Subsidieregeling Energieke Activiteiten

Houdt u zich bezig met de energietransitie of bent u van plan hier iets mee te gaan doen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen van de gemeente.

 
Duur Zes weken
Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Met de subsidie Energieke Activiteiten kunnen wij u financieel ondersteunen bij activiteiten waarbij u uw omgeving motiveert om energie neutraler te zijn. De subsidie is voor individuele inwoners, maar ook maatschappelijke initiatieven van bijvoorbeeld bedrijven kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. De activiteit moet gericht zijn op het motiveren van of toepasbaar zijn voor een breed Apeldoorns publiek. Communicatie en inspiratie zijn daarom de belangrijkste pijlers in elk project. Enkele voorbeelden zijn:

 • Het oprichten van een energieteam of -organisatie voor uw wijk, dorp of stad.
 • Het organiseren van openbare (inspiratie-)bijeenkomsten over bijvoorbeeld energiebesparing, duurzame energie of collectieve inkoop van zonnepanelen.
 • Het organiseren van activiteiten rondom de Dag van de Duurzaamheid.
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een collectieve energieopslag.

De aanvraag en beoordeling gaat in een aantal stappen:

 1. U vraagt de subsidie online aan met bovenstaande knop.
 2. Het college beoordeelt binnen 6 weken uw aanvraag. Krijgt u subsidie? Dan is dat een voorlopig besluit. Het verleende subsidiebedrag keren we als voorschot aan u uit.
 3. Binnen 6 weken na het uitvoeren van de activiteit kunt u een vaststelling indienen.

We stellen de subsidie pas definitief vast, nadat wij het vaststellingsformulier van u hebben ontvangen. De vaststelling kunt u online indienen. Teveel verstrekt voorschot vragen we eventueel terug.

Toetsing aanvraag

Het college toetst of uw activiteit:

 • herhaalbaar/ opschaalbaar is: de ervaring of het resultaat van de activiteit is te benutten door andere inwoners/bedrijven in Apeldoorn.
 • realistisch/ uitvoerbaar is:
  • U maakt voor de activiteit gebruik van beschikbare technieken.
  • Er is zicht op voldoende medewerkers en deelnemers.
  • Er zijn voldoende overige middelen beschikbaar.
  • Er is voldoende betrokkenheid en/of draagvlak bij de inwoners van de gemeente Apeldoorn.
 • efficiënt is: in welke mate draagt de activiteit bij aan het realiseren van de doelstelling van de regeling in verhouding tot de hoogte van de aangevraagde subsidie?

Waar is de regeling niet voor bedoeld?

Activiteiten die wel een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar niet gericht zijn op een breed Apeldoorns publiek komen bij voorbaat niet in aanmerking. Dat houdt in dat u via deze regeling géén subsidie kunt krijgen voor bijvoorbeeld woningisolatie van uw eigen huis of de aanschaf van zonnepanelen.

Vragen?

Neem dan contact met ons op en mail naar energiesubsidies@apeldoorn.nl

U krijgt maximaal € 2.500,00 subsidie.

Hierbij geldt een minimale eigen bijdrage van 50%. De eigen bijdrage aan de kosten van de activiteit kan bestaan uit geld of uit bijdragen in natura. Zoals de inzet van eigen materiaal, eigen loonkosten, vrije tijd of vrijwilligerswerk.

Uw Reactie
Uw Reactie