Veelgestelde vragen over Energietoeslag

Veelgestelde vragen over Energietoeslag

In de brief staat aan welke voorwaarden u moet voldoen. Voldoet u wel aan de voorwaarden maar krijgt u geen energietoeslag, dan kunt u in bezwaar gaan tegen het besluit.

Dit doet u door binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief bezwaar in te dienen. Op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift staat hoe u bezwaar kunt indienen en meer informatie over de bezwaarprocedure.

Bent u het niet eens met het besluit omdat uw situatie is veranderd? Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen. Dan kunt u het beste een nieuwe aanvraag doen via www.apeldoorn.nl/energietoeslag.

Twijfelt u nog? Dan kunt u ook een mail sturen naar energietoeslag@apeldoorn.nl. Het is handig om ook een telefoonnummer in uw mail te zetten, zodat één van onze medewerkers u ook kan bellen.

Heeft u in januari 2023 de 500 euro energietoeslag automatisch gekregen? Dan was dit omdat u in 2022 recht had op de energietoeslag. Wij hebben hierbij niet naar uw inkomen gekeken.

Heeft u in 2023 de 500 euro energietoeslag aangevraagd? Wij werken op basis van vertrouwen. Dit betekent dat wij bij de beoordeling of u recht heeft op de energietoeslag zijn uitgegaan van het inkomen dat op het aanvraagformulier is ingevuld.

Om de energietoeslag van 800 euro automatisch toe te kennen hebben wij gebruik gemaakt van de dienst van het Inlichtingenbureau om het inkomen te toetsen van de inwoners die eerder energietoeslag hebben ontvangen.

Het Inlichtingenbureau heeft gekeken naar het inkomen van augustus 2023. Zij doen dit door gegevens op te halen bij instanties zoals UWV, Belastingdienst en DUO, deze inkomenstoets is dus heel precies.

Het kan dus zijn dat u geen recht had op de 500 euro energietoeslag, maar deze toch heeft gekregen omdat wij bij de beoordeling zijn uitgegaan van een lager inkomen dan dat u eigenlijk heeft.

U krijgt daarom nu geen energietoeslag, maar de 500 euro energietoeslag hoeft u niet aan ons terug te betalen.

Als u denkt dat u onterecht de energietoeslag heeft ontvangen kunt u een mail sturen naar energietoeslag@apeldoorn.nl. Schrijf in de mail waarom u denkt dat u geen recht heeft op de energietoeslag. Eén van onze medewerkers zal daarna contact met u opnemen.

Als de voorwaarden van de energietoeslag voor u kloppen kunt u ook met een Wajong uitkering energietoeslag krijgen. Wij kijken alleen naar de hoogte van uw inkomen, niet naar het soort inkomen.

Gemeente Apeldoorn is er vanuit gegaan dat in 2023 opnieuw een eenmalige energietoeslag gegeven kon worden aan inwoners met een laag inkomen. Daarom heeft de gemeente in januari 2023 alvast een bedrag van 500 euro uitbetaald aan de inwoners die in 2022 ook recht hadden op de eenmalige energietoeslag.

Op 3 oktober 2023 is de wet Energietoeslag 2023 inderdaad goedgekeurd door de Eerste Kamer. Omdat gemeente Apeldoorn dus al 500 euro heeft uitbetaald kan er nu nog 800 euro energietoeslag worden uitbetaald. 

Inwoners met een bijstandsuitkering die recht hebben op de energietoeslag krijgen deze automatisch.

Ook hebben wij aan inwoners die eerder energietoeslag hebben gekregen de energietoeslag zoveel als mogelijk automatisch uitbetaald.

Van alle andere inwoners met een laag inkomen hebben wij niet de benodigde gegevens om te kunnen toetsen of zij recht hebben. Daarom vragen wij hen de energietoeslag zelf aan te vragen.

U kunt de energietoeslag maar één keer aanvragen. Hoe hoog de energietoeslag is hangt af van het (gezamenlijk) inkomen van het huishouden. 

Misschien komt u nu wel in aanmerking voor de energietoeslag. Tot 1 juli 2024 kunt u de energietoeslag (opnieuw) aanvragen als uw situatie is veranderd.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties gegevens opvragen over uw woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen.

Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via energietoeslag@apeldoorn.nl. Het is handig als u uw zaaknummer vermeldt.

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. We adviseren u het geld daaraan te besteden. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Dan is het handig het bedrag opzij te zetten voor als dat later verandert. Maar natuurlijk bepaalt u dat zelf!

Gemeente Apeldoorn is uitgegaan van inwoners die op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering hadden. Heeft u later een bijstandsuitkering gekregen? Dan kan het zijn dat u de energietoeslag niet automatisch heeft gehad.

Of misschien komt het omdat u:

  • geen recht heeft op een uitkering;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • U in een instelling woont, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen;
  • U geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en een uitkering voor daklozen ontvangt;
  • U in de gevangenis zit.

Is dit niet het geval? Of is uw situatie nu anders? Dan kunt u ook zelf de energietoeslag aanvragen.

U heeft samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres in de gemeente Apeldoorn woont en de vaste lasten en de dagelijkse kosten samen betaalt.

Let er wel op: het gezinslid die het energiecontract op naam heeft staan kan de energietoeslag aanvragen.

De energietoeslag is niet bedoeld voor studenten.

Voor studenten is er wel de Tegemoetkoming energiekosten 2023 van 400 euro. Deze regeling wordt uitgevoerd door DUO. Meer informatie over deze tegemoetkoming en de voorwaarden staan op www.duo.nl/energie.

Bij het automatisch toekennen van de energietoeslag hebben we gekeken naar inwoners die op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering hadden. Had u op 1 oktober 2023 wel een uitkering en zelfstandige woonruimte? Dan heeft u recht op de energietoeslag.

Nee, als u alleen een postadres heeft, dan heeft u geen recht op energietoeslag.

Nee, we kijken naar uw situatie op de aanvraagdatum.

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Ja, ook als u geld heeft teruggekregen heeft u recht op energietoeslag.

Het is verstandig om de energietoeslag te bewaren voor de eindafrekening van uw energiemaatschappij. Maar u mag zelf bepalen waarvoor u de energietoeslag gebruikt.

Wilt u de energietoeslag doneren? Dat mag, u kunt zelf kiezen aan welke stichting of organisatie u uw energietoeslag doneert.

U kunt geen energietoeslag voor uw onderneming krijgen. U kunt wel een energietoeslag krijgen voor uw eigen huishouden als u voldoet aan de voorwaarden.

De volgende berekening kunt u gebruiken om uw maandinkomen te bepalen:

  • Neem het bedrijfsresultaat (winst uit onderneming) over voorgaand boekjaar, verminderd met:
  • de over het bedrijfsresultaat verschuldigde inkomstenbelasting;
  • de premies volksverzekeringen; en
  • de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet.

Vervolgens rekent u dit jaarbedrag om naar een maandbedrag

Uw Reactie
Uw Reactie