Wet Open Overheid

Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het moet gaan om publieke informatie die niet openbaar is gemaakt, die is vastgelegd in documenten die de gemeente Apeldoorn heeft en die te maken heeft met de publieke taak van de gemeente.

 
Duur Vier tot zes weken.
Lees meer

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie openbaar maken, tenzij dat niet mag (bijvoorbeeld als het om privacy gevoelige gegevens gaat). In de Wet open overheid (Woo) staat ook dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Als informatie (nog) niet openbaar is gemaakt dan kunt u daarom vragen via een Woo-verzoek.

Kijk daarom eerst of informatie al openbaar is gemaakt door de gemeente of dat iemand anders al eerder een Woo-verzoek heeft ingediend over de informatie die u zoekt. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is. Stuur hiervoor een e-mail naar: woo-informatie@apeldoorn.nl. De Woo-contactpersoon neemt dan contact met u op.

Is de informatie die u zoekt niet openbaar dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Andere soorten informatieverzoeken

Een informatieverzoek
Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken tegen een beslissing van de gemeente. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar info@apeldoorn.nl met als onderwerp: Informatieverzoek. Als u een informatieverzoek doet, dan volgt er geen officieel besluit van de gemeente. U kunt dan dus ook geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Inzage in uw dossier vanuit de Participatiewet
Een inwoner heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens die gebruikt worden voor het uitvoeren van de Participatiewet. Het inzage in de gegevens kan schriftelijk aangevraagd worden bij de Trajectregisseur. De Trajectregisseur maakt dan verdere afspraken met de inwoner met betrekking tot de inzage in het dossier.

Informatie over de gegevens die wij van u verwerken in het kader van de AVG
De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG. De AVG biedt u als betrokkene bepaalde rechten, waaronder het recht op inzage. Dit inzagerecht bestaat uit 3 aspecten:

  • Bevestiging of de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt.
  • Informatie over deze verwerkingen van persoonsgegevens door de gemeente
  • Een kopie van uw persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt.

Wanneer u een inzageverzoek wilt indienen, kunt u een mail sturen naar privacy@apeldoorn.nl.  De gemeente zal in beginsel in 4 weken aan uw inzageverzoek voldoen, tenzij het verzoek dusdanig gecompliceerd is dat we meer tijd nodig hebben. In dat geval kunnen we de termijn met twee maanden verlengen.

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • U duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen en welk(e) document(en) u wilt ontvangen; 
  • De gemeente de informatie in zijn bezit heeft; 
  • De informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

Let op: een Woo-verzoek kunt u niet indienen als u antwoord wilt op vragen of als u vraagt om informatie waarover wij niet beschikken. Het moet ook gaan om documenten die bij de gemeente kant en klaar beschikbaar zijn.

U kunt een Woo-verzoek online indienen of via de post versturen.

Digitaal

Wij zijn als gemeente verplicht vanuit de Woo om het digitaal indienen van een Woo-verzoek mogelijk te maken. Echter is het aan ons als gemeente zelf om te kiezen welke mogelijkheid wij u daarvoor bieden. Wij hebben gekozen voor het gebruiken van een specifiek digitaal contactformulier waar u met uw DigiD op moet inloggen. Op die manier is uw DigiD uw elektronische handtekening, welke vereist is voor het indienen van een Woo-verzoek.

Het indienen van een verzoek per e-mail is niet mogelijk en wordt niet in behandeling genomen.

Let op: Mocht u een Woo-verzoek indienen via een andere weg dan op deze webpagina beschreven (zoals bijvoorbeeld de website woo-knop.nl), wordt uw verzoek om die reden niet in behandeling genomen.

Verzoek indienen

Per brief

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. College van BenW of t.a.v. Gemeenteraad
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn 

De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Hiervan ontvangt u dan een bericht. Soms wordt er zoveel informatie gevraagd, dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u als u hiervoor de gemeente schriftelijk in gebreke heeft gesteld direct beroep bij de rechtbank instellen. 

De gemeente wijst uw verzoek af als een of meerdere van de redenen voor weigering in de Woo van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens. Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan worden delen van documenten onleesbaar gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie. Wanneer de documenten niet openbaar worden gemaakt, wordt dit in het Woo-besluit uitgelegd. Wanneer u het niet eens bent met een Woo-besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd of een verzoek dat al is behandeld.

Er zijn geen kosten verbonden aan een Woo verzoek als documenten digitaal aan u toegezonden kunnen worden. Als er bladzijden gekopieerd moeten worden om toe te sturen dan hanteren wij de tarieven die zijn vermeld in de bijlage bij het gepubliceerde Besluit maximumtarieven open overheid.

Wilt u geen WOO-verzoek indienen, maar bent u op zoek naar openbare informatie bij de gemeente Apeldoorn die u niet kunt vinden? Stuur dan een email naar woo-informatie@apeldoorn.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat u naar openbare informatie zoekt. De Woo-contactpersoon neemt dan contact met u op.

Uw Reactie
Uw Reactie