Omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u een nieuwe uitrit wilt aanleggen of een bestaande uitrit wilt veranderen. Ook als er hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn.

 
Uitvoering: Door de gemeente
Aanvragen: Online of schriftelijk
Kosten (leges): € 100,00
Lees meer

Een uitrit, ook wel een uitweg, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Om een uitrit te maken, verplaatsen of te veranderen is altijd een vergunning nodig. Ook als er hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn. Als er wel aanpassingen nodig zijn, laat de gemeente dit uitvoeren.

Aantal uitritten

 • In principe wordt één uitrit per perceel toegestaan.
 • Een tweede uitrit op hetzelfde perceel wordt mogelijk toegestaan als het perceel aan de wegzijde breder is dan 25 meter en de afstand tussen de twee uitritten groter dan 15 meter. Bij hoekpercelen kunnen de maten van meerdere wegzijden bij elkaar worden opgeteld.

Maatvoering

 • Een uitrit mag (op de aansluiting van het perceel op de openbare ruimte) maximaal 3,5 meter breed zijn.
 • Als er twee uitritten direct naast elkaar maar op verschillende percelen liggen, dan is de maximale gezamenlijk breedte 6 meter (dus niet 2x 3,5 meter).

Afstand tussen uitrit en boom

Een uitrit dichtbij een boom kan schadelijk kan zijn voor de boom. Graven of verharden kan de boom en de boomwortels aantasten. Daarom hanteren we vaste afstanden tussen uitrit en boom, gemeten aan de buitenzijde van de boom. In sommige gevallen is maatwerk nodig en kan hiervan worden afgeweken.

 • 0 tot 2 meter: geen uitrit vanwege kans op schade voor de boomwortels.
 • 2 tot 10 meter:  de afstand tussen de uitrit en de boom is afhankelijk van de stamdiameter van de boom, gemeten op 1,30m hoogte.Daarbij geldt:
  Minimale afstand tussen uitrit en boom (in meters) = stamdiameter (cm) / 10
  Voorbeeld:
  Stamdiameter boom: 30 cm (gemeten op 1,30m hoogte)
  Minimale afstand uitrit tot boom: 30/10 = 3 meter 
 • 10 meter of meer: geen beperking.

Slechts aan één kant van de boom mogen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd en verharding worden aangebracht. Voor graafwerkzaamheden bij bijzondere bomen is vaak ook een Omgevingsvergunning aanleggen werken nodig.

Uitritten bij bedrijven en in het buitengebied kunnen een afwijkende (grotere) maat hebben. Dat is maatwerk. Per situatie wordt beoordeeld of de uitrit wordt toegestaan.

Goed om te weten

 • Een uitrit mag geen verkeersonveilige situatie opleveren en de doorstroom van het verkeer niet onevenredig hinderen.
 • Vanwege gevaarlijke situaties zijn we terughoudend met uitritten die aansluiten op belangrijke (hoofd)wegen.
 • Het is niet toegestaan van én naar een uitrit te rijden via een fietspad of voetpad
 • We zijn terughoudend met uitritten in of nabij bochten van een kruising of splitsing.
 • Een uitrit mag slechts ten koste gaan van maximaal 1 openbare parkeerplaats
 • Een uitrit mag niet ten koste gaan van betaalde parkeerplaatsen
 • Een uitrit in de voortuin (het gedeelte loodrecht voor de woning/het gebouw) is niet wenselijk
 • We zijn terughoudend met uitritten die door gemeentelijk groen gaan.
 • Het kan zijn dat voor uw uitrit een obstakel zoals een lantaarnpaal of een nutsvoorziening verwijderd of verplaatst moet worden. Mogelijk komt hiervoor toestemming, maar wij wijzen u erop dat de kosten voor de verwijdering/verplaatsing hoog op kunnen lopen en aan u worden doorberekend.
 • Wij adviseren u de plek van uw uitrit zo te kiezen dat obstakels niet hoeven te worden verwijderd of verplaatst.

Werkzaamheden aan een uitrit

Aangezien de uitrit onderdeel is van de openbare ruimte mag u de uitrit niet zelf aanleggen, dat doet de gemeente voor u.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan online of schriftelijk.
Een online aanvraag heeft de voorkeur.

 • online aanvragen: via het Omgevingsloket (met DigiD of eHerkenning) 
 • schriftelijk aanvragen: u kunt een papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

U moet het aanvraagformulier volledig invullen. Zowel bij een digitale als bij een papieren aanvraag moet u alle benodigde bijlagen meesturen

Benodigde bijlagen 

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier met (onder andere) de straatnaam en het huisnummer
 • Een duidelijke situatietekening op schaal (1:100/1:500) met erfgrenzen, bebouwing en de exacte positie van de uitrit. Op de tekening moet u de breedte van de uitrit aangeven en de afstand van de uitrit tot aan een vast object (bijv. de gevellijn van de bebouwing, andere uitrit, lantaarnpaal, boom. Geeft u op de situatietekening ook obstakels aan (zoals een lantaarnpaal of boom), net als een aanwezige sloot, greppel of watergang.
 • Foto’s van de plek waar de uitrit moet komen.

Als u het aanvraagformulier niet volledig invult of niet alle benodigde bijlagen toevoegt, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Om de uitrit te beoordelen kan de wegbeheerder van de gemeente bij u ter plaatse komen kijken.

Misschien heeft u meer vergunningen nodig voor uw uitrit. Als u daarvoor nog een gemeentelijke vergunning nodig heeft, kunt u deze tegelijk met de aanvraag uitrit aanvragen, zodat dit in samenhang beoordeeld wordt.

Uitrit aan provinciale weg

Als uw uitrit is gelegen aan een provinciale weg, vragen we ook de provincie om advies.

Uitrit over een watergang, zoals een sloot

Controleer dan of u een watervergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen bij het waterschap. In deze gevallen heeft u instemming van het waterschap nodig voordat u een uitritvergunning aanvraagt.

Boom kappen voor de uitrit

Moet u een boom kappen om de uitrit te realiseren? Controleer dan of u ook een kapvergunning nodig heeft. Zonder kapvergunning wordt de uitritvergunning dan niet verleend.

Aanlegvergunning

U heeft misschien een omgevingsvergunning aanleggen werken nodig als u:

 • Bestrating of ander soort verhardingen aanbrengt in weilanden of door een groenstrook of groene berm;
 • Bij een bijzondere boom gaat graven - de voorschriften hierover zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen.
 • De voorschriften in het bestemmingsplan op uw locatie dit aangeven.

De kosten voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen’ zijn € 100,00. Let op, de kosten zijn leges die gelden voor het behandelen van de aanvraag. Ook in het geval dat de vergunning wordt geweigerd of wanneer u de aanvraag zelf intrekt terwijl er al een beoordeling is gedaan, bent u de kosten verschuldigd.

De kosten voor het aanleggen van de uitrit op gemeentelijke grond worden in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u vooraf een prijsopgave. Ook betaalt u de kosten voor het verwijderen of verplaatsen van obstakels, deze zijn afhankelijk van de situatie en kunnen hoog oplopen.

Uw Reactie
Uw Reactie