Omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u een nieuwe uitrit wilt aanleggen of een bestaande uitrit wilt veranderen. Ook als er hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn.

 
Uitvoering: Door de gemeente
Aanvragen: Online of schriftelijk
Kosten (leges): € 100,00
Lees meer

Een uitweg, ook wel een uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Om een uitrit te maken, verplaatsen of te veranderen is vaak een vergunning nodig. Ook als hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn is toestemming in de vorm van een vergunning nodig. De gemeente heeft een Beleidsregel uitwegen 2023 opgesteld, waarin uitgangspunten zijn aangegeven die van toepassing zijn voor uitwegen.

 • Vergunningplicht: In de meeste gevallen is een vergunning nodig voor een uitweg. Dit geldt in ieder geval in bestaande situaties, waar u een nieuwe uitweg wilt maken of een bestaande uitweg wilt veranderen. Globaal geldt voor woningen binnen de bebouwde kom:
  - 1 uitweg per perceel met een maximale breedte van 3,5 meter;
  - de uitweg grenst niet aan de voortuin;
  Alle uitgangspunten staan genoemd in de Beleidsregel uitwegen 2023 .
 • Uitzondering vergunningplicht:
  Voor situaties waar de gemeente projectmatig de openbare ruimte (her)inricht en (opnieuw) aanlegt, zoals in nieuwbouwijken of herinrichting van de straat, geldt geen vergunningplicht. Wel is de vastgestelde Beleidsregel uitwegen 2023 met zijn uitgangspunten van toepassing. Wij raden u aan bij een tuinontwerp hiermee zeker rekening te houden. En wij verzoeken u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie via telefoonnummer 14055-4 om nadere afspraken te maken over de aanleg van de uitweg. 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan online of schriftelijk.
Een online aanvraag heeft de voorkeur.

 • online aanvragen: via het Omgevingsloket (met DigiD of eHerkenning) 
 • schriftelijk aanvragen: u kunt een papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

U moet het aanvraagformulier volledig invullen. Zowel bij een digitale als bij een papieren aanvraag moet u alle benodigde bijlagen meesturen

Benodigde bijlagen 

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier met (onder andere) de straatnaam en het huisnummer
 • Een duidelijke situatietekening op schaal (1:100/1:500) met erfgrenzen, bebouwing en de exacte positie van de uitrit. Op de tekening moet u de breedte van de uitrit aangeven en de afstand van de uitrit tot aan een vast object (bijv. de gevellijn van de bebouwing, andere uitrit, lantaarnpaal, boom. Geeft u op de situatietekening ook obstakels aan (zoals een lantaarnpaal of boom), net als een aanwezige sloot, greppel of watergang.
 • Foto’s van de plek waar de uitrit moet komen.

Als u het aanvraagformulier niet volledig invult of niet alle benodigde bijlagen toevoegt, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Om de uitrit te beoordelen kan de wegbeheerder van de gemeente bij u ter plaatse komen kijken.

Misschien heeft u meer vergunningen nodig voor uw uitrit. Als u daarvoor nog een gemeentelijke vergunning nodig heeft, kunt u deze tegelijk met de aanvraag uitrit aanvragen, zodat dit in samenhang beoordeeld wordt.

Uitrit aan provinciale weg

Als uw uitrit is gelegen aan een provinciale weg, vragen we ook de provincie om advies.

Uitrit over een watergang, zoals een sloot

Controleer dan of u een watervergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen bij het waterschap. In deze gevallen heeft u instemming van het waterschap nodig voordat u een uitritvergunning aanvraagt.

Boom kappen voor de uitrit

Moet u een boom kappen om de uitrit te realiseren? Controleer dan of u ook een kapvergunning nodig heeft. Zonder kapvergunning wordt de uitritvergunning dan niet verleend.

Aanlegvergunning

U heeft misschien een omgevingsvergunning aanleggen werken nodig als u:

 • Bestrating of ander soort verhardingen aanbrengt in weilanden of door een groenstrook of groene berm;
 • Bij een bijzondere boom gaat graven - de voorschriften hierover zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen.
 • De voorschriften in het bestemmingsplan op uw locatie dit aangeven.

De kosten voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen’ zijn € 100,00. Let op, de kosten zijn leges die gelden voor het behandelen van de aanvraag. Ook in het geval dat de vergunning wordt geweigerd of wanneer u de aanvraag zelf intrekt terwijl er al een beoordeling is gedaan, bent u de kosten verschuldigd.

De kosten voor het aanleggen van de uitrit op gemeentelijke grond worden in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u vooraf een prijsopgave. Ook betaalt u de kosten voor het verwijderen of verplaatsen van obstakels, deze zijn afhankelijk van de situatie en kunnen hoog oplopen.

Uw Reactie
Uw Reactie