelopen week op meerdere plaatsen in het land, waaronder in Apeldoorn, geëscaleerd is, waarbij geweld werd gepleegd jegens politie en andere hulpdiensten en vernielingen werden aangericht;
 • in het regionaal overleg is afgesproken dat demonstreren mag, maar blokkeren niet. Als overheid is de burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners en hun eigendommen;
 • eerdere acties hebben geleid tot ernstige openbare orde verstoring;
 • bij eerdere ernstige openbare orde verstoringen door deze groeperingen en personen gebruik is gemaakt van landbouwvoertuigen en waarmee de hulpverlening en de handhaving ernstig werd gehinderd;
 • het, gelet op de hiervoor omschreven recente gebeurtenissen én de oproep om samen te komen op en rond het politiebureau te Apeldoorn op 7 februari 2024, een hoog risico bestaat op ernstige verstoringen van de openbare orde,
 • hem uit ambtsbericht is gebleken dat er groeperingen en personen naar Apeldoorn en meer in het bijzonder het politiebureau te Apeldoorn afreizen om binnen te dringen en hun collega’s te bevrijden voor zo ver zij daar zich zouden bevinden. Het vorenstaande is bevestigd door de politie;
 • dat daardoor de openbare orde dreigt te worden verstoord en de overheidsdiensten en overige betrokkenen in de uitvoering van hun taken worden belemmerd;
 • de dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft dat van ernstige vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde moet worden gesproken. Onder ‘ernstige verstoring’ wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat personen in conflict raken met de politie of op een andere manier de openbare orde verstoren en de organisaties, zoals de politie, het onmogelijk maken hun werkzaamheden te verrichten;
 • hem (uit ambtsberichten) is gebleken dat personen aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde, negeren;
 • hierdoor van ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden moet worden gesproken; onder ‘ernstige wanordelijkheden’ wordt in dit verband verstaan: dat een individu, diverse personen en/ of groepen met elkaar dan wel met de politie in ernstige confrontatie komen, dan wel vernielingen aanricht(en), dan wel het openbare leven in de gemeente Apeldoorn in ernstige mate verstoort/verstoren dan wel onmogelijk maakt/maken;
 • de reguliere beschikbare juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de openbare orde te voorkomen;

Gelet op artikel 175 Gemeentewet;

BEVEELT

Voor groepen die zich bevinden in Apeldoorn

 • a. al degenen die aanwezig zijn in Apeldoorn (zie bijgevoegde kaart) en kennelijk behoren tot de groep c.q. groepen openbare orde verstoorders en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen, meegebrachte voorwerpen, landbouwvoertuigen, of anderszins kenbaar maken of daartoe een redelijk vermoeden geven, danwel door politie of buitengewone opsporingsambtenaar als zodanig zijn herkend en op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zich op eerste aanzegging van de politie of buitengewone opsporingsambtenaar te begeven op een door de politie of buitengewone opsporingsambtenaar te bepalen wijze en volgens een door de politie of buitengewone opsporingsambtenaar te bepalen route en/of door de politie of buitengewone opsporingsambtenaar aan te geven richting te verwijderen uit de gemeente Apeldoorn, voor zover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn;
 • b. al degenen, voor zover woonachtig in Apeldoorn en die kennelijk behoren tot de groep c.q. groepen openbare orde verstoorders en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen, landbouwvoertuigen, meegebrachte voorwerpen of anderszins kenbaar maken of daartoe een redelijk vermoeden geven, danwel door politie of buitengewone opsporingsambtenaar als zodanig zijn herkend en op en of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zich te begeven buiten de bijgevoegde kaart aangegeven gebieden (rood omrand), voor zover zij niet woonachtig zijn in de aangegeven gebieden;
 • c. al degenen die kennelijk behoren tot de groep c.q. groepen openbare orde verstoorders en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen, landbouwvoertuigen, meegebrachte voorwerpen of anderszins kenbaar maken of daartoe een redelijke vermoeden geven, danwel door politie of buitengewone opsporingsambtenaar als zodanig zijn herkend en op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren en woonachtig zijn in de aangegeven gebieden op de bijgevoegde kaart (rood omrand) zich te begeven in een door de politie of buitengewone opsporingsambtenaar te bepalen route en/of richting, in ieder geval niet in de richting van het politiebureau te Apeldoorn alsmede Marktplein 1 te Apeldoorn;

Voor groepen die naar Apeldoorn komen met het kennelijke doel om de openbare orde te verstoren

 1. al degenen die niet in Apeldoorn woonachtig zijn en zich begeven richting Apeldoorn en die door gedrag en uitlatingen, kleding, landbouwvoertuigen meegebrachte voorwerpen of anderszins aanleiding geeft/geven tot het redelijke vermoeden aan de zijde van de politie dat diegene(n) deel zal nemen aan wanordelijkheden en/of het geldende noodbevel zal gaan overtreden zijn reis richting Apeldoorn af te breken en deze reis niet te hervatten tot na 8 februari 2024 07.00 uur.

Slotartikel

 1. Dit bevel is met onmiddellijke ingang van kracht en is geldig tot 8 februari 2024 7.00 uur dan wel tot een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip;
 2. Het niet naleven van dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van strafrecht

Apeldoorn, 7 februari 2024
Tijdstip: 20.30 uur
De burgemeester van Apeldoorn,

Bijlagen

Kaart noodbevel (pdf, 491 kB)

Het gebied waarvoor het noodbevel geldt bevat de gehele stad Apeldoorn inclusief het gebied van de snelweg A1 vanaf afrit 19 tot en met afrit 21 en het gebied van de snelweg A50 vanaf knooppunt Beekbergen tot en met afrit 25.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Apeldoorn, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Er kan ook digitaal bezwaar worden ingediend. Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Het maken van bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Er kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht

Uw Reactie
Uw Reactie