Wet Open Overheid

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken kunt u ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is.

 
Duur Vier tot zes weken.
Lees meer

Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het moet gaan om publieke informatie die niet openbaar is gemaakt, die is vastgelegd in documenten die de gemeente Apeldoorn heeft en die te maken heeft met de publieke taak van de gemeente.

Let op: Een Woo-verzoek kunt u niet indienen als u antwoord wilt op vragen of als u vraagt om informatie waarover wij niet beschikken. Het moet ook gaan om documenten die bij de gemeente kant en klaar beschikbaar zijn.

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • U duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen, of welk document u wilt ontvangen; 
  • De gemeente de informatie ook echt heeft;
  • De informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

U kunt een Woo-verzoek online indienen of via de post versturen

Digitaal

Via het online formulier kunt u een Woo-verzoek indienen. Uw DigiD geldt daarbij als uw handtekening. Het is niet mogelijk om een Woo-verzoek via e-mail in te dienen.

Per brief

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. College van BenW of t.a.v. Gemeenteraad
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn 

De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Hiervan ontvangt u dan een bericht. Soms wordt er zoveel informatie gevraagd, dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen of u kunt als u hiervoor de gemeente schriftelijk in gebreke heeft gesteld direct beroep bij de rechtbank instellen.

De gemeente wijst uw verzoek af als een of meerdere van de redenen voor weigering in de Woo van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens. Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan worden delen van documenten onleesbaar gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie. Wanneer de documenten niet openbaar worden gemaakt, wordt dit in het Woo-besluit uitgelegd. Wanneer u het niet eens bent met een Woo-besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Er zijn geen kosten verbonden aan een Woo verzoek als documenten digitaal aan u toegezonden kunnen worden. Als er bladzijden gekopieerd moeten worden om toe te sturen dan hanteren wij de tarieven die zijn vermeld in de bijlage bij het gepubliceerde Besluit maximumtarieven open overheid.

Wilt u geen WOO-verzoek indienen, maar bent u op zoek naar openbare informatie bij de gemeente Apeldoorn die u niet kunt vinden? Neem dan contact met ons op via het online contactformulier (algemeen contactformulier). Geef daarbij duidelijk aan dat u naar openbare informatie zoekt. De Woo-contactpersoon neemt dan contact met u op.

Uw Reactie
Uw Reactie